Lietuvos Respublikos Seimas

2003-06-16

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui

Nr. IXP-2632

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2632. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijų biudžetų pakeitimams bei balsų dauguma pritarė visam teikiamam 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Česlovas Juršėnas, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Neris Germanas bei Krašto apsaugos ministerijos Finansų departamento direktorė Ina Naruševičienė.

Įstatymo “Dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 13 dėl mirties bausmės panaikinimo visais atvejais ratifikavimo” projektą Nr. IXP – 1842. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė minėtam ratifikavimo įstatymo projektui. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Jonas Čekuolis bei Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Neris Germanas. Lietuvos Respublikos Seimas 1998 m. gruodžio 21 d. priėmė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22, 24, 42, 43, 49, 50, 54-1, 71, 75, 105, 227-1, 227-3 straipsnių pakeitimo įstatymą (Žin., 1998, Nr.115-3238), kuriuo mirties bausmė buvo pašalinta iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso numatomų kriminalinių bausmių sąrašo. Šis įstatymas įsigaliojo 1998 m. gruodžio 31 d. 2002 m. gegužės 3 d. Vilniuje įvykusios Europos Tarybos Ministrų komiteto 110-osios sesijos metu pasirašymui buvo pateiktas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolas Nr.13 dėl mirties bausmės panaikinimo visais atvejais, kuriuo valstybės – Protokolo dalyvės įsipareigoja panaikinti mirties bausmę visais atvejais, tai yra be jokių sąlygų. Anksčiau pasirašytame protokole, kurį Lietuva buvo pasirašiusi 1999 sausio 18 d., dalyviams buvo paliekama teisė įstatymuose numatyti mirties bausmę už veiksmus karo arba neišvengiamo pavojaus karui kilti metu. Taigi, šio protokolo ratifikavimas reikš visišką mirties bausmės Lietuvoje nebuvimą. Šį protokolą pasirašė 40 valstybių iš 45 Europos Tarybos narių ir 27 iš jų šią konvenciją ratifikavo.

Įstatymo „Dėl laikinojo įvežimo konvencijos (Stambulo konvencijos) B.4, B.7, B.8 ir E priedų ratifikavimo“ projektą Nr. IXP-2611. Po svarstymo Komiteto nariai bendru sutarimu nutarė daryti svarstymo komitete pertrauką kol iniciatoriai pateiks Konvencijos 2 ir 3 straipsnio išaiškinimą.

Prekybinės laivybos įstatymo 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 21, 27, 70, 75, 86 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 69, 71, 72, 73, 74, 77 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, šeštojo ir devintojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, Įstatymo papildymo 401 ir 571 straipsniais bei Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektą Nr. IXP-2625. Po svarstymo Komiteto nariai bendru sutarimu nutarė daryti svarstymo komitete pertrauką ir paprašė iniciatorių surengti papildomą šio įstatymo projekto diskusiją su jūrinėmis organizacijomis (jūrininkų sąjunga, jūrininkystės kolegija, laivininkų mokykla).

Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 3, 18, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2584. Po svarstymo Komiteto nariai bendru sutarimu nutarė daryti svarstymo komitete pertrauką.

Deklaraciją "Dėl transatlantinės partnerystės atnaujinimo". Po svarstymo Komiteto nariai bendru sutarimu nutarė pratęsti šios deklaracijos diskusiją kito posėdžio metu, surinkus papildomą medžiagą apie įvykusią šios deklaracijos diskusiją Europos Parlamente.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 16.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas