Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-07-02 d. posėdį Nr.25

Kaimo reikalų komiteto posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl Žemės ūkio ministerijos veiklos įgyvendinant Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą.

Žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis pateikė informaciją apie Žemės ūkio ministerijos veiklą įgyvendinant Žemės ūkio, kaimo plėtros įstatymą ir kitų teisės aktų jai pavestas žemės, maisto, žuvininkystės ūkio, kaimo plėtros valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinant šiose srityse valstybės politiką. Remiantis kaimo plėtros įstatymo nuostatomis pradedamos taikyti žemės ūkio ir maisto produktų rinkos ekonominio reguliavimo priemonės pagal esamas finansines galimybes.

Paskelbtos 2004 metų svarbiausių žemės ūkio ir maisto produktų gamybos kvotos, kiekiai, remiami išmokomis ir intervencinės kainos, kurios bus taikomos nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos. Patvirtinta pieno gamybos kvotų įdiegimo tvarka ir išsamios pieno kvotų taisyklės bus paskelbtos 2003 m. pabaigoje.

Šiemet žemdirbių pajamų palaikymo priemonėms iš Kaimo rėmimo programos lėšų skirta 182 mln. litų, nustatytos tiesioginės išmokos už atskiras žemės ūkio kultūrų pasėlių plotus, gyvulius, atskiras gamybos sritis, skirta 56 mln. litų parama siekiant išlaikyti pieno kainų lygį.

Ministras atkreipė dėmesį į tai, kad šiais metais nėra galimybių paremti grūdų augintojų didesnėmis tiesioginėmis išmokomis ir jų pajamų lygiui bus taikoma intervencinių pirkimų sistema.

Pažymėtina, kad sustiprintas jaunųjų ūkininkų rėmimas. Jiems kompensuojama 40 proc. išlaidų, padarytų investuojant į žemės ūkio veiklai vykdomas statybas. Nuo 2004 metų jauniesiems ūkininkams bus teikiama iki 25 tūkst. eurų vienkartinė parama.

Vykdomos ekologinio žemės ūkio skatinimo priemonės, toliau teikiama parama kooperacijai.

Šiuo metu Žemės ūkio ministerija rengia du labai svarbius programinius dokumentus reikalingus įsisavinti ES struktūrinius fondus. Tai Kaimo plėtros planas 2004-2006 metams ir Bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioritetas. Į šiuos dokumentus bus perkeltos šiuo metu SAPARD programoje esančios priemonės bei eilė naujų priemonių.

Pravestas žemės ūkio surašymas, kuriama integruota administravimo ir kontrolės sistema, žemės ūkio ir kaimo verslo registras, žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema.

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta konstatavo, kad įgyvendinant Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, sprendžiant aktualias šių dienų problemas Žemės ūkio ministerija nespėja prisitaikyti prie greitai kintančių sąlygų, jai trūksta nuoseklaus, kryptingo darbo ir priimtų sprendimų kontrolės.

Padaryta klaidų sprendžiant opiausias problemas pieno sektoriuje, labai ilgai užsitęsė paramos dydžio ir tvarkos svarstymas pieno ūkiams, neįvertinti smulkiųjų pieno gamintojų interesai.

Komiteto narius neramina stambiausių pieno perdirbimo įmonių sparčiai didėjančios skolos bei dideli pieno perdirbimo gamybos kaštai. Buvo svarstomos galimybės atlikti šių įmonių finansinės veiklos auditą, tačiau konkrečių rezultatų nėra.

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta nurodė, kad Žemės ūkio ministerija yra vedančioji institucija Biokuro įstatymo įgyvendinimo srityje, tačiau per keletą metų nepasiekta, kad būtų parengta ir patvirtinta biokuro gamybos ilgalaikė programa.

G. Kniukšta nurodė, kad teikiant paramą kooperatyvams reikalinga didesnė sąveika tarp Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio rūmų ir pačių žemės ūkio kooperatyvų.

Žemės ūkio ministerija turi pagerinti organizacinį darbą plėtojant kooperatinį judėjimą, palankių šiam procesui teisinių aktų ruošimui, įskaitant mokestines lengvatas žemės ūkio kooperatyvams.

Atkreiptas žemės ūkio ministro dėmesys į trūkumus Žuvininkystės departamento veikloje, paraginta greičiau spręsti žuvininkystės sektoriaus problemas dėl valdymo, ES gautų lėšų panaudojimo tikslingumo.

Komitetas išnagrinėjo Žemės ūkio ir kaimo plėtros nuostatų įgyvendinimą ir kituose svarbiuose žemės ūkio veiklos srityse kaip ekologinis ūkis, augalų sėklininkystė, melioraciją, veterinarijos reikalavimų užtikrinimas, žemės ūkio ir maisto atliekų tvarkymas.

Atkreiptas dėmesys į tai, kad Komitetas metų bėgyje 3 kartus svarstė nuosavybės teisių į žemę atkūrimo eigą ir problemas, esančias žemės tvarkymo struktūrose. Komiteto priimtuose sprendimuose buvo duoti pasiūlymai Vyriausybei, Žemės ūkio ministerijai ir Nacionalinei žemės tarnybai. Tenka pažymėti, jog iš esmės visas problemas, kurios dabar yra įgavusios platų rezonansinį atgarsį žiniasklaidoje ir visuomenėje, Komitetas buvo konstatavęs savo sprendimuose ir pateikęs pasiūlymus padėčiai ištaisyti. Tačiau ministerija nesureagavo adekvačiai į Komiteto pasiūlymus, nebuvo inicijuojami teisės aktų pakeitimai, galintys užkirsti galimybes pareigūnams piktnaudžiauti turima informacija, pažeidinėti etikos principus. Pasekmės skaudžios – visuomenė nebepasitiki žemėtvarkininkais.

Kaimo reikalų komitetas konstatavo, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo įgyvendinimas yra nepatenkinamas ir nutarė parengti pasiūlymus Vyriausybei ir Žemės ūkio ministerijai, siekiant užtikrinti žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimą.

Komiteto posėdyje buvo svarstyti SAPARD lėšų skirstymo skaidrumo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros pasirengimo įsisavinti ES struktūrinius fondus klausimai. nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Evaldas Čijauskas nurodė, kad Agentūra iš viso skelbė 5 paraiškų surinkimo etapus, kurių metu buvo gauta ir registruota 927 paraiškos už 839,1 mln. Lt. Šiuo metu yra patvirtinta 350 paraiškų ir sudaryta paramos sutarčių, kuriose numatyta projektų įgyvendinimui skirti 405,3 mln. Lt. Atmestos 175 paraiškos už 177,438 mln. Lt. Šiuo metu Nacionalinėje mokėjimo agentūroje tikrinamos 402 paraiškos, kuriose prašoma virš 256,362 mln. Lt SAPARD paramos lėšų. Vykdydami savo funkcijas darbuotojai (nuo 12 iki 15 specialistų atskiram projektui) privalo griežtai vadovautis parengtomis ir Europos Komisijos patvirtintomis rašytinėmis procedūromis, jų veiklą peržiūri Projektų atrankos komisija, kurioje dalyvauja Žemės ūkio, Finansų ministerijų bei Agentūros tarnautojai. Taigi galutinis sprendimas dėl projekto tinkamumo ir paramos išmokėjimo priimamas remiantis ekspertų išvadomis bei komisijos rekomendacijomis.

Procedūrų vykdymą kiekvienais metais įvertina nepriklausoma audito kompanija, kurios išvados yra siunčiamos Europos Komisijai. Be to, minėtų procedūrų vykdymą įvertino bei savo rekomendacijas pateikė Agentūros vidaus audito tarnyba, Valstybės kontrolė bei nuolat atvykstantys EK auditoriai.

Direktorius paneigė įvairius gandus apie konsultavimo firmų įtaką sprendimų priėmimui ir pažymėjo, kad administruodami paraiškas Agentūros specialistai kontaktuoja tik su pareiškėjais, o su konsultavimo firmomis bendrauja tik specialiai jiems organizuojamuose seminaruose. Be to, labai dažnai paraiškose konsultantai net nebūna įvardinti, o verslo planus pareiškėjai parengia savarankiškai, kurių dauguma atitinka reikalavimus.

Siekiant didesnio viešumo yra patikslintos tipinės paramos sutarčių formos, numatant Agentūrai teisę viešinti paramos gavėjus. Agentūra pradėjo skelbti paramos gavėjų sąrašą interneto svetainėje.

Siekiant užtikrinti skaidrų SAPARD lėšų administravimą, užkirsti kelią galimiems pažeidimams ir apsaugoti Lietuvos bei ES finansinius interesus pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR VRM ir Specialiųjų tyrimų tarnyba, šioms institucijoms nuolat teikiama aktuali informacija.

Kaimo reikalų komiteto posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl 2003 m. grūdų supirkimo tvarkos. Žemės ūkio ministerijos sekretorius Vytautas Grušauskas ir VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros direktorius Aristydas Kulvinskas pateikė informaciją kaip rengiamasi supirkti 2003 metų derlių. Informacija priimta žiniai.

 

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas