Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas "Dėl Lietuvoje Respublikos maisto įstatymo 2, 3, 5, 9, 10, 11 IR 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto Nr. IXP - 2741"

"

2003 m. rugsėjo 3 d.
1.Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkė D. Mikutienė, Komiteto nariai A. Klišonis, J. Matulevičius, J. Raistenskis, V. Nekrašas, V.Šustauskas, Komiteto patarėjai R.Virbalis ir E. Jankauskas, Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretorius V.Žilinskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Z.Stanevičius, Respublikinio mitybos centro direktorius A.Barzda.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: Seimo Teisės departamento išvada su pastabomis ir pasiūlymais.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė dėl pasiūlymo (pritarti ar nepritarti

Argumentai, dėl kurių pasiūlymas nepriimtinas

Teisės departamentas

1.Projekto 1 straipsniu teikiamą įstatymo 2 straipsnio 6 dalies redakciją siūlytume suderinti su Civilinio kodekso 2.34 straipsnio 1 dalimi, t.y. vietoj žodžių “ne pelno ar pelno siekiančios valstybinės ar privačios įmonės” įrašyti žodžius “viešųjų ar privačių juridinių asmenų”.

Pritarti

 

 

2. Svarstytinas projekto 1 straipsniu teikiamo įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje įvedamos sąvokos “galutinis vartotojas” tikslingumas, nes ši sąvoka nėra vartojama nei teikiamo projekto nuostatose, nei pačiame keičiamame įstatyme, tuo tarpu vartojama “vartotojo” sąvoka, kuri pagal teikiamą projektą yra išbraukiama. Atsižvelgiant į tai, lieka neaišku, kokie vartotojai turimi minty.

Pritarti

 

 

3. Projekto 2 straipsniu teikiamo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 sakinio redakcijoje vartojama palyginamoji formuluotė – “ Lygiaverčius saugos, kokybės ir tvarkymo reikalavimus”. Tačiau iš šio sakinio redakcijos nėra aišku, kokie lygiaverčiai (lyginant su kuo) reikalavimai turimi minty.

Pritarti

 

 

4.Reikėtų tikslinti projekto 2 straipsniu teikiamo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktą, nes iš pateiktos šio punkto redakcijos galima būtų daryti išvadą, kad įstatymas netaikomas visai pirminės produkcijos gamybai, tuo tarpu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 178/2002/EB 1 straipsnio 3 dalį reglamentas netaikomas ne visai pirminės produkcijos gamybai, o tik tai, kuri yra skirta asmeniniam naudojimui ar paruošimui.

Pritarti

 

 

5.Nėra aiški projekto 4 straipsnio 1 dalimi teikiamo įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatos, numatančios, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba “atsako už skubaus įspėjimo apie pavojų dėl maisto ir pašarų teikimą” loginė prasmė (koks įspėjimas turimas minty, kokiam subjektui jis yra teikiamas ir pan.). Be to, manytume, kad šiame įstatyme negalėtų būti įtvirtinta vienokia ar kitokia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teisė, susijusi su pašarais, nes tai yra ne šio, o Pašarų įstatymo reguliavimo objektas.

Pritarti

 

 

6. Atkreiptinas dėmesys, kad projekto 4 straipsnio 3 dalimi teikiamo įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje įvardintos Valstybinės augalų apsaugos tarnybos funkcijas ši tarnyba atlieka jau šiuo metu, todėl nėra suprantama, kodėl ir ši nuostata turėtų įsigalioti nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos (projekto 9 straipsnis).

Pritarti

 

 

 

 

 

 

7. Nėra aišku, kodėl projekto 5 straipsniu keičiamas Maisto įstatymo 10 straipsnis, kuriame reglamentuojamos visuomeninių vartotojų teisių gynimo organizacijų teisės. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal keičiamo įstatymo 1 straipsnio 1 dalį Maisto įstatymas nustato visuomeninių vartotojų teisių gynimo organizacijų kompetenciją, užtikrinant maisto saugą. Be to, keičiamo įstatymo trečiojo skirsnio pavadinimas nedera su teikiamo projekto 5 straipsnio turiniu.

Pritarti

 

 

8. Projekto 5 straipsniu įtvirtinama galimybė steigti tarpžinybinius mokslo komitetus. Nėra aiškus šių komitetų teisinis statusas, paskirtis ir funkcijos. Be to, nėra aišku, kokie įstatymai turėtų reglamentuoti tokių komitetų veiklą, nes galiojantys įstatymai jokių panašių teisinių santykių nereglamentuoja, o teikiamu projektu nėra siūloma keisti kokius nors įstatymus ir teisės aktus (keičiamo įstatymo 10 straipsnio 2 dalis). Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 178/2002/EB 24 straipsnį Mokslo komitetas yra Europos Maisto Saugos institucijos struktūrinis padalinys, kuris teikia šiai institucijai moksliškai pagrįstas nuomones

Pritarti

 

 

9. Projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad valstybinę maisto kontrolę atlieka Vyriausybės įsteigta maisto kontrolės institucija – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei Valstybinė augalų apsaugos tarnyba. Iš pateiktos redakcijos nėra aišku, ar turima minty vieninga institucija, ar vis tik dvi skirtingos institucijos, kurių vienos steigėja yra Vyriausybė, o kitos – Žemės ūkio ministerija. Nėra aiškus, šių institucijų tarpusavio santykis.
Be to, keičiamo įstatymo 11 straipsnio 1 dalis visiškai nedera su kitomis keičiamo įstatymo 11 straipsnio nuostatomis, kuriose reglamentuojami teisiniai santykiai, susiję tik su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Pritarti

 

 

10. Projekto 7 straipsniu teikiamo įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodoma, jog valstybinei maisto kontrolei atrinktų mėginių laboratorinius tyrimus atlieka akredituotos laboratorijos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nei šiame straipsnyje, nei kitose projekto nuostatose nėra nurodoma, kokia institucija turėtų tvirtinti tokioms laboratorijoms keliamus reikalavimus (pagal keičiamo įstatymo 12 straipsnio 3 dalį Vyriausybė nustato tik mėginių paėmimo ir apmokėjimo tvarką).

Pritarti

 

 

11. Projekto 7 straipsniu teikiamo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad valstybinei maisto kontrolei mėginiai tiriami įteisintais tyrimo metodais. Vartojamas terminas nėra teisinis, todėl siūlytume jo atsisakyti ir patikslinti keičiamo įstatymo 12 straipsnio redakciją, nurodant instituciją ar institucijas, kuri (kurios) būtų įgaliota (įgaliotos) tvirtinti atitinkamus tyrimo metodus arba nustatyti, kokiais tarptautiniais standartais privalu vadovautis, atliekant mėginių tyrimus.

Pritarti

 

 

12. Teikiamo projekto 8 straipsnyje, kuriuo Maisto įstatymas yra papildomas priedu, reikėtų patikslinti nuorodą į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento numerį – 178/2002/EB.

Pritarti

 

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė dėl pasiūlymo (pritarti ar nepritarti

Argumentai, dėl kurių pasiūlymas nepriimtinas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1. Pakeisti projekto 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip: “4 straipsnis. 9 straipsnio 3 dalies papildymas nauju punktu bei 5 dalies 1 ir 2 punkto pakeitimas bei papildymas 6 dalimi.

3.Žemės ūkio ministerija pagal savo kompetenciją:

4) atlieka šviežių vaisių ir daržovių nustatytų kokybės reikalavimų įgyvendinimo kontrolę;

5. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pagal savo kompetenciją:

1) įgyvendina maisto saugos, kokybės ir tvarkymo priežiūros bei maistui skirtų gyvūnų sergamumo mažinimo politiką, atsako už skubaus įspėjimo apie pavojų dėl maisto ir pašarų teikimą;2) nustato specialius maisto saugos, kokybės, maisto tvarkymo ir pateikimo į rinką higienos bei kontrolės, rizikos veiksnių analizės ir valdymo sistemos diegimo maisto tvarkymo vietose privalomuosius reikalavimus;

6. Valstybinė augalų apsaugos tarnyba pagal savo kompetenciją:

1) atlieka įvežamų šviežių vaisių ir daržovių privalomųjų kokybės reikalavimų tikrinimą pasienio postuose, kuriuose yra įsteigti Valstybės augalų apsaugos tarnybos fitosanitarinės kontrolės punktai;

2) atlieka paruoštų realizacijai šviežių vaisių ir daržovių privalomųjų kokybės reikalavimų tikrinimą augintojų ūkiuose, bei rūšiavimo ir pakavimo vietose”.

Pritarti

2. Projekto 6 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius “bei Valstybinė augalų apsaugos tarnyba” ir šią dalį išdėstyti taip:

“1.Valstybinę maisto kontrolę atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausybės įsteigta maisto kontrolės institucija - Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei Valstybinė augalų apsaugos tarnyba.”

Pritarti

3. Projekto 12 straipsnio 2 dalyje vietoje žodžio “įteisintais” siūlome rašyti “galiojančiais”.

Pritarti

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

7. Komiteto sprendimas: pritarti patobulintam projektui ir Komiteto išvadai.

8. Balsavimo rezultatai : bendru sutarimu “už”.

9. Atskiroji nuomonė nebuvo.

10. Komiteto paskirtas pranešėjas : Dangutė Mikutienė.

PRIEDAS. Patobulintas projekto variantas.

 

 

 

 

Komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė
Naujausi pakeitimai - 2003 09 26.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai parlamentinė kontrolė

LR Seimas