Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. rugsėjo 24 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Įstatymo "Dėl laisvosios prekybos sutarčių denonsavimo" projektas IXP-2871.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 8, "prieš" - 1 komiteto narys):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

2.SVARSTYTA:

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 5 ir 6 straipsnių bei priedėlio 4, 7, 9, 12, 14, 15, 19, 21, 23 skyrių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2798.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į komiteto pateiktus pasiūlymus;

2. Pasiūlyti:

1) Priedėlio 4 skyriaus skirsnio “Ekonominė politika” 1 dalį papildyti Konstitucijos 46 str. įtvirtinta nuostata ir po žodžio “principais” įrašyti žodžius “tarnaujančiais bendrai tautos gerovei” bei šią dalį išdėstyti taip:

“Lietuvos ekonominė politika yra grindžiama atvirumo, laisvos konkurencijos rinkoje, ekonominių laisvių užtikrinimo, privačios ūkinės iniciatyvos principais, tarnaujančiais bendrai tautos gerovei. Ūkinės veiklos apribojimai yra taikomi tik strategiškai svarbiuose nacionaliniam saugumui ūkio sektoriuose.”

2) Pakeisti skirsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

“Vienam Vieno Lietuvos ar užsienio valstybės investuotojui yra draudžiama dominuoti ūkio subjekto dominavimas viename ar keliuose strategiškai svarbiuose nacionaliniam saugumui ūkio sektoriuose yra ribojamas. Konkrečius apribojimus įstatymu nustato Seimas.”

3) Skirsnio 4 dalies 2 sakinyje vietoj žodžių “siūlo Seimui tvirtinti” įrašyti žodžius “teikia Seimui tvirtinti”, po žodžių “o kuriuose “ išbraukti žodžius “iš jų” ir šią dalį išdėstyti taip:

“Seimas įstatymu taip pat nustato tvarką, pagal kurią Lietuvos Respublikos Vyriausybė sudaro ir teikia Seimui tvirtinti detalų strategiškai svarbiuose nacionaliniam saugumui ūkio sektoriuose veikiančių objektų (įmonių, įrenginių ir kitų infrastruktūros objektų) sąrašą. Vyriausybė taip pat nustatyta tvarka, laikantis ES teisės reikalavimų, siūlo teikia Seimui tvirtinti, kurie strategiškai svarbūs nacionaliniam saugumui objektai privalo būti valstybės nuosavybė, o kuriuose iš jų (ir kokiomis sąlygomis) kapitalo dalį gali sudaryti privatus nacionalinis bei užsienio kapitalas, atitinkantis europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, paliekant sprendžiamąją galią valstybei, taip pat kitus nacionalinio saugumo užtikrinimui svarbius objektus, kuriuose leidžiama dalyvauti privačiam nacionaliniam bei užsienio kapitalui, teikiant preferencijas europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančioms užsienio investicijoms.”

4) Skirsnio 5 dalyje vietoj žodžių “nacionalinio saugumo užtikrinimui” įrašyti žodžius “nacionaliniam saugumui užtikrinti”.

3. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

3.SVARSTYTA:

Pašto įstatymo 8 ir 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP-2844.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 6, "prieš" - 2, "susilaikė" - 2 komiteto nariai):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui atmesti įstatymo projektą, atsižvelgiant į tai, jog š.m. gruodžio mėnesį Seime yra numatyta priimti Pašto įstatymo pakeitimo įstatymą (naują redakciją);

2. Pasiūlyti projekto iniciatoriams šio projekto nuostatas realizuoti svarstant Pašto įstatymo pakeitimo įstatymą (naują redakciją).

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas Kainų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-466(2) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Ūkinių bendrijų įstatymo projekto IXP-2827 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 24.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas