Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio komandiruotės į Briuselį (Belgijos Karalystė) 2003 m. liepos 3-5 dienomis ATASKAITA

LR Seimo valdybos 2003 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 1604 Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis 2003 m. liepos 4 d. dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) vykusiame Konvento dėl Europos ateities plenariniame posėdyje.

Kaip paprastai, prieš plenarinį posėdį įvyko Konvento politinių grupių posėdžiai. Vytenis Povilas Andriukaitis dalyvavo Europos socialistų partijos (PES) atstovų Konvente posėdyje. Posėdį pradėjęs PES grupės vadovas ir Konvento Pirmininko pavaduotojas Giuliano Amato pristatė savo nuomonę dėl galimų ES Konstitucinės sutarties III dalies pataisų ir paragino Konvento narius aktyviai dalyvauti plenariniame posėdyje bei pasisakyti dėl kvalifikuotos daugumos balsavimo Taryboje ir teisėkūros procedūros (šiuo metu - bendro sprendimo procedūra) išplėtimo, atviro koordinavimo metodo konstitucionalizavimo ir IV dalies 6 straipsnio dėl būsimųjų ES Konstitucinės sutarties pataisų papildymo, numatant, kad Europos Vadovų Tarybos sprendimui dėl būsimojo Konvento sušaukimo būtinai turėtų pritarti Europos Parlamentas.

Pasibaigus PES posėdžiui, įvyko kito Konvento “komponento” – nacionalinių parlamentų atstovų Konvente susitikimas. Š.m. liepos 1 d. Italijai perėmus pirmininkavimą Europos Sąjungai, pirmą kartą šiam posėdžiui pirmininkavo du Italijos parlamento atstovai: Lamberto Dini ir Valdo Spini.

Senatorius Lamberto Dini informavo, kad š.m. liepos 2 d. Italijos Senatas surengė diskusiją dėl ES Konstitucinės sutarties ir dauguma balsų (213 iš 226, prieš pasisakė 2) priėmė rezoliuciją, kurioje pritarė Konvento parengtam ES Konstitucinės sutarties tekstui ir įpareigojo Italijos Vyriausybę, pirmininkausiančią š.m. spalio 15 d. prasidėsiančiai tarpvyriausybinei konferencijai, “ginti ir toliau vystyti Konvento pasiektus rezultatus”. Italijos Senato nuomone tarpvyriausybinė konferencija vertintina kaip Konvento tęsinys (Rezoliucija - CONV 825/03).

Nacionalinių parlamentų atstovai aptarė bendrą poziciją paskutinių dviejų Konvento posėdžių metu ir tarpvyriausybinės konferencijos atžvilgiu. Pasisakiusieji parlamentarai sutiko, kad reikia nesitraukti nuo konsensuso, pasiekto svarstant Konstitucijos I ir II dalis, o, svarstant III dalį, “nedaryti žingsnių atgal” nuo šiuo metu galiojančių ES sutarčių. Dauguma parlamentarų pritarė siūlymui vykdyti aktyvią parlamentinę savo vyriausybių atstovų, dalyvausiančių tarpvyriausybinėje konferencijoje, kontrolę, siekiant kuo didesnio konferencijos sprendimų priėmimo skaidrumo.

Nacionalinių parlamentų atstovai taip pat svarstė, kaip būtų galima stebėti tarpvyriausybinės konferencijos eigą. Vieni siūlė Europos Parlamentui rengti reguliarius Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų atstovų susitikimus Briuselyje. Kiti - panaudoti COSAC formatą, kuris idealiai tiktų šiam tikslui. ES pirmininkaujančios Italijos atstovai buvo paprašyti aptarti su abiejų Italijos parlamento rūmų pirmininkais ir Italijos Vyriausybe galimybę surengti vieną arba du neformalius Konvento nacionalinių parlamentų atstovų susitikimus Italijoje po to, kai bus oficialiai atidaryta tarpvyriausybinė konferencija.

Parlamentarai taip pat pritarė Nyderlandų parlamento atstovo Van der Lindeno “Deklaracijai dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos debatuose”, kurią pasirašė ir Lietuvos Seimo atstovas Konvente Vytenis Povilas Andriukaitis. Deklaracijoje siūloma Europos Komisijos Metinę teisėkūros ir darbų programą svarstyti visuose ES valstybių narių parlamentuose tą pačią savaitę, kai šią programą svarsto ir Europos Parlamentas.

Liepos 4 d., po pietų, prasidėjo priešpaskutinis Konvento plenarinis posėdis, kurio pradžioje Konvento Pirmininkas Valery Giscard d’Estaing pateikė ataskaitą apie š.m. birželio 20 d. Salonikuose įvykusį ES Konstitucinės sutarties I ir II dalies projektų pristatymą Europos Vadovų Tarybai. Pirmininkas informavo, kad Salonikų Vadovų Taryba pritarė Konstitucijos I ir II dalių projektui (“afforded a reassuring welcome”)ir nusprendė pratęsti Konvento darbą iki š.m. liepos 15 dienos. Iki to laiko Konventas turėtų pasisakyti dėl techninių Konstitucinės sutarties III dalies “Sąjungos politikos ir funkcionavimas” pataisų ir jos suderinimo su pirmosiomis dvejomis sutarties dalimis.

Visa likusi plenarinio posėdžio dalis buvo skirta diskusijoms dėl ES Konstitucinės sutarties III dalies, nustatančios pagrindinių ES tikslų įgyvendinimą konkrečių ES politikų pagalba ir jų sprendimo priėmimo procedūras. Konvento sekretoriate užregistruotos 1687 konvento narių pasiūlytos III dalies pataisos, susijusios su galių tarp valstybių narių ir Sąjungos institucijų padalijimu ir jų kompetencija pradedant bendrosios ES diplomatinės tarnybos įsteigimu ir baigiant visuomenės sveikatos priemonių koordinavimu.

Konvento posėdyje dominavo šios temos: kvalifikuotos daugumos balsavimo išplėtimas, socialinė politika, eurozona ir ekonominis valdymas, Europos prokuroro įstaigos sukūrimas, Europos išorės santykių tarnyba, Prancūzijos “kultūros išimtis”, ES simboliai ir Konstitucijos ratifikavimas bei peržiūrėjimas.

Daugelis posėdyje kalbėjusiųjų atkreipė dėmesį į tai, kad, Sąjungai išsiplėtus iki 25 ir daugiau narių, būtina išplėsti ir ES veiklos sričių, dėl kurių Taryboje balsuojama kvalifikuota balsų dauguma, skaičių. Šios sritys galėtų apimti socialinius klausimus (priemones, susijusias su atleistų darbuotojų apsauga), bendrąją užsienio ir saugumo politiką (kai priemones siūlo Europos užsienio reikalų ministras ir joms pritaria Komisija), netiesioginius mokesčius (kai priemonės yra būtinos sklandžiam bendrosios rinkos funkcionavimui, administraciniam bendradarbiavimui, kovai su sukčiavimu mokesčių srityje ir vengimu mokėti mokesčius) bei nediskriminavimo politika. Kita vertus, posėdyje kalbėję Elmar Brok, Joschka Fischer ir Erwin Teufel paragino išsaugoti vienbalsiškumą imigracijos srityje, t.y. nustatant trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo valstybėse narėse “kvotas”. Anot Joschkos Fischerio, “imigracija išlieka labai jautria sritimi Vokietijoje ir kol kas judėjimas link kvalifikuotos balsų daugumos taisyklės yra neįmanomas”.

Taip pat ir Prancūzijos Vyriausybės atstovė Pascale Andreani ragino išsaugoti vienbalsiškumą balsuojant dėl tarptautinių prekybos sutarčių dėl kultūros ir audiovizualinių paslaugų. Hubert Haenel nuomone, be tokios “kultūros išimties”, būtų sunku tikėtis sėkmingo ES Konstitucinės sutarties ratifikavimo Prancūzijoje, ypač jei dėl to bus rengiamas referendumas.

Posėdyje pasisakiusieji vieningai pritarė, kad Europos Teisingumo Teismui būtų teismingi tam tikri bendrosios užsienio ir saugumo politikos aspektai, susiję su ES agentūrų darbu.

Konvento nariai siūlė į Konstitucinės sutarties III arba IV dalį įtraukti atskirą straipsnį apie ES simbolius: vėliavą, himną, Europos dieną, bendrą valiutą ir t.t.

Konvento narių pasisakymai patvirtino, kad trys iš keturių Konvento “komponentų”, t.y. nacionalinių parlamentų, Europos Parlamento ir Europos Komisijos atstovai, dar daug tikisi iš paskutiniųjų Konvento posėdžių ir kad Europos Vadovų Tarybos mandatą dėl techninių Konstitucijos III dalies pataisų jie supranta plačiai. Kita vertus, keleto vyriausybių atstovai pabrėžė, kad kai kurie pasiūlymai, kaip pavyzdžiui, dėl kvalifikuotos balsų daugumos išplėtimo, nėra vien techniniai, o liečia teksto esmę. Todėl jų nuomone dabar nereikėtų jų svarstyti, o prie kontraversiškiausių klausimų bus galima sugrįžti tarpvyriausybinėje konferencijoje.

Posėdyje kalbėjęs Vytenis Povilas Andriukaitis pasisakė už kvalifikuotos balsų daugumos taisyklės ir teisėkūros procedūros išplėtimą, atviro koordinavimo metodo įtvirtinimą ES Konstitucinėje sutartyje ir Europos Parlamento dalyvavimą priimant sprendimus dėl Konvento sušaukimo būsimųjų ES Konstitucinės sutarties pataisų peržiūrėjimui.

Baigdamas posėdį, Konvento Pirmininkas Valery Giscard d’Estaing pabrėžė, kad Konstitucinės sutarties III dalyje nesitikima jokių didelių pakeitimų, nors prezidiumas dar posėdžiaus š.m. liepos 8 d. tam, kad peržiūrėtų visą Konstitucinės sutarties tekstą. Pirmininkas atkreipė dėmesį, kad daugelis gautų siūlymų dėl Konstitucinės sutarties III dalies pataisų prieštarauja vienos kitoms ir todėl į jas nebus galima atsižvelgti. Be to, Pirmininko nuomone, tolesnis kvalifikuotos balsų daugumos išplėtimas gali kelti pavojų Konvento pasiektam konsensusui.

Paskutinis Konvento plenarinis posėdis įvyks š.m. liepos 9-10 dienomis. Posėdžio metu bus dar kartą svarstomas Konstitucinės sutarties III dalies projekto tekstas.

PRIDEDAMA:

1. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-07-04 pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties III dalies, 1 lapas,

2. Nacionalinių parlamentų atstovų Konvente 2003 m. liepos 4 d. susitikimo apibendrinimas, 2 lapai,

3. Van der Lindeno “Deklaracija dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos debatuose” 2 lapai.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

LR Seimo atstovas Konvente

L.Raulinaitytė, 239 67 60, el.p. Loreta.Raulinaityte@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 07 16.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas