Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio ir Eugenijaus Maldeikio komandiruotės į Briuselį (Belgijos Karalystė) 2003 m. gegužės 29 - birželio 1 dienomis ATASKAITA

LR Seimo valdybos 2003 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1530 Seimo atstovas Konvente Vytenis Povilas Andriukaitis š. m. gegužės 29 – birželio 1 d., ir Seimo atstovo Konvente pavaduotojas Eugenijus Maldeikis š.m. gegužės 29 - 31 d. dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) vykusiame Konvento dėl Europos ateities 20-jame plenariniame posėdyje.

2003 m. gegužės 30 d. Konvento posėdžio darbotvarkėje buvo trys klausimai: sustiprintas bendradarbiavimas, ES ekonominis valdymas, biudžeto procedūra ir nuosavi resursai, o gegužės 31 d posėdžio darbotvarkėje – vienas klausimas: ES Konstitucinės sutarties II ir III dalys.

Konvento posėdį pradėjo Konvento Pirmininkas Valery Giscard D’Estaign, pristatęs vientisą ES Konstitucinės sutarties tekstą. Pirmą kartą Konvento nariai paėmė į rankas visas keturias Konstitucinės sutarties dalis (išskyrus I dalies institucinį skirsnį), kurias rengė daugiau nei penkiolika mėnesių. ES Konstitucinę sutartį sudaro: I dalis – pagrindinė dalis, apibrėžianti ES, jos vertybes, tikslus, kompetencijų pasiskirstymą, institucinę sąrangą, II dalis – ES Pagrindinių teisių chartija, III dalis – ES politikos ir IV dalis – bendrosios ir baigiamosios nuostatos dėl Konstitucinės sutarties ratifikavimo, įsigaliojimo ir t.t. Galutinį Konstitucijos tekstą Konvento Pirmininkas pristatys Europos Vadovų Tarybai Salonikuose, Graikijoje, š.m. birželio 20 dieną.

Pradėdamas diskusiją apie sustiprintą bendradarbiavimą Konvento Pirmininkas pabrėžė, kad sustiprinto bendradarbiavimo mechanizmas, įtvirtintas dar Amsterdamo sutartyje, iki šiol nenaudojamas. Tačiau plečiantis ES, tikimasi, kad tai bus instrumentas, padėsiantis įveikti inerciją ir skatinsiantis gilesnę integraciją.

Diskusijoje dalyvavęs Vytenis Povilas Andriukaitis parėmė galimybę daliai valstybių narių vystyti glaudesnį bendradarbiavimą ES rėmuose, pabrėždamas, kad būtina užtikrinti šio proceso atvirumą ir galimybę visoms norinčioms ir galinčioms valstybės įsijungti į bendradarbiavimą bet kuriame jo etape. Siekiant išvengti “dviejų greičių” Europos arba jos skilimo į centrą ir periferiją, Seimo atstovas pasiūlė padidinti valstybių narių, norinčių vystyti sustiprintą bendradarbiavimą, minimalų skaičių nuo trečdalio iki pusės, t.y. 25 valstybių Europos Sąjungoje tai būtų ne devynios, kaip siūloma, bet aštuoniolika šalių. Tokį pat siūlymą teikė gana daug Konvento narių, ypač atstovaujančių būsimąsias ES nares.Vytenis Povilas Andriukaitis taip pat pabrėžė, kad būtina sustiprinti Europos Parlamento ir Europos Komisijos, kaip tarpininkų šiame procese, vaidmenį.

Europos Komisijos narys Michel Barnier išreiškė daugelio pasisakiusiųjų nuomonę, tvirtindamas, kas sustiprinto bendradarbiavimo mechanizmas įgalins grupes šalių ieškoti tako prie kelio, kuriuo netrukus eisime visi. Komisaras ragino nestovėti jų kelyje.

Diskusija apie ekonominį ES valdymą dar kartą parodė, kad kaip ir atitinkama Konvento darbo grupė, taip ir plenarinis posėdis pasidalino į dvi stovyklas: vieniems Konvento nariams atrodė, kad Konvento prezidiumo pateikti straipsnių projektai, reglamentuojantys ES ekonominį valdymą, yra pernelyg ambicingi, kitiems – kad nepakankamai ambicingi. Komisaras Michel Barnier, nusivylęs ligšioline silpna ES ekonominio valdymo sistema, pasiūlė steigti Europos Ekonominių ir monetarinių reikalų ministro pareigybę, kuris taip pat būtų ir Komisijos Pirmininko pavaduotojas.

Konvento prezidiumo pateiktame Sutarties projekte siūloma formaliai pripažinti valstybių, įsivedusių eurą, grupę - Eurogrupę. Tai siūloma padaryti atskiru protokolu, pridėtu prie Konstitucinės sutarties. Kaip ir iki šiol, visi oficialūs sprendimai bus priimami Ekonominių ir finansinių reikalų taryboje (“Ekofine”), tačiau Eurogrupė galės tartis dėl papildomų priemonių dėl ekonominės politikos gairių, biudžeto disciplinos ir tarpusavio monitoringo. Eurogrupės pirmininkas būtų skiriamas dvejų metų kadencijai. Protokole numatomas ir vieningas išorinis Eurozonos atstovavimas tarptautinėse institucijose ir finansinėse konferencijose.

Sutarties projekte pirmą kartą siūloma įtvirtinti daugiametes finansines perspektyvas, susidedančias iš penkiamečių finansinių “rėmų”, nustatančių bendrus išlaidų dydžius. Tokias perspektyvas priimtų Taryba, gavusi daugumos Europos Parlamento narių sutikimą. Metinio biudžeto patvirtinimui siūloma taikyti supaprastintą teisėkūros procedūrą (bendro sprendimo). Taip pat siūloma panaikinti skirtumą tarp privalomų ir neprivalomų ES išlaidų. Taigi dėl viso ES biudžeto turės tartis Taryba ir Europos Parlamentas.

Diskusijoje dalyvavęs Vytenis Povilas Andriukaitis, be kita ko, pabrėžė, kad priimant daugiametes finansines perspektyvas, neužtenka Europos Parlamento sutikimo, o reikėtų Europos Parlamento pritarimo. Lietuvos Seimo delegacija, be kitų, užregistravo ir atitinkamą Sutarties I dalies 54 straipsnio pataisą.

Vytenis Povilas Andriukaitis pabrėžė ir ES valstybių narių ekonominių ir socialinių politikų koordinavimo metodo įtvirtinimo Konstitucinėje sutartyje svarbą. Atviras koordinavimo mechanizmas, įvardijamas kaip Lisabonos proceso simbolis, šiandien yra taikomas vienuolikoje įvairių politikos sričių. Šis metodas jau pasitvirtino kaip naudingas instrumentas koordinuojant tas valstybių narių politikos sritis, kur harmonizavimas yra negalimas ir kur nėra stipresnio koordinavimo instrumentų.

Tačiau bene svarbiausias klausimas, kuris nebuvo svarstomas šiame posėdyj, buvo ES institucinė sąranga. Tai klausimas, kuris buvo aktyviai diskutuojamas Konvento užkulisiuose, nes kitame Konvento posėdyje, įvyksiančiame birželio 5-6 dienomis, bus svarstomi Sutarties I dalies instituciniai straipsniai. Siekiant tinkamai pasiruošti diskusijai dėl ES institucinės reformos nacionalinių parlamentų atstovų grupė sudarė kompromiso paieškos darbo grupę. Atstovu nuo stojančiųjų šalių parlamentų buvo pakviestas Vytenis Povilas Andriukaitis.

PRIDEDAMA:

1. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-05-30 pasisakymai dėl sustiprinto bendradarbiavimo ir dėl ES Ekonominio valdymo, biudžeto ir finansų, 2 lapai,

2. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-05-31 pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties II ir III dalių, 1 lapas.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

L.Raulinaitytė, 239 67 60, el.p. Loreta.Raulinaityte@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 06 25.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas