Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. rugsėjo 10d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2003 09 10 d.

1.Svarstyta: Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 173(19), 214(19), 214(20), 214(21), 214(22), 247(8), 247(9) straipsniais, 214(7) straipsnio pakeitimo ir papildymo, 224 ir 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2776 ES

Komitetas, išklausęs komiteto patarėjos L.Zdanavičienės bei komiteto posėdyje dalyvavusiųjų Kultūros ministerijos atstovo ir Žurnalistų etikos inspektoriaus nuomonių, nusprendė bendru sutarimu svarstyme padaryti pertrauką, surengti dėl šio projekto klausymą, informuoti visas suinteresuotas institucijas ir tik tuomet pratęsti svarstymą komitete.

2.Svarstyta:”Dėl ikiteisminio tyrimo įstaigų darbo įgyvendinant naujuosius Baudžiamąjį ir Baudžiamojo proceso kodeksus”.

Posėdyje dalyvavo LR Teisingumo ministerijos , Generalinės prokuratūros, Saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Policijos departamento atstovai.

Priimtas protokolinis sprendimas, kad BK ir BPK įgyvendinimas rimtų problemų nesukelia. Apibendrinus praktiką ikiteisminio tyrimo institucijų ir įstaigų darbą tik kitų metų vidury bus galima išsamiau įvertinti pasitaikančias minėtų įstatymų spragas.

3.Svarstyta: DĖL ĮSTATYMO dėl Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės,Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutarties dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą ratifikavimo PROJEKTo (IXP-2797).

Nuspręsta: - iš esmės pritarti pateiktam projektui, atkreipiant dėmesį į tai, jog su projektu pateiktas Aiškinamasis raštas yra parengtas nekorektiškai, t.y. nesilaikant Seimo statuto 135 str. reikalavimų (aiškinamajame rašte nurodyta, jog šio įstatymo įgyvendinimui nereikės priimti papildomų teisės aktų ir įstatymo įgyvendinimas nepareikalaus biudžeto lėšų).

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu – už.

 

  1. SVARSTYTA: Seimo narių PASIŪLYMAI LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŪROS ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-2224 (2)

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo narys

Raimondas Šukys

Siūlau pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Advokatų teikiamos teisinės paslaugos

1. Advokatų teikiamos teisinės paslaugos – tai teisės konsultacijos (patarimai teisės klausimais), teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, gynyba bei atstovavimas bylų procese, kai šie veiksmai atliekami už atlyginimą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas paslaugas gali teikti advokatai (padėjėjai) ar advokatų profesinė bendrija. Kai paslaugas teikia ar veikia advokatų profesinė bendrija, jai mutatis mutandis kaip ir advokatui taikomos šio Įstatymo nuostatos. Teisines paslaugas šio Įstatymo dvyliktojo skirsnio nustatyta tvarka taip pat turi teisę teikti Europos Sąjungos valstybių narių teisininkai. Europos Sąjungos valstybių narių teisininkai turi teisę teikti teisines paslaugas šio Įstatymo dvyliktojo skirsnio nustatyta tvarka.

3. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sąlygas ir tvarką reglamentuoja kiti įstatymai.

4. Šis įstatymas nereglamentuoja kitų asmenų teikiamų teisinių paslaugų sąlygų ir tvarkos.

 

 

Pritarti

Seimo nariai:

Jonas Jurkus,

Vasilijus Popovas

 

  1. Siūlome 4 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius “bankroto” bei “likvidatoriaus” ir 4 straipsnio 4 dalį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Advokato veikla

4. Advokatas taip pat turi teisę už atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka teikti bankroto, turto ir palikimo administratoriaus, lobisto, likvidatoriaus, kuratoriaus, testamento vykdytojo, turto patikėtinio paslaugas, būti arbitru. Advokatas gali būti juridinio asmens valdymo ar priežiūros organo nariu, tačiau už tai negali gauti jokio atlyginimo, išskyrus tantjemas.

 

 

 

 

Pritarti

 

 

Seimo narys

Julius Sabatauskas

1. Siūlau projektą papildyti 8 straipsniu ir šį straipsnį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Lengvatinio pripažinimo advokatu sąlygos

Advokatais pripažįstami netaikant šio Įstatymo 7 straipsnio 3 ir 6 punktų asmenys, kurie yra teisės krypties socialinių mokslų daktarai ar habilituoti daktarai ir asmenys, turintys ne mažesnį kaip šešerių metų Lietuvos Respublikos teisėjo darbo stažą, jeigu nuo darbo teisėju pabaigos praėjo ne daugiau kaip treji metai.

2. Siūlau atitinkamai pakeisti straipsnių numeraciją po 8 straipsnio, t.y. buvusį 8 str. laikyti 9str., 9 str. –10 str. ir t.t. iki

3. Siūlau pakeisti 9 straipsnį (pagal seną numeraciją 8 straipsnį) ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija

Pareiškėjas nelaikomas esąs nepriekaištingos reputacijos ir negali būti pripažintas advokatu, jeigu jis:

1) yra teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar teistumas išnyko ar ne, taip pat teistas už kitą nusikalstamą veiką, kol teistumas neišnykęs;

2) yra atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, advokato padėjėjo, notaro, kandidato į notarus (asesoriaus), notaro atstovo, teismo antstolio, antstolio, antstolio atstovo, antstolio padėjėjo pareigų už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus, arba atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų pritaikius tarnybinę nuobaudą arba iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir nuo atleidimo nepraėjo penkeri treji metai;

3) piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ar alkoholiu;

4) neatitinka reikalavimų, kurie yra nustatyti advokatams Lietuvos advokatų etikos kodekse ir kurie būtų taikomi pareiškėjui, jeigu šis taptų advokatu.

 

Nesvarstyta

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesvarstyta

 

 

 

 

 

Pritarti

 

NUSPRĘSTA:

Pritarti Seimo nario R.Šukio pasiūlymui

Balsavimo rezultatai:

Bendru sutarimu

NUSPRĘSTA:

Pritarti Seimo narių J.Jurkaus ir V.Popovo pasiūlymui

Balsavimo rezultatai:

6 už, 2 prieš

NUSPRĘSTA:

Pritarti Seimo nario J.Sabatausko 3 pasiūlymui

Balsavimo rezultatai:

5 už, 2 prieš, 1 susilaikė

 

 

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja

Birutė Kovalenkienė,

2396764
Naujausi pakeitimai - 2003 09 11.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas