Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio komandiruotės į Briuselį (Belgijos Karalystė) 2003 m. birželio 10-14 dienomis ATASKAITA

LR Seimo valdybos 2003 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. 1556 Seimo Pirmininko pavaduotojas, Seimo atstovas Konvente Vytenis Povilas Andriukaitis dalyvavo š.m. birželio 11-13 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vykusiame Konvento dėl Europos ateities 22-jame plenariniame posėdyje.

Paskutinio Konvento posėdžio prieš Europos Vadovų Tarybos susitikimą, įvyksiantį š.m. birželio 20-21 d. Salonikuose, darbotvarkėje buvo vienas klausimas – ES Konstitucinės sutarties projektas, įskaitant ir I dalies IV skirsnį dėl ES institucinės sąrangos.

Nors ankstesnio Konvento plenarinio posėdžio metu buvo pažadėta, kad Konvento nariai pilną Konstitucinės sutarties tekstą gaus iki š.m. birželio 10 d., Konvento prezidiumas baigė jį svarstyti tik plenarinio posėdžio išvakarėse ir pateikė Konvento nariams birželio 11 dieną. Todėl pirmosios Konvento posėdžio dienos ryte planuotas nacionalinių parlamentų atstovų Konvente posėdis neįvyko, o Konventas darbą pradėjo popietiniu plenariniu posėdžiu.

Dauguma posėdyje kalbėjusių Konvento narių pabrėžė du reikalavimus: pirma, pataisyti sutarties tekstą taip, kad būtų išplėstas ES veiklos sričių skaičius, kur sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma, apribojant atvejus, kai sprendimai priimami vienbalsiškai, ir, antra, išsaugoti ES institucijų balansą, sustiprinant Europos Komisijos vaidmenį planuojamos įsteigti Europos Vadovų Tarybos (EVT) Pirmininko pareigybės atžvilgiu. Buvo siūloma kuo aiškiau apibrėžti ir galimai apriboti EVT Pirmininko funkcijas. Tačiau keletas vyriausybių atstovų pabrėžė, kad juos tenkina Konvento prezidiumo siūlymai ir, kad jiems būtų sunku sutikti su paskutinę minutę pasiūlytomis pataisomis.

Diskusijoje dalyvavęs Seimo atstovas Konvente Vytenis Povilas Andriukaitis pasisakė prieš EVT institucionalizavimą, nes šios naujos ES institucijos sukūrimas galėtų pakenkti ES institucijų balansui. Lietuvos atstovas taip pat pabrėžė, kad EVT neturėtų būti suteiktos teisėkūros ar vykdomosios galios ir siūlė pakeisti Konstitucinės sutarties I dalies 23 straipsnio 3 dalį, numatant, kad sprendimą dėl kitų Tarybos formacijų sudarymo turėtų priimti ne EVT, o Bendrųjų reikalų ir teisėkūros taryba. Vytenis Povilas Andriukaitis taip pat akcentavo, kad Sutarties 23 straipsnio 4 dalyje turi būti įtvirtintas lygios rotacijos principas visose Ministrų Tarybos formacijose, išskyrus Užsienio reikalų tarybą, kuriai pirmininkaus ES Užsienio reikalų ministras. Šie Lietuvos atstovo pasiūlymai susilaukė plataus Konvento narių palaikymo.

Pasibaigus įvadinei plenarinio posėdžio daliai buvo pasiūlyta galimus kompromisus aptarti atskirose Konvento sudėtinėse dalyse: nacionalinių parlamentų, vyriausybių, Europos Parlamento ir Europos Komisijos, dalyvaujant Konvento Pirmininkui Valery Giscard d’Estaign ir jo pavaduotojams Jean-Luc Dehaene ir Giuliano Amato.

Pasibaigus uždaram nacionalinių parlamentų atstovų Konvente susitikimui su Konvento Pirmininku, šios Konvento sudėtinės dalies darbo grupė kompromiso paieškai, kurią sudarė Marietta Giannakou (pirmininkė), Vytenis Povilas Andriukaitis, Paraskevas Avgerinos, John Bruton, Pat Carey, Lamberto Dini, Caspar Einem, Ben Fayot, Kimmo Kiljunen, Dam Kristensen, Goran Lennmarker, Rene van de Linden, Juergen Meyer, Alojz Peterle, Lord MacLennan of Rogart ir Gisela Stuart, parengė nacionalinių parlamentų atstovų Konvente dokumentą (“position paper”), kuriame išdėstė susitikime pareikštas daugumos pozicijas dėl svarbiausių Konstitucinės sutarties nuostatų. Buvo pasiūlyta parengti vieningą Konstitucijos projektą be alternatyvų, nesteigti jokių naujų ES institucijų, ateityje keičiant ar papildant ES Konstituciją, naudoti Konvento metodą, ES įstatymus ir “rėminius” įstatymus priimti kvalifikuota balsų dauguma, naudojant teisėkūros (bendro sprendimo) procedūrą, į ES Konstitucinę sutartį integruoti ES Pagrindinių teisių chartiją, Komisijos Pirmininką rinkti Europos Parlamente, įtvirtinti nuostatą, kad iki 2009 m. visos valstybės narės Europos Komisijoje turės po komisarą, pripažino rotacijos Taryboje išsaugojimo privalumus ir t.t.

Po to įvykusiame bendrame nacionalinių parlamentų atstovų ir Europos Parlamento atstovų Konvente grupių susitikime buvo nutarta sudaryti bendrą abiejų sudedamųjų Konvento dalių darbo grupę, kuriai buvo pavesta parengti bendrą nacionalinių ir Europos parlamentarų dokumentą. Darbo grupė, kurią sudarė Elmar Brok, Vytenis Povilas Andriukaitis, Maria Berger, Proinsias Di Rossa, Andrew Duff, Caspar Einem, Marietta Giannakou, Kimmo Kiljunen, Rene Van de Linden, Juergen Meyer, Mendez de Vigo ir Johannes Voggenhuber, suderino abiejų grupių daugumos nuomones ir parengė bendrą dokumentą. Darbo grupė suformulavo septynis pasiūlymus Konvento prezidiumui dėl Konstitucinės sutarties peržiūros, balanso tarp EVT Pirmininko ir Komisijos Pirmininko pareigybių, kvalifikuotos balsų daugumos išplėtimo, Tarybos formacijų sudarymo, Europos Teisingumo Teismo kompetencijos, Europos piliečių iniciatyvos teisės bei Europos įstatymų priėmimo dalyvaujant Europos Parlamentui.

Minėtieji pasiūlymai buvo svarstomi birželio 13 d. ryte įvykusiame nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento atstovų Konvente bendrame posėdyje. Išsivystė karšta diskusija ir pirmą kartą Konvento parlamentarų grupėse buvo nuspręsta balsuoti. Nors dauguma parlamentarų ir palaikė darbo grupės siūlymus, ji buvo nepakankama, kad būtų galima konstatuoti, jog yra platus sutarimas. Iš septynių darbo grupės pasiūlymų buvo pritarta keturiems: dėl pusiausvyros tarp EVT Pirmininko ir Komisijos Pirmininko pareigybių, kitų Tarybos formacijų sudarymo, Europos piliečių iniciatyvos teisės ir Europos įstatymų priėmimo dalyvaujant Europos Parlamentui. Kadangi darbo grupės pasiūlymuose buvo praleistas vienas labai svarbus ir plataus palaikymo Konvente sulaukęs pasiūlymas dėl lygios rotacijos principo įtvirtinimo visose Ministrų Tarybos formacijose išskyrus Užsienio reikalų tarybą, Lietuvos atstovas Vytenis Povilas Andriukaitis ėmėsi iniciatyvos parengti atitinkamą Konstitucinės sutarties I dalies 23 straipsnio 4 dalies pataisą. Tuo pačiu buvo įsitikinta ir dėl Konvento narių nuomonės dėl sutarties I dalies 23 straipsnio 3 dalies, numatančios, kad sprendimą dėl kitų Tarybos formacijų sudarymo turi priimti ne EVT, o Bendrųjų reikalų ir teisėkūros taryba. Pataisas parengti ir parašus surinkti reikėjo per labai trumpą laiką, nes Konvento prezidiumas turėjo posėdžiauti ir svarstyti paskutines institucinės dalies pataisas tos pačios dienos 15 valandą. Vytenis Povilas Andriukaičio pasiūlymus besąlygiškai palaikė didžioji dauguma parlamentų atstovų Konvente bei kai kurie vyriausybių atstovai: Konstitucinės sutarties 23 straipsnio 3 dalies pataisą - 51 Konvento narys, o 23 straipsnio 4 dalies pataisą - 62 Konvento nariai. Tai buvo bene viena ryškiausių Konvento vieningumą patvirtinančių iniciatyvų.

Pasibaigus uždaram nacionalinių parlamentų atstovų susitikimui su Konvento Pirmininku Valery Giscard D’Estaign, dar kartą susirinko nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento darbo grupės “branduolys”: Marietta Giannakou, Vytenis Povilas Andriukaitis, Maria Berger, Andrew Duff, Rene Van de Linden ir Juergen Meyer ir patvirtino galutinius parlamentarų pasiūlymus Konvento prezidiumui.

Antrasis Konvento plenarinis posėdis įvyko gana vėlai vakare, 19 val., pasibaigus prezidiumo posėdžiui. Konvento Pirmininkas pristatė prezidiumo sprendimus dėl siūlomų sutarties preambulės, institucinių straipsnių, ES Pagrindinių teisių chartijos preambulės pataisų bei naujai siūlomų piliečių iniciatyvos straipsnio bei Deklaracijos dėl Rumunijos ir Bulgarijos projektų, išdėstytų Konvento dokumente CONV 811/03.

Birželio 13 diena prasidėjo politinių grupių posėdžiais, kuriuose buvo svarstomi Konvento prezidiumo pateikti siūlymai, tariamasi dėl partinių grupių reakcijos į juos ir sprendžiama, kas politinės grupės vardu kalbės baigiamajame Konvento plenariniame posėdyje. Europos Socialistų partijos (PES) grupė, kurios nariu yra Vytenis Povilas Andriukaitis, teigiamai įvertino pataisytą ir papildytą Konstitucinės sutarties projektą, o grupės vardu paprašė kalbėti ES ateitį atstovaujančią PES narę Rumunijos parlamentarę Hildegard Puwak.

Konvento plenarinis posėdyje, prasidėjusiame 11 val., kalbėjo pagrindinių Konvento sudedamųjų dalių, didžiausių politinių grupių atstovai, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, Ispanijos užsienio reikalų ministrai, kitų valstybių nacionalinių parlamentų, Europos Parlamento atstovai, Komisijos nariai Michel Barnier ir Antonio Vitorino. Kadangi laikas buvo ribotas, žodis buvo suteiktas tik vienam Lietuvos atstovui Konvente - Užsienio reikalų ministerijos sekretoriui Ryčiui Martikoniui, nors Seimo atstovas Vytenis Povilas Andriukaitis taip pat buvo įtrauktas į pasisakiusiųjų sąrašą ir buvo pasirengęs kalbėti.

Didžioji dauguma pasisakiusiųjų vertino Konstitucinės sutarties projektą kaip gerą kompromisą, iš esmės atsakantį į visus Lakeno mandato klausimus, arba kaip gerą pagrindą šį rudenį prasidėsiančiai tarpvyriausybinei konferencijai, turėsiančiai priimti galutinį sprendimą dėl ES Konstitucinės sutarties teksto. Daugelis Konvento narių ragino vyriausybių atstovus, dalyvausiančius tarpvyriausybinėje konferencijoje iš naujo nepradėti diskusijų dėl Konvente pasiekto kompromiso ir “nesugadinti” 16 mėnesių kruopščiai rengto Konstitucinės sutarties projekto.

Salonikuose Europos Vadovų Tarybai ES Konstitucinės sutarties projektą pristatysiantis Konvento Pirmininkas Valery Giscard d’Estaign informavo Konventą, kad kreipsis į ES valstybių narių ir stojančiųjų narių vadovus, prašydamas dar kelių savaičių pratęsti Konvento darbą, siekiant pabaigti “techninę” III Konstitucinės sutarties dalį, kurioje reglamentuojamos ES politikos ir Sąjungos funkcionavimas. Manoma, kad Europos Vadovų Taryba pritars papildomo Konvento posėdžio š.m. liepos 9-11 d. sušaukimui.

PRIDEDAMA:

1. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-06-11 pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties I dalies IV skirsnio, 1 lapas,

2. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-06-13 planuotas pasisakymas baigiamajame Konvento posėdyje, 1 lapas,

3. Vytenio Povilo Andriukaičio pateiktos Konstitucinės sutarties I dalies 23 straipsnio 3 ir 4 dalių pataisos, 5 lapai,

4. Nacionalinių parlamentų atstovų Konvente darbo grupės parengtas dokumentas dėl ES institucijų, 2 lapai,

5. Nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento 2003-06-12 bendras dokumentas dėl ES institucinės sąrangos, 1 lapas,

6. Nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento pataisos ES Konstitucinei sutarčiai, 9 lapai,

7. Konvento 2003-06-12 dokumentas CONV 811/03, 7 lapai.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

L.Raulinaitytė, 239 67 60, el.p. Loreta.Raulinaityte@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 06 25.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas