Lietuvos Respublikos Seimas

2003-09-22 d. BFK posėdis

1. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4,8 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2038.

Nuspręsta:

Seimo nario V. Žalnerausko pateiktą įstatymo projektą atmesti, kadangi siūlomas įstatymo projektas neatitinka LR civilinio kodekso nuostatų, kad draudimo sutartį patvirtina draudimo liudijimas (polisas), o lipdukui tokios teisės nesuteikia bei dėl to, kad priėmus siūlomą nuostatą atsirastų galimybė piktnaudžiavimams.

2. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2039.

Nuspręsta:

Pasiūlyti Pagrindiniam komitetui įstatymo projektą Nr. IXP-2039 atmesti, kadangi, priėmus siūlomą įstatymo pataisą, atsirastų galimybė piktnaudžiavimams t.y. asmeniui, teisėtai valdžiusiam (vairavusiam) transporto priemonę, nesudariusiam galiojančios sutarties dėl transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, nebūtų traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio 6 dalį

3. Vietos savivaldos įstatymo 21,28 straipsnių pakeitimo ir 29 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1959(2).

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti Vyriausybės pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui patobulinti Įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei atkreipti dėmesį, kad dabartiniu metu Seime svarstomas Vietos savivaldos įstatymo 3, 15, 17, 21, 27, 28, 29, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo keturioliktuoju skirsniu įstatymo projektas IXP-2647, kuriuo keičiami 28 ir ir 29 straipsniai, todėl būtina suderinti įstatymų projektus IXP-1959(2) ir IXP-2647.

4. Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo projektas IXP-2767.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti Vyriausybės pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komtetui patobulinti Įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

Pasiūlyti Socialinių reikalų ir darbo komitetui apsvarstyti:

a) ar Valstybinės darbo inspekcijos vykdomos funkcijos nedubliuoja kitų institucijų vykdomų funkcijų;

b) ar visos Valstybinės darbo inspekcijos vykdomos funkcijos yra reikalingos efektyviai Inspekcijos veiklai užtikrinti ir nustatytiems uždaviniams įgyvendinti.

 

5. LR Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pasiūlymai Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2773.

Nuspręsta:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

6. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Azartinių lošimų įstatymo 10,20,29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2861ES - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Eksporto kreditų draudimo dalyvaujant valstybei veiklos įstatymo projektas IXP-1348 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1906 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2616 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2617 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo papildymo įstatymo projektas IXP-2835 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Valstybinių pensijų įstatymo 1,4,11,12,13 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo 11(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-2843 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Įstatymo "Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22-1991 12 31)" 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2323 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/.

IXP-2837 Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 2 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Pasirengimas projekto svarstymui A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/

IXP-2324 Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pasirengimas projekto svarstymui V.Saulis G.Vagnorius /A.Brazdilienė/

IXP-1860ES Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Pasirengimas projekto svarstymui G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/
Naujausi pakeitimai - 2003 09 22.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas