Lietuvos Respublikos Seimas

Gintauto Šivicko komandiruotės į Briuselį (Belgijos Karalystė) 2003 m. balandžio 23-26 dienomis ATASKAITA

2003 m. balandžio 23-26 d. LR Seimo valdybos 2003 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr.1462 Seimo atstovo pavaduotojas Konvente Gintautas Šivickas dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) vykusiame Konvento dėl Europos ateities 18-jame plenariniame posėdyje.

Prieš balandžio 24 d. posėdį Ispanijos visuomeninės televizijos (TVE) iniciatyva Europos Parlamento televizijos studijoje buvo įrašyta laida apie Lietuvos pasirengimą narystei Europos Sąjungoje. Laidoje dalyvavo Seimo narys Gintautas Šivickas, Lietuvos ambasadorius Belgijos Karalystėje Audrius Navikas ir du Europos Parlamento nariai iš Ispanijos: Europos Socialistų partijos atstovas Alejandro Cercas ir Europos Liaudies partijos atstovas, Krikščionis demokratas Salvados Garriga Polledo. Laidoje buvo aptartos tokios temos, kaip Lietuvos gyventojų požiūris į narystę Europos Sąjungoje, Ignalinos AE, “Naujųjų kaimynų” iniciatyva, tranzitas į/iš Kaliningrado srities, žemės ūkis, krepšinis, Lietuvos tautinis identitetas ir kt. Ši laida kartu su Ispanijos televizijos žurnalistų, apsilankiusių Lietuvoje, sukurtu pusės valandos dokumentiniu filmu apie Lietuvą bus transliuojama Ispanijoje referendumo Lietuvoje išvakarėse, š.m. gegužės 10 dieną.

Balandžio 24 d. Konvento posėdžio pradžioje Konvento Pirmininkas Giscard D’Estaing pristatė naujų ES Konstitucinės sutarties I dalies 14-23 straipsnių projektus, reglamentuojančius ES institucijas (CONV 691/03 ) ir ES Konstitucinės sutarties I dalies 29-30 straipsnių bei II dalies B skyriaus 1-36 straipsnių projektus, reglamentuojančius ES išorės veiksmus (CONV 685/03). Pataisas šiems straipsniams reikia pateikti iki š.m. gegužės 5 d., o svarstymas vyks gegužės 15-16 d. Konvento posėdyje.

Po pateikimo daugelis Konvento narių išreiškė nepasitenkinimą dėl to, kad šių labai svarbių straipsnių projektus pirmiausia pamatė ne Konvento nariai, o žurnalistai. Be to, žiniaskaida ėmė plačiai komentuoti šių straipsnių projektus, prieš juos aptariant Konvento prezidiumo posėdyje, vykusiame plenarinio posėdžio išvakarėse, gegužės 23 dieną. Juolab, kad prezidiumas gerokai pakoregavo Konvento Pirmininko pateiktus projektus. Konvento nariai priekaištavo, kad negirdimas jų balsas ir teikiamos nuostatos, kurioms nepritaria Konvento dauguma, kaip pavyzdžiui, Tautų Kongreso įkūrimas, pirmininkavimo Taryboje rotacijos panaikinimas, Tarybos biuro įsteigimas, Nicos sutarties peržiūrėjimas ir t.t. Tikėtina, kad Konstitucinės sutarties I dalies 14-23 straipsnių projektai dėl ES institucijų susilauks rekordinio skaičiaus pataisų ar net alternatyvių projektų.

Po naujųjų straipsnių pristatymo Konventas svarstė Konstitucinės sutarties VI skyriaus straipsnių projektus dėl demokratinio Sąjungos gyvenimo ir IX skyriaus straipsnių projektus dėl artimosios Sąjungos kaimynystės.

Konvento nariai pateikė gana daug pasiūlymų dėl šių straipsnių pataisų. Konstitucinės sutarties straipsniai dėl demokratinio Sąjungos gyvenimo įtvirtina demokratinės lygybės principą, ES lygiu veikiančias politines partijas, Sąjungos institucijų veiklos skaidrumą, asmeninės informacijos apsaugą, nustato bažnyčių ir nekonfesinių organizacijų statusą ir kt. Daug šio skyriaus nuostatų yra perkelta iš ES Pagrindinių teisių chartijos. Todėl kyla klausimas, ar, Chartijai tapus sudėtine Konstitucinės sutarties dalimi, toks dubliavimas bus pagrįstas.

Antroji Konvento posėdžio diena prasidėjo diskusija dėl Konstitucinės sutarties 42 straipsnio, kurį Konvento nariai sutiko labai palankiai. Šiuo straipsniu reglamentuojami specialūs Sąjungos santykiai su kaimyninėmis valstybėmis, siekiant įkurti klestėjimo ir geros kaimynystės erdvę, pasižyminčią artimais ir taikiais santykiais grindžiamu bendradarbiavimu. Daugelis pasisakiusiųjų pabrėžė, kad sutartys su ES kaimyninėmis valstybėmis turi būti sudaromos remiantis demokratiniais principais. Be to, siūloma stiprinti santykius tarp ES ir Europos Tarybos.

Žymiai aktyvesnė diskusija įsiliepsnojo dėl Konstitucinės sutarties X skyriaus 43-46 straipsnių projektų, kuriais nustatomi narystės Sąjungoje tinkamumo kriterijai, prašymo tapti ES nare pateikimo procedūra, narystės ES suspendavimas ir savanoriškas išstojimas iš Sąjungos. Kaip ir buvo tikėtasi, bene daugiausia dėmesio susilaukė 46 straipsnio projektas dėl valstybių narių savanoriško išstojimo iš ES. Šis straipsnis numato, kad

“valstybė narė, nusprendusi išstoti iš Sąjungos, praneša Tarybai apie savo ketinimą. Gavusi šį prašymą, Sąjunga derasi su valstybe nare ir, atsižvelgiant į ateities bendradarbiavimo formą, sudaro su ja sutartį, nustatančią jos išstojimo tvarką. Šią sutartį iš Sąjungos pusės sudaro Taryba, balsuodama kvalifikuota balsų dauguma, ir gavusi Europos Parlamento pritarimą. Išstojanti valstybė nedalyvauja Tarybos diskusijose ir sprendimuose dėl šio klausimo. Konstitucinė sutartis nustoja galioti svarstomai valstybei, įsigaliojus išstojimo sutarčiai, arba, tam neįvykus, po dviejų metų nuo pranešimo pateikimo Tarybai”.

Dalis pasisakiusiųjų dėl 46 straipsnio siūlė apriboti išstojimo iš ES galimybes, siekiant nesusilpninti Sąjungos, nes vienos šalies išstojimas gali turėti neigiamų politinių ir ekonominių pasekmių ne tik kaimyninėms valstybėms, bet ir visai ES. Todėl buvo siūloma palikti išstojimo galimybę tik tuo atveju, jei bus sudaroma išstojimo sutartis ir sprendimas Taryboje bus priimamas vienbalsiškai. Kaip šios taisyklės išimtis buvo siūloma galimybė išstoti nepritarus būsimiesiems ES Konstitucinės sutarties pakeitimams. Kiti Konvento nariai siūlė nekeisti siūlomos straipsnio redakcijos, paliekant ir “automatinę” išstojimo galimybę, kaip savanoriško valstybių narių apsisprendimo dėl narystės ES išraišką. Buvo pabrėžiama, kad tai ypač svarbu būsimosioms ES narėms, turinčioms karčią narystės kitoje sąjungoje patirtį. Be to, paliekant sutartyje šią nuostatą, atimamas ginklas euroskeptikams.

Antrojoje posėdžio dalyje buvo svarstomos Konstitucinės sutarties III dalyje įtvirtintos bendrosios ir baigiamosios nuostatos: galiojančių sutarčių panaikinimas, teisinis tęstinumas, ES perimant Europos Bendrijų ir ES teises ir pareigas, ES geografinės ribos, regioninės sąjungos, sutarties protokolai, Konstitucinės sutarties peržiūrėjimo procedūra, sutarties priėmimas, ratifikavimas ir įsigaliojimas, sutarties galiojimo trukmė ir kalbos.

Konstitucinės sutarties peržiūrėjimo procedūros klausimu posėdyje pasisakė Lietuvos atstovas Gintautas Šivickas. Jis pabrėžė, kad pagal F straipsnio projektą Konstitucijos keitimo iniciatyvos teisė suteikiama valstybių narių vyriausybėms ir Europos Komisijai, o nacionaliniai parlamentai yra tik informuojami apie tokias iniciatyvas. Atsižvelgiant į siekį sumažinti demokratijos deficitą Europos Sąjungoje ir Konvento apsisprendimą stiprinti nacionalinių parlamentų bei Europos Parlamento vaidmenį, Lietuvos atstovas pasiūlė išplėsti Konstitucijos keitimo iniciatyvą, suteikiant ją nacionaliniams parlamentams ir Europos Parlamentui. Be to, Gintauto Šivicko pasiūlymas būsimųjų Konstitucinių pataisų nagrinėjimui numatyti galimybę sušaukti plataus atstovavimo Konventą sutapo su daugelio Konvento narių nuomone. Lietuvos atstovo teigimu Konvento darbo metodas užtikrina atvirą ir skaidru konstitucinės raidos procesą. Todėl Konvento įtvirtinimas Konstitucijoje yra pagrįstas. Panašaus pobūdžio F straipsnio pataisas Konvento sekretoriate užregistravo ir šiame posėdyje dėl objektyvių priežasčių nedalyvavę kiti Lietuvos atstovai: Vytenis Povilas Andriukaitis, Algirdas Gricius ir Eugenijus Maldeikis.

Kitas Konvento plenarinis posėdis įvyks š.m. gegužės 14-15 dienomis. Šio posėdžio metu bus aptariami nauji Konstitucijos straipsnių projektai dėl ES institucijų ir ES išorės veiksmų.

PRIDEDAMA:

1. Gintauto Šivicko 2003-04-25 pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties III dalies F straipsnio projekto, 1 lapas,

2. ES Konstitucinės sutarties I dalies 14-23 straipsnių projektai “ES institucijos”, CONV 691/03, 12 lapų,

3. ES Konstitucinės sutarties I dalies 29-30 straipsnių ir II dalies B skyriaus 1-36 straipsnių projektai “ES išorės veiksmai” (CONV 685/03)”, CONV 685/03, 47 lapai.

Komiteto narys Gintautas Šivickas
Naujausi pakeitimai - 2003 06 25.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas