Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. birželio 18d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 176, 180, 181, 190, 201, 212, 249 ir 281 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2606

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 3, 18, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2584

NUSPRĘSTA:

Daryti Komiteto svarstyme pertrauką iki papildomi komitetai pateiks išvadas.

SVARSTYTA: Prekybinės laivybos įstatymo 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 21, 27, 70, 75, 86 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 69, 71, 72, 73, 74, 77 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, šeštojo ir devintojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, Įstatymo papildymo 40(1) ir 57(1) straipsniais bei Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas IXP-2625 ES

NUSPRĘSTA:

1. Iš esmės pritarti įstatymo projektui;

2. Tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į:

2.1.Seimo Teisės departamento pastabą, t.y.: Projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus, tačiau galima būtų pastabėti, kad teikiamo įstatymo projekto 27 straipsnyje išdėstyta keičiamo įstatymo 75 straipsnio 8 dalis derintina su Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 12 dalimi, nustatančia, kad šalių susitarimu pakeisti ieškinio senaties terminus ir jų skaičiavimo tvarką draudžiama.

2.2. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vyr. patarėjo A.Kabišaičio pastabas:

2.2.1. Tikslintinas 1924 m. konvencijos, kuri po pakeitimo paprastai angliškai vadinama Hague-Visby Rules, pavadinimo vertimas į lietuvių kalbą, kadangi Visby (Švedijos miesto pavadinimą) vargu ar galima versti į Visbiu.

2.2.2. Projekto 2 str. 4 d. bazinio įstatymo 2 str. pildomas 26 d., numatančia laivų agentavimo sutarties sąvoką. Siūlytina atskleidžiant sąvoką numatyti, kad laivų agentavimo sutarčiai taikomos Civilinio kodekso 6 knygos XXXV skyriaus, reguliuojančio atlygintinų paslaugų teikimą, nuostatos.

2.2.3. Projekto 3 str. siūlomas bazinio įstatymo 3 str. pavadinimo pakeitimas yra nelogiškas, kabotažas yra vežimas ar buksyravimas (procesas), o ne objektas ar daiktas, kuriuo galima vežti ar buksyruoti, todėl pavadinimas turi būti arba tik “Kabotažas” arba “Vežimas ir buksyravimas”.

2.2.4. Nėra aiškus projekto 5 str. 1 d. siūlomų papildymų tikslas. Registravimas viešame registre sukelia teisines pasekmes, pvz., valdymo teisė galės būti registruojama tik įregistravus objektą viešame registre ir pan. Kyla klausimas kokiu tikslu norima registruoti nebaigtą statyti laivą, juk siūlomuose papildymuose nekalbama apie nuosavybės ar kitų daiktinių teisių registravimą, o tik apie paties nebaigto atstatyti laivo registravimą.

2.2.5. Kalbant apie laivų sąvininkų teisę reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo (bazinio įstatymo papildymas 571 str.), skliausteliuose be nuostolių atsiradusių praradus inkarą, tinklą ar kitą žvejybos įrangą, derėtų nurodyti ir teisę reikalauti nuostolių kitais atvejais. Siūlomo 571 str. 2 d. siūlytina numatyti, kad laivo savininkai turi imtis ne protingų “atsargumo priemonių”, o protingų “priemonių, kad būtų išvengta nuostolių”.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 18.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas