Lietuvos Respublikos Seimas

2003-09-24

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kuveito Valstybės Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų Kuveito valstybės teritorijoje statuso ratifikavimo" projektui Nr. IXP-2853

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kuveito Valstybės Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų Kuveito valstybės teritorijoje statuso ratifikavimo" projektą Nr. IXP-2853.

Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Gediminas Kirkilas ir Krašto apsaugos ministerijos sekretorius Povilas Malakauskas.

Susitarime apibrėžiama Lietuvos pajėgų sąvoka, nurodomi pajėgų įsipareigojimai Kuveito Valstybei. Pagal susitarimą pajėgų nariams yra suteikiamos privilegijos bei imunitetai, taikomi administracinio bei techninio personalo darbuotojams pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Dokumente apibrėžiama teisinė šalių atsakomybė bei įsipareigojimai, susiję su vienos kitai arba trečiosios šalies pareikštais ieškiniais.

Susitarimas įsigalios nuo to momento, kai Susitariančios Šalys viena kitai praneš, kad nacionalinės teisės reikalavimai šiam susitarimui įsigalioti yra įvykdyti. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos pajėgos dokumento rengimo metu jau buvo išskleistos Kuveito Valstybės teritorijoje, buvo susitarta, remiantis Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 25 straipsniu, laikinai taikyti šį susitarimą, kol jis įsigalios.

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės šalių aplinkos apsaugos finansų korporacijos ("NEFCO") susitarimo dėl NEFCO teisinio statuso Lietuvoje ratifikavimo“ projektą Nr. IXP-2851. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam ratifikavimo įstatymo projektui, taip pat pasiūlė pagrindiniam komitetui dėl kai kurių Susitarimo straipsnių paprašyti Biudžeto ir finansų komiteto nuomonės. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Valerijus Simulik ir Aplinkos ministerijos viceministras Albertas Vasiliauskas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės šalių aplinkos apsaugos finansų korporacijos („NEFCO“) susitarimas dėl NEFCO teisinio statuso Lietuvoje buvo pasirašytas 2003 m. balandžio 8 d. Vilniuje. NEFCO buvo įkurta 1990 m., susitarus penkių Šiaurės šalių (Danijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos ir Švedijos) Vyriausybėms. 1998 m. valstybės-narės pataisė NEFCO ir jos giminingos institucijos NIB sutartį, siekdamos stiprinti tarptautinį institucijų vaidmenį, išplėsti jų teises ir privilegijas tokiais pačiais pagrindais, kaip ir kitų tarptautinių organizacijų.

NEFCO veikloje prioritetinis yra Baltijos jūros regionas. Pirmenybė taikoma toms investicijoms, kuriomis mažinamas taršos kiekis tarpvalstybiniu mastu (oro užterštumas, nuotėkiai į Baltijos jūrą).

Nuo 1998 m. Lietuvoje veikia NEFCO įkurtas specialus Atnaujinamasis fondas (Revolving facility) investicijoms į švarią gamybą (ŠG) teikti. Kita NEFCO veikla susijusi su vandenvalos ir vandentvarkos projektų finansavimu (pvz., Kauno mechaniniai nuotekų valymo įrenginiai).

Rezoliucijos dėl Lietuvos Respublikos pozicijos tarpvyriausybinėje konferencijoje sutarties dėl Europos Konstitucijos klausimu projektą Nr. IXP-2872. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė rezoliucijos projektui su pastaba.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 24.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas