Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAI SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-06-11

 

 

Komitetas 2003-06-11 posėdyje svarstė Baudžiamojo kodekso 176, 180, 181, 190, 201, 212, 249 ir 281 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2606, Baudžiamojo proceso kodekso 151, 168, 276 ir 407 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2607 ir Baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr.VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr.IX-785, ir Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr.IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 4, 5, 10 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 101 straipsniu bei 14 ir 45 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr.IXP-2608. Baudžiamojo kodekso pataisų tikslas - patikslinti Baudžiamajame kodekse normas, susijusias su organizuotų grupių nusikalstama veika, tiksliau išaiškinti nedidelės vertės turto sąvoką, numatyti atsakomybę už nedenatūruoto, denatūruoto ar techninio etilo alkoholio bei jų skiedinių neteisėtą gaminimą, laikymą gabenimą ar realizavimą bei patikslinti atsakomybę už kelių eismo saugumo bei transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimus, taip pat saugos darbe įstatymų pažeidimus. Baudžiamojo proceso kodekso pataisų tikslas - patikslinti Baudžiamojo proceso kodekso normas, susijusias su laikinu nuosavybės teisių apribojimo terminais padarius sunkius nusikaltimus, ikiteisminio tyrimo pradėjimu padarius nusikalstamą veiką, bei privataus kaltinimo bylose. O projektu Nr.IXP-2608 siekiama patikslinti nusikalstamų veikų, padarytų iki 2003 m. gegužės 1 d. perkvalifikavimo tvarką bei paskirtų bausmių vykdymo tęstinumą. Komitetas iš esmės pritarė įstatymų projektams su pastabomis.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Įstatymo “Dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr.13 dėl mirties bausmės panaikinimo visais atvejais ratifikavimo” projektui Nr.IXP-1842.

Komitetas, išklausęs Konstitucinio Teismo pirmininko E.Kūrio nuomonę dėl Seimo nario E.Klumbio teikiamo Konstitucinio Teismo įstatymo 5 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-2296, kaip prieštaraujančio Konstitucijai bei Seimo Statutui, nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui jį atmesti.

Dalyvaujant Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorei O.Jakštaitei, Komitetas svarstė Seimo nutarimo “Dėl asmens duomenų apsaugos valstybinėse institucijose užtikrinimo” projektą Nr.IXP-2604, kuriuo autoriai siekia užtikrinti kiekvieno asmens konstitucinę teisę į privatų gyvenimą, administruojant Vidaus reikalų ministerijos duomenų bazes. Komitetas pripažįsta Seimo nutarimo projekte aptariamų asmens duomenų apsaugos valstybinėse institucijose užtikrinimo problemos svarbą, tačiau mano, kad projektas deklaratyvus ir nekonkretus.

Komitetas tęsė svarstymą Saugaus eismo automobilių keliais įstatymų projektų Nr.IXP-2178, Nr.IXP-2060(2), Nr.IXP-2207. Komitetas apjungė tris įstatymų projektus ir pritarė patobulintam projektui

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kito komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 12.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas