Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 30 d. posėdyje

Svarstytas Seimo nutarimo "Dėl švietimo plėtotės strateginių nuostatų (2003-2012) patvirtinimo" projektas. Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų tikslai ir uždaviniai yra tęsti ir plėtoti švietimo reformos ilgalaikio strateginio planavimo tradiciją, suteikti pagrindą praktinei Lietuvos švietimo vizijai ir sudaryti galimybę Lietuvos piliečiams, jų interesų grupėms bei valstybės institucijoms tęsti viešas diskusijas ir susitarti dėl šios vizijos įgyvendinimo kelių, papildyti Valstybės ilgalaikės raidos strategiją ir nusakyti Lietuvos švietimo plėtotės tikslus bei priemones jiems įgyvendinti, taip pat apibrėžti pagrindinius kiekybinius ir kokybinius siekinius, kuriais būtų grindžiama ir į kuriuos atsižvelgiant būtų vertinama Lietuvos švietimo raida 2003-2012 metais.

Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų projektą rengė 1999 metų kovo 2 dieną Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu sudaryta darbo grupė. Visą rengimo laiką dėl projekto plačiai diskutavo ir, baigus darbą, teigiamai jį įvertino švietimo bendruomenė.

Švietimas turi padėti asmeniui ir visuomenei atsakyti į iššūkius ir pasinaudoti naujomis galimybėmis. Tam būtini esminiai Lietuvos švietimo sistemos pokyčiai, kurie padėtų padidinti švietimo sistemos efektyvumą, išplėsti švietimo prieinamumą, sukurti sąlygas tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, užtikrinti europinius standartus ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atitinkančią švietimo kokybę.

Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų patvirtinimas turėtų pradėti trečiąjį švietimo reformos etapą, kuriame būtų toliau įtvirtinamos Lietuvos švietimo koncepcijoje numatytos esminės vertybės ir principai. Švietimo plėtotės strateginės nuostatos suplanuotos dešimčiai metų. Rengiamas Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų projektas buvo nuolat derinamas su rengiamu Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektu.

Komitetas kaip pagrindinis svarstė Seimo nutarimo Dėl Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų /2003-2012/ patvirtinimo projektą Nr.IXP-2309, pasiūlymus ir pastabas, gautas iš Vyriausybės, Europos reikalų komiteto, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos, bei Seimo Teisės departamento, ir nusprendė: 1. Remiantis priimto Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo 54 straipsnio „Švietimo planavimas“ nuostata, kad Lietuvos švietimo prioritetus nustato „Valstybinė švietimo strategija“, Seimo nutarimo projekto pavadinimą „Dėl Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų /2003 - 2012/ patvirtinimo“ pakeisti taip: „Dėl Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų“;2. Siūlyti Seimui svarstyti ir pritarti Komiteto patobulintam nutarimo ir pridedamų nuostatų projektui -2.

Seimui pritarus Lietuvos švietimo plėtotės strateginėms nuostatoms (2003 – 2012 m.), turėtų būti parengtas jų įgyvendinimo priemonių planas, kurį tvirtintų švietimo ir mokslo ministras.

Svarstytas Seimo nutarimo "Dėl 2004-ųjų paskelbimo kalbos ir knygos metais" projektas. Tai Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečio minėjimo komisijos pasiūlymas. 2004-ųjų paskelbimas Kalbos ir knygos metais primintų, kad nuo 1864 metų Lietuvoje uždraudus spaudą lotyniškais rašmenimis, lietuvių visuomenė buvo atribota nuo atvirų ryšių su kita Europos kultūros dalimi, su jos pažinimu. Ši proga skatintų domėtis praeities įvykių reikšme, lietuvių kalbos kultūros plėtojimu šiuolaikiniame pažangių technologijų pasaulyje, visuomenės paveldo įprasminimu valstybėje bei lietuvių laimėjimais pasaulyje..

Svarstytas Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5.6.7.8.10.11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir Seimo nutarimo "Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo" projektas. pakeitimai Etninės kultūros globos tarybos nuostatuose turėtų užtikrinti sklandų Tarybos darbą ir sumažintų įtampą vyraujančią tarp Etninės kultūros globos tarybos bei etninės kultūros globa besirūpinančių institucijų, Taryba įgytų autoritetą ir galėtų sėkmingai atlikti svarbiausiąją savo funkciją – patarti Seimui ir Vyriausybei etninės kultūros valstybinės globos ir politikos klausimais. Komitetas nusprendė šį projektą siūlyti Seimui svarstyti ir priimti.

Svarstytas Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5.6.7.8.10.11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, teiktas Seimo narės D.Teišerskytės vadovaujamos darbo grupės. Komitetas šiam projektui bei Seimo nutarimo "Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo" projektui pritarė ir nusprendė siūlyti Seimui svarstyti bei priimti.
Naujausi pakeitimai - 2003 07 01.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas