Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto 2003-07-02 d. SPRENDIMAS Nr.25 "Dėl Žemės ūkio ministerijos veiklos įgyvendinant žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą"

Kaimo reikalų komitetas apsvarstęs Žemės ūkio ministerijos veiklą įgyvendinant Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, konstatuoja, kad šis Įstatymas įgyvendinamas nepatenkinamai.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

1. Atkreipti Vyriausybės dėmesį į tai, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo nuostatoms bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos pagrindinėms kryptims įgyvendinti skiriamos nepakankamos valstybės biudžeto lėšos.

Tai trukdo ūkių modernizavimo spartinimui ir pasirengimui dirbti padidėjusios konkurencijos sąlygomis, Lietuvai įstojus į ES.

2. Pasiūlyti Vyriausybei:

2.1 Apsvarstyti Kaimo plėtros taryboje atsakingų už Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos vykdymą ministerijų ataskaitas ir parengti papildomas priemones užtikrinančias veiksmingesnį Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo įgyvendinimą.

2.2 Formuojant 2004 metų valstybės biudžetą atsižvelgti į Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymui įgyvendinti reikalingų lėšų poreikį bei išplėstinio žemdirbių pasitarimo rezoliucijoje (2003-06-24) pateiktus reikalavimus.

2.3 Užtikrinti valstybės paramos pieno supirkimo kainoms palaikyti teikimo perdirbimo įmonėms kontrolę, spręsti klausimą dėl pieno perdirbimo įmonių veiklos audito atlikimo.

2.4 Artimiausiu laiku išnagrinėti Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pateiktus pasiūlymus dėl 2003 metų grūdų derliaus supirkimo tvarkos ir sąlygų.

2.5 Siekiant skatinti kooperatinio judėjimo vystymąsi žemės ūkyje, paspartinti Žemės ūkio kooperatyvų VI kongreso Rezoliucijoje pateiktų siūlymų įgyvendinimą.

2.6 Užtikrinant Biokuro įstatymo įgyvendinimą, parengti ir patvirtinti biokuro gamybos ir naudojimo programą.

2.7 Siekiant užkirsti kelią nelegaliam cukraus, paukštienos ir kitų maisto produktų įvežimui į šalį sustiprinti sienų apsaugą ir muitinės postų kontrolę.

2.8 Numatyti Žemės ūkio ministerijai lėšas papildomiems etatams, reikalingiems naujų funkcijų, Lietuvai tapus ES nare įgyvendinimui (ES paramos lėšų vidaus auditui atlikti, cukraus režimo, žemės ūkio perdirbtų produktų administravimui bei ES Žemės ūkio fondo garantijų dalies administravimui).

2.9 Siekiant užtikrinti tinkamą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, toliau (Agentūra) pasirengimą administruoti Europos Sąjungos finansinę paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai iki š.m. rugsėjo 1 d. išspręsti reikiamų Agentūros darbuotojų skaičiaus problemą bei užtikrinti darbo užmokesčio fondo pakankamumą, skirti lėšas patalpoms įrengti remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr.292 "Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė Acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir Acquis įgyvendinimo priemonių 2003 metų planų patvirtinimo".

3. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

3.1 Pagerinti ministerijos vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų vadybinius gebėjimus, jų veiklos viešumą, patikslinti vadovaujančiųjų darbuotojų veiklos funkcijas ir atsakomybę, tobulinti ministerijos valdymo struktūrą.

3.2 Atlikti neeilinį Nacionalinės mokėjimo agentūros veiklos auditą.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2003 07 09.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas