Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio, Algirdo Griciaus ir Eugenijaus Maldeikio komandiruotės į Briuselį (Belgijos Karalystė) 2003 m. liepos 8-11dienomis ATASKAITA

LR Seimo valdybos 2003 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. 1611 Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis ir Seimo nariai Algirdas Gricius ir Eugenijus Maldeikis š.m. liepos 9-10 d. dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) vykusiame paskutiniame Konvento dėl Europos ateities plenariniame posėdyje.

Kaip visada, prieš Konvento plenarinį posėdį įvyko partinių grupių ir Konvento “komponentų” posėdžiai. Vytenis Povilas Andriukaitis dalyvavo Europos socialistų partijos, o Algirdas Gricius – Europos liberalų partijos Konvento narių posėdžiuose. Šių posėdžių metu buvo aptartas trijų Europos politinių partijų lyderių: Giuliano Amato (Socialistų partija), Andrew Duff (Liberalų partija), ir Elmar Brok (Liaudies partija) 2003 m. liepos 9 d. laiškas Konvento prezidiumui dėl pagrindinių liepos 9 ir 10 dienomis svarstytinų pataisų (“Key points for 9-10 July”). Laiške pabrėžiama, kad Konstitucijos III dalies pataisos, kurias patvirtino Konvento prezidiumas liepos 8 d., yra sveikintinos, tačiau, siekiant užtikrinti galutinį konsensusą Konvente ir sėkmę tarpvyriausybinėje konferencijoje, reikia padaryti daugiau. Laiško autoriai įvardina septynias sritis, kuriose tikimasi pataisų (laiškas pridedamas). Tiek partinės grupės, tiek ir nacionalinių parlamentų bei Europos Parlamento atstovai pritarė A.Duff, G.Amato ir E. Brok pasiūlymams.

Liepos 8 d. Konvento plenarinį posėdį pradėjęs Konvento Pirmininkas Valery Giscard d’Estaing pateikė pirminius statistinius duomenis apie Konvento darbą: Konventas surengė 26 plenarinius posėdžius, išklausė 1812 pranešimų, kurie truko 4000 minučių, pateikė 5995 pataisas ES Konstitucinės sutarties tekstui, o Konvento interneto svetainę aplankė daugiau kaip 600 000 lankytojų. Pirmininkas taip pat informavo, kad pateikė ES Konstitucinės sutarties tekstą Prancūzijos Akademijos kalbininkams, prašydamas įvertinti šio teksto lingvistinę kokybę. Norima, kad pirmosios ES Konstitucijos tekstas kalbiniu požiūriu būtų nepriekaištingas.

Po to, Konvento Pirmininkas pristatė išvakarėse įvykusio Konvento prezidiumo posėdžio rezultatus (CONV 847/03).

Likusi Konvento plenarinio posėdžio dalis buvo skirta diskusijoms dėl ES Konstitucinės sutarties III dalies. Pagrindinės pasisakiusiųjų temos: kvalifikuota balsų daugumos ir teisėkūros procedūros išplėtimas: socialinėje srityje (priemones, susijusias su atleistų darbuotojų apsauga), bendrosios užsienio ir saugumo politikos srityje (kai priemones siūlo Europos užsienio reikalų ministras savo iniciatyva ir Komisija joms pritaria), netiesioginių mokesčių srityje (kai priemonės yra būtinos sklandžiam bendrosios rinkos funkcionavimui, administraciniam bendradarbiavimui, kovai su sukčiavimu mokesčių srityje ir vengimu mokėti mokesčius) bei nustatant minimalias priemones užkisti kelią diskriminacijai. Tuo tarpu Vokietijos atstovai ragino išsaugoti vienbalsiškumą imigracijos srityje, nustatant piliečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo valstybėse narėse “kvotas”. Prancūzijos atstovai taip pat ragino nustatyti taip vadinamą “exception culturelle”, t.y. vienbalsiškumą priimant sprendimus dėl tarptautinių prekybos sutarčių kultūros ir audiovizualinių paslaugų sektoriuose.

Daugelis Konvento narių siūlė į Konstitucinę sutartį įtraukti atskirą straipsnį apie ES simbolius: vėliavą, himną, Europos dieną, Sąjungos moto (šūkį) ir vieningą valiutą Eurą.

Posėdyje kalbėjęs Vytenis Povilas Andriukaitis pasisakė už kvalifikuotos balsų daugumos taisyklės ir teisėkūros procedūros išplėtimą, atviro koordinavimo metodo, kaip labai svarbios Lisabonos strategijos įgyvendinimo priemonės, įtvirtinimą ES Konstitucinėje sutartyje, už lyties požiūriu neutralų Konstitucinės sutarties tekstą ir Europos Parlamento dalyvavimą priimant sprendimus dėl Konvento sušaukimo būsimųjų ES Konstitucinės sutarties pataisų peržiūrėjimui. Po Vytenio Andriukaičio pasisakymo, prie jo priėjo Konvento sekretoriato atstovė ir paprašė jo pasisakymo teksto. Tai labai reta išimtis, liudijanti, kad Konventas intensyviai dirbo ir tobulino Konstitucinės sutarties tekstą iki pat paskutinio savo posėdžio.

Liepos 9 d. posėdžiai prasidėjo nacionalinių parlamentų atstovų Konvente susitikimu, kurio metu parlamentų atstovai Prezidiume: Gisela Stuart, John Bruton ir Alojz Peterle pristatė išvakarėse įvykusio prezidiumo posėdžio rezultatus.

Baigiamąjį Konvento posėdį pradėjęs Konvento Pirmininkas Valery Giscard d’Estaing pristatė paskutines Konstitucinės sutarties III dalies pataisas (CONV 848/03).

Pagrindinės iš šių pataisų yra:

1. Konstitucionalizuotas atviro koordinavimo metodas (III-102, III-143, III-174, III-175 straipsnis);

2. Numatyta, kad Europos Vadovų Taryba, spręsdama dėl to, kad nereikia sušaukti Konvento būsimosioms ES Konstitucinės sutarties pataisoms įvertinti, turi gauti Europos Parlamento pritarimą (IV-6 straipsnis);

3. Numatytas vienbalsiškumas priimant sprendimus dėl derybų ir tarptautinių prekybos sutarčių sudarymo kultūros ir audiovizualinių paslaugų srityse tais atvejais, kai iškyla pavojus Sąjungos kultūrinei ir kalbinei įvairovei;

4. Vienbalsiškumas dėl trečiųjų šalių piliečių, atvykstančių iš trečiųjų šalių ir ieškančių darbo valstybėse narėse (III-163 straipsnis);

5. Numatyta, kad sustiprinto bendradarbiavimo Bendrosios užsienio ir saugumo politikos srityje nuostatos taikomos ir struktūriniam bendradarbiavimui gynybos srityje (III-208 straipsnis);

6. Numatyta galimybė sustiprinto bendradarbiavimo Bendrosios užsienio ir saugumo politikos srityje pereiti nuo vienbalsiškumo prie kvalifikuotos balsų daugumos (III- 324 straipsnis);

7. Pakoreguotos nuostatos dėl struktūrinio bendradarbiavimo gynybos srityje (ištrintas III-318 straipsnis);

8. Padidinta sričių, kur turi būti konsultuojamasi su Europos Parlamentu (III-5, III-133, III-210 straipsniai);

9. Išplėsta Europos Teisingumo Teismo kompetencija (III-278 straipsnis);

10. Įtvirtinti ES simboliai: vėliava, himnas, moto (šūkis), valiuta-Euras, Europos diena (IV-O straipsnis, nors Konvento nuomone jis turėtų būti I dalyje).

Po diskusijų sekė Konvento prezidiumo, Europos politinių partijų ir Konvento “komponentų” atstovų bei Konvento narių pasisakymai. Kalbėjo Klaus Hansch, Gisel Stuart, John Bruton, Michel Barnier, Andrew Duff, Elmar Brok, Juergen Meyer, Vytenis Povilas Andriukaitis ir kt. Konventas nepaprastai šiltai sutiko Vytenio Povilo Andriukaičio kalbą, kurioje Lietuvos atstovas į Konvento parengtą ES Konstitucinę sutartį pažvelgė per savo asmeninio patyrimo prizmę.

Paskutinis kalbėjo Konvento Pirmininkas Valery Giscard d’Estaing. Jis pasidžiaugė Konvento darbo rezultatais ir išreiškė viltį, kad tarpvyriausybinė konferencija išsaugos per septyniolika mėnesių Konvente pasiektą kompromisą ir nepradės diskusijų klausimais, kurie gali pakenkti dokumento vientisumui.

Uždarius Konventą, visi jo nariai, narių pavaduotojai ir stebėtojai buvo pakviesti pasirašyti po ES Konstitucinės sutarties tekstu, kuris š.m. liepos 18 d. bus perduotas ES pirmininkaujančiai Italijai. Konvento nariai pasirašė ir ant Konvento pano, kuris bus simboliškai perduotas Europos Parlamentui. Konvento nariai, negalėję dalyvauti pasirašymo ceremonijoje, galės pasirašyti vėliau.

Pasibaigus pasirašymo ceremonijai, prie pagrindinio įėjimo į Europos Parlamentą (Spinelli pastatas) buvo padaryta bendra Konvento narių nuotrauka. Po to, Konvento Pirmininko kvietimu, dalyvaujant Europos Parlamento Pirmininkui Pat Cox, buvo surengti Konvento narių “atsisveikinimo” pietūs.

PRIDEDAMA:

1. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-07-09 pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties III dalies, 1 lapas,

2. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-07-10 baigiamasis pasisakymas Konvente, 1 lapas,

3. Andrew Duff, Giuliano Amato ir Elmar Brok 2003-07-09 laiškas Konvento prezidiumui “Key points for 9-10 July”, 1 lapas,

4. Pagrindinių ES Konstitucinės sutarties III dalies straipsnių pataisos (CONV 848/03), 14 lapų.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

L.Raulinaitytė, 239 67 60, el.p. Loreta.Raulinaityte@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 07 18.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas