Lietuvos Respublikos Seimas

Rugsėjo 22 d. posėdyje

 

Kultūros ministrė Roma Žakaitienė pristatė Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo suderinamos LR nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo sąvokos su š. m. gegužės 1 d. naujai įsigaliojusių LR baudžiamojo (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir LR baudžiamojo proceso (Žin., 2002, Nr. 37-1341) kodeksų sąvokomis, t. y. ,,nusikaltimo” sąvoka keičiama į sąvoką ,,nusikalstama veika”. Tai daryti sąlygoja naujajame LR baudžiamajame kodekse įvesta nauja nusikalstamų veikų klasifikacija. LR naujojo baudžiamojo kodekso (Žin., 2000, Nr. 89-2741) 10 straipsnis numato: ,,Nusikalstamos veikos skirstomos į nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus.” Taigi, LR nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme išlikusi sąvoka ,,nusikaltimas” pilnai neapima visų nusikalstamų veikų, kurių padarymas sąlygoja baudžiamosios atsakomybės atsiradimą ir todėl sąvokas siekiama suderinti. Taip pat atsižvelgiant į Baudžiamojo proceso kodeksą, kuriame nėra teisiamojo kaip baudžiamojo proceso dalyvio, Projekto 1 straipsnyje siūloma išbraukti žodį „teisiamojo“. Atsižvelgiant į Baudžiamojo proceso kodekso 166, 167 ir kitus straipsnius, Projekto 2 straipsnyje siūloma pakeisti žodžius „dėl baudžiamosios bylos iškėlimo“ į žodžius „kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas“ atitinkamai pasikeitus baudžiamojo proceso kodekso nuostatoms.

Šiam projektui pritarta bendru sutarimu.

Toliau svarstytos naujų aukštųjų mokyklų steigimo teisinės problemos. Aptartos Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos, Vilniaus verslo teisės akademijos ir Baltijos rusų instituto – naujai įsteigtų aukštųjų mokyklų – teisinio statuso problemos. Dėl visų šių naujų aukštųjų mokyklų priimtas vienodas sprendimas: komitetas bendru sutarimu nutarė kreiptis į Lietuvos mokslo tarybą ir Mokslo akademiją, prašydamas pateikti nuomonę dėl minėtų aukštųjų mokyklų, taip pat pakartotinai kreiptis į teisininkus dėl šių mokyklų steigimo teisinių pagrindų, numatytų aukštojo mokslo įstatyme, išaiškinimo. Gautų atsakymų pagrindu būtų suformuluotas kreipimasis į Vyriausybę dėl minėtoms mokykloms išduotų licencijų teisėtumo.

Svarstytas klausimas dėl Vilniaus mokyklų materialinės bazės ir sanitarinių ir higieninių mokymosi sąlygų. Vilniaus Jeruzalės vidurinės mokyklos filialo – pradinės mokyklos Vilniaus Verkių seniūnijoje padėtį pristatė šios mokyklos direktorius Algimantas Janušonis: mokykloje yra tik lauko tualetas, nėra geriamojo vandens bei galimybių ruošti mokiniams maistą ar plauti indus. Vilniaus m. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Krasokas pasakė, kad šis klausimas Savivaldybės posėdžiuose jau buvo svarstomas ir savivaldybė ketina skirti 52 tūkstančius Lt. Geodeziniam vandens gręžiniui bei mokyklos remontui atlikti. Tai ketinama padaryti iki Naujųjų metų. Šiomis dienomis mokiniams maistas patiekiamas vienkartiniuose induose, o karšti patiekalai gabenami iš kito taško. Savivaldybės planuose yra numatyta pastatyti Balsiuose mokyklą ir ten iškelti šiuos moksleivius. Komitetas paragino savivaldybę kuo skubiau spręsti šį vaikų sveikatai ir minimalioms sanitariniams sąlygoms patenkinti esminį klausimą ir šiuo klausimu nusprendė kreiptis į Vilniaus merą Artūrą Zuoką.

Kauno miesto rusų bendruomenės ir moksleivių tėvų iniciatyva buvo svarstytas Kauno A. Timinskio vidurinės mokyklos reorganizavimo klausimas. Kauno miesto savivaldybė jau keleri metai svarsto šios mokyklos XI klasių komplektavimo klausimą. Dėl mažo moksleivių skaičiaus nutarta XI klasių šiemet nekomplektuoti. Vaikams rekomenduota lankyti A.Puškino vidurinę mokyklą. Komiteto nariai pasisakė už moksleivių teises gauti kokybišką mokymą ir teisę rinktis, todėl buvo nuspręsta kreiptis į Kauno m. savivaldybės tarybą ir prašyti persvarstyti šį klausimą atsižvelgiant į tėvų ir bendruomenės nuomonę. Komiteto nariai J. Narvilienė, D. Teišerskytė ir J. Jučas deleguoti į Kauno m. savivaldybės tarybos posėdį, kuriame bus svarstomas mokyklos bendruomenės keliamas klausimas.

Svarstyta Valstybinės kalbos inspekcijos informacija dėl vartotojų teisių gynimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo įgyvendinimo. Komitetas nutarė kreiptis į Vyriausybę paaiškinimo, kas yra įgaliotas įgyvendinti minėtą įstatymą.

Pradėtos diskusijos dar dviem svarbiais mokykloms klausimais: dėl mokyklų aprūpinimo vadovėliais ir dėl pasirengimo pereiti prie pedagogų etatinio apmokėjimo. Svarstant šiuos klausimus Švietimo ir mokslo ministerijos pozicijas gynė ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas, mokytojams atstovavo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksas Bružas, taip pat pasisakė mokyklų vadovės Danutė Šukienė, Vilniaus Gabijos gimnazijos direktorė, ir Danutė Puchovičienė, Vilniaus A. Vienuolio gimnazijos direktorė, tėvams atstovavo Gedas Raulinaitis, Gabijos gimnazijos tėvų komiteto atstovas. Buvo išklausytos visų norinčiųjų pasisakyti nuomonės ir nutarta diskusiją pratęsti kitame posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas