Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 16 d. posėdyje

 

Svarstytas 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui iš esmės projektui ir atsižvelgti į Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pasiūlymus:

1. Kultūros ministerijai skirti papildomai 200 tūkst. Lt Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) kultūros ir gamtos vertybių tvarkymo, priežiūros, naudojimo ir kitų darbų programai bei TINP įrašymo į UNESCO paveldo sąrašą nominacinės bylos parengimui.

Galimi lėšų šaltiniai: Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2. Apskrities pavaldumo mokyklose padidėjus moksleivių skaičiui, Vilniaus apskrities viršininko administracijai skirti papildomai 485 tūkst. Lt Rytų Lietuvos socialinio plėtojimo programai vykdyti.

3. Valstybinių mokslo institutų mokslininkams nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. atlyginimams 20 proc.padidinti skirti papildomai 3000 tūkst. Lt.

4. Siūlau skirti papildomai Klaipėdos universitetui 200 tūkst. Lt didžiajai teatrinei auditorijai techninės įrangos atnaujinimui.

5. Švietimo ir mokslo ministerijai skirti 90 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms (darbo užmokesčiui) Europos Sąjungos paramos koordinavimo skyriaus etatams finansuoti.

6. Joniškio raj. savivaldybei skirti papildomai 220 tūkst. Lt Joniškio 2-osios vid. m-klos priestato statybai tęsti.

7. Skirti papildomai dalį prašomos sumos iš valstybės biudžeto lėšų (500 tūkst. Lt) Molėtų raj. savivaldybei Molėtų pradinės mokyklos įkūrimui ir rekonstravimui.

Siūlomas lėšų šaltinis: Valstybės skolos aptarnavimo sumažinimas.

Išklausyta Švietimo ir mokslo, Kultūros bei Finansų ministerijų informacija apie pasirengimą vykdyti Bendrąjį programavimo dokumentą ir nuspręsta:

1. Iš esmės pritarti ministerijų atliekamiems darbams rengiantis struktūrinių fondų lėšas panaudoti žmogiškiems ištekliams tobulinti, informacinės visuomenės plėtrai, kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmui, bei kitoms su švietimu ir kultūra susijusioms sritims finansuoti.

2. Rengiantis įsisavinti ES struktūrinių fondų finansavimą iki 2006 metų, bei rengiant Bendrąjį programavimo dokumentą kitam programavimo laikotarpiui (nuo 2007 iki 2013 metų), atkreipti dėmesį į ES sutarties XII skyriaus 151 straipsnio 4 dalies nuostatą, raginančią atsižvelgti į kultūrinius aspektus įgyvendinant kitas bendrijos politikas ir siekti sudaryti palankias sąlygas su kultūra susijusiems projektams finansuoti.

3. Siūlyti glaudžiau bendradarbiauti Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo bei Kultūroms ministerijoms, kad būtų racionaliau panaudota Europos socialinio fondo teikiama parama ir imtis priemonių, kad būtų pateikta kuo daugiau projektų gauti struktūrinių fondų paramą.

4. Siūlyti Lietuvos Respublikos Seimui 2003 metų rudens sesijoje išklausyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės informaciją apie pasirengimą vykdyti Bendrąjį programavimo dokumentą ir apie Žmonių išteklių plėtros prioriteto teikiamas galimybes.

5. Prašyti Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijas iki 2004 metų sausio 1 dienos pateikti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui informaciją:

5. 1. Apie tolesnį pasirengimą panaudoti Europos socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondo paramą ir apie ministerijų bendradarbiavimo tobulinimą.

5. 2. Apie Žmogiškųjų išteklių plėtros, informacinės visuomenės plėtros, kultūros paveldo objektų pritaikymo turizmui priemonių kofinansavimo galimybes.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 16.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas