Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. birželio 30d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

2003-06-30

 

Svarstymą dėl Valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2592 ir Konstitucinių įstatymų sąrašo konstitucinio įstatymo projekto IXP-2644 nuspręsta atidėti iki rudens sesijos, bei organizuoti klausymus dėl šių projektų.

 

SVARSTYTA: Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2691

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 166(1) straipsniu ir 5, 221, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1888

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką

SVARSTYTA: Draudimo įstatymo projektas IXP-2562 ES

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurios apsvarstytos Teisės ir teisėtvarkos komitete ir kurioms komitetas pritarė.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(8), 172(22) ir 247(3)str. pakeitimo ir Kodekso papildymo 172(27) straipsniu įstatymo projektas IXP-2653

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką

SVARSTYTA: Seimo nutarimo dėl Seimo nutarimo “ Dėl LR nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo” pakeitimo projektas IXP-2666

NUSPRĘSTA:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Įstatymo dėl Konvencijos dėl ekstradicijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių, parengtos remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo projektas IXP-2689 ES

NUSPRĘSTA:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Įstatymo Konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje ratifikavimo projektas IXP-2690 ES

NUSPRĘSTA:

    1. Iš esmės pritarti įstatymo projektui;
    2. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas.

SVARSTYTA: Pensijų sistemos reformos įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Draudimo įstatymo, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, Pelno mokesčio įstatymo, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo, Vertybinių popierių rinkos įstatymo, Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2695

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 159, 159(1), 189(1), 189(2), 189(12) 189(13), 221, 246(3), 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2577

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė bei komiteto siūlymą 159 straipsnio sankcijoje palikti įspėjimą (kaip buvo galiojančioje redakcijoje);

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 50(5) ir 173(16) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1534

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

 

SVARSTYTA: Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2713

NUSPRĘSTA:

Grŕţinti iniciatoriams tobulinti įstatymo projektą.

 

Vadovaudamasis Seimo statuto 67 straipsnio 3 punktu bei 138 straipsnio 2 dalimi, Teisės ir teisėtvarkos komitetas preliminariai apsvarstė ar Peticijų įstatymo 2 ir 9 straipsnių papildymo įstatymo projektas (IXP-2284(3)) atitinka Konstituciją ir mano, kad įstatymo projekto 1 straipsnyje bei 2 straipsnio 1 dalyje (bazinio įstatymo 2 straipsnio 2 dalies papildymas bei 9 str.aipsnio 3 dalies 6 punkto pakeitimas) amžiaus cenzo nustatymas peticijos pareiškėjui neprieštarauja Konstitucijai, tačiau vietoj 16 metų amžiaus cenzo siūlo nustatyti 18 metų amžiaus cenzą.

Sprendimo argumentai: Peticijos teisė konstitucinės teisės požiūriu yra viena politinių teisių, kuri gali būti laikoma ir teisės dalyvauti valstybės valdyme dalimi. Peticijų teisė sudaro galimybes dalyvauti teisės kūrime, todėl asmenims norintiems pasinaudoti šia teise gali būti keliami reikalavimai užtikrinantys, kad šie asmenys yra pakankamai brandūs ir gali savarankiškai bei atsakingai priimti atitinkamus sprendimus. Konstitucijoje įtvirtinamos ir kitos politinės teisės, pvz., Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalis numato piliečių teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, 35 straipsnis piliečiams laiduoja teisę laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams. Politinėms teisėms įgyvendinti teisės aktai paprastai numato ir amžiaus cenzą, štai pagal Konstitucijos 34 straipsnio 1 dalį piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, turi rinkimų teisę (aktyviąją rinkimų teisę); nors teisė vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas įtvirtinta Konstitucijoje, tačiau amžiaus cenzas asmenims, norintiems pasinaudoti šia teise numatomas Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje - politinių partijų ir politinių organizacijų nariu gali būti tik Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aktyviąją rinkimų teisę. Dėl šių priežasčių galima teigti, kad nors peticijos teisei įgyvendinti Konstitucija nenumato tam tikro amžiaus cenzo, jo nustatymas yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti, jog peticijos teise pasinaudotų tik subrendę ir savo veiksmus bei jų pasekmes suvokiantys asmenys ir kartu būtų realizuojami pagarbos valstybės teisinei santvarkai bei jos institucijoms principai. Atsižvelgiant į tai, kad politinių teisių realizavimas dažnai siejamas su aktyvios rinkimų teisės turėjimu (18 metų), siūlytina ir peticijos teisės realizavimui numatyti 18 metų amžiaus cenzą.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 30.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas