Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto 2003-06-23 d. SPRENDIMAS Nr.25 "Dėl valstybės institucijų veiklos užtikrinant kaimo gyventojų saugumą"

Kaimo reikalų komitetas, apsvarstęs kriminogeninę padėtį kaimo vietovėse bei nusikalstamų veikų kaimo vietovėse prevencijos priemones, konstatuoja, kad kaimo vietovių gyventojų saugumas nėra tinkamai užtikrintas, ypač dėl plėšimų vienkiemiuose. Mažėja policijos nuovadų skaičius kaime, vienam apylinkės inspektoriui tenka aptarnauti po kelias seniūnijas, apylinkės inspektoriai neaprūpinti reikiamomis policijos autotransporto bei ryšio priemonėmis.

Nepakankamas dėmesys skiriamas nusikalstamų veikų kaimo vietovėse prevencijos priemonėms, į jų ruošimą įtraukiami ne visų rajonų policijos komisariatai, vietos savivaldos, kaimo bendruomenių atstovai, nevyriausybinių organizacijų nariai, policijos rėmėjai ir kitas visuomenės aktyvas, nepakanka lėšų šioms programoms įgyvendinti.

Komitetas pažymi, kad į kaimo gyventojų saugumo priemones vis labiau įsitraukia ūkininkai, kurie aprūpina apylinkės inspektorius degalais, vykdo bendrus budėjimus, organizuoja savisaugos būrius, tačiau dar nėra nustatyti savisaugininkų veikimo principai ir jų teises.

Kaimo reikalų komitetas n u s p r e n d ž i a:

1. Pasiūlyti Vyriausybei:

1.1 Sparčiau įgyvendinti parengtą Kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojų saugumo ir policijos apylinkės inspektorių veiklos gerinimo 2003-2005 metų programą, siekti, kad policijos apylinkės inspektorius galėtų prižiūrėti tik vieną seniūniją.

1.2 Daugiau dėmesio skirti vagysčių ir plėšimų prevencijos priemonių rengimui kaime, įtraukiant į šį darbą policijos, savivaldos institucijų atstovus, policijos rėmėjus, nevyriausybinių organizacijų narius, žemdirbių visuomenines organizacijas ir kaimo jaunimą.

1.3 Plačiau paskleisti teigiamą policijos komisariatų ir savivaldos įstaigų bendradarbiavimo patirtį užtikrinant kaimo žmonių saugumą, skatinti gyventojus daugiau rūpintis savo turto saugumu, ugdyti jų teisinę kultūrą, skatinti policijos rėmėjų veiklą.

1.4 Išnagrinėti galimybes sustiprinti savivaldybės tarybos įgaliojimus užtikrinant viešąją tvarką, skiriant policijos komisariato vadovus, parengti įstatymų pakeitimo projektus suteikiant didesnes teises savisaugos būriams ir policijos rėmėjams.

2. Rekomenduoti savivaldybėms savo biudžetuose numatyti lėšas nusikaltimų kontrolės vietinių programų rengimui, aktyviai palaikyti visuomeninių nusikalstamumo prevencijos tarybų veiklą apskrityse.

3. Pasiūlyti Žemės ūkio rūmams aptarti su žemdirbių visuomeninėmis organizacijomis galimas priemones siekiant suburti vienkiemių ir kaimo vietovių gyventojus į grupes savo turtui apsaugoti, veiksmingesniam bendradarbiavimui su policijos apylinkės inspektoriais užtikrinti.

4. Informuoti Kaimo reikalų komitetą iki 2003 m. gruodžio 1 d. apie priimtus sprendimus.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 26.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas