Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. birželio 9 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

POSĖDIS

2003-06-09

SVARSTYTA: Koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2279

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurios apsvarstytos Teisės ir teisėtvarkos komitete ir kurioms komitetas pritarė.

 

SVARSTYTA: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2178

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms pritarė Tesiės ir teisėtvarkos komitetas ir į komiteto pastabas:

    1. po žodžio “pažymą” išbraukti žodžius “patvirtinančią, kad asmuo neserga lėtiniu alkoholizmu, narkomanija ar toksikomanija” ir po žodelio “ir” įrašyti žodžius “pažymą, kad asmuo”;
    2. siūlyti suderinti ATPK nuostatas su svarstomu projektu.

 

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 ir 224 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2061(2)

NUSPRĘSTA:

Įstatymo projektą atmesti, atsižvelgiant į Komiteto išvadoje pateiktas institucijų ir specialistų pastabas.

 

SVARSTYTA: Civilinio kodekso 3.214 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-972(2)

NUSPRĘSTA:

Įstatymo projektą atmesti.

Pripažinus asmenį nežinia kur esančiu jo civilinės bei šeimos teisės bei pareigos nesibaigia. Asmens pripažinimo nežinia kur esančiu instituto tikslas - dingusio asmens turto bei kitų asmenų interesų apsauga.

Vien ta aplinkybė, kad asmuo pripažintas nežinia kur esančiu negali būti pakankama priežastimi vykdyti jo vaikų įvaikinimą. Asmens dingimas gali tapti pagrindu apriboti tėvų valdžią, jeigu sąmoningai vengiama atlikti tėvų pareigas. Dėl šių priežasčių neterminuotai apribojus tėvų valdžią įvaikinant tėvų sutikimas nereikalingas. Tai nustato galiojantis Civilinio kodekso 3.214 straipsnis, todėl jį keisti netikslinga.

 

SVARSTYTA: Civilinio kodekso 3.181, 3.212 ir 3.224 straipsnių pakeitimo bei papildymo įstatymo projektas IXP-2057

NUSPRĘSTA:

Įstatymo projektą atmesti.

Projekto aiškinamajame rašte iškeltas tikslas pagerinti ir paspartinti įvaikinimo procesą gali būti pasiektas tinkamai taikant galiojančias Civilinio kodekso normas, vaiko teisių apsaugos institucijai pasinaudojant Civilinio kodekso suteiktomis galimybėmis.

Siūlomi 3.180 ir 3.181 straipsnių pakeitimai suvaržytų galimybę teismui atsižvelgti į konkrečią situaciją, kai yra apribojama tėvų valdžia.

3.212 straipsnio pakeitimas iškreipia globos instituto esmę.

3.224 straipsnio nuostata dėl įvaikinimo be sutikimo yra specialioji norma, taikoma tik ypatingais atvejais ir negali būti perkelta į 3.212 straipsnį ir taikoma kaip bendroji norma.

 

SVARSTYTA: Civilinio proceso kodekso patvirtinimo , įsigaliojimo ir įgyvendinimo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2198

NUSPRĘSTA:

Įstatymo projektą atmesti.

Teikiamas Projektas aiškinamajame rašte keliamų problemų iš esmės nesprendžia, o tik atideda atstovavimo civilinėse bylose ribojimą iki 2004 01 01. Net ir pritarus projektui, aiškinamajame rašte keliami tikslai nebūtų pasiekti. Siūlomas reglamentavimas sukurtų nestabilumą - asmenys netekę teisės atstovauti šią teisę laikinai atgautų, o nuo 2004 01 01 vėl prarastų. Atstovavimo civilinėse bylose klausimus reglamentuoja Civilinio proceso kodeksas. Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas nustato tik asmenų, kurie neteko teisės atstovauti įsigaliojus Civilinio proceso kodeksui teisę baigti atstovauti civilinėse bylose, kai teismui jie jau yra pateikę įgalinimus iki kodekso įsigaliojimo.

Projektas teisiniu požiūriu suformuluotas ydingai:

- sukuria koliziją tarp siūlomo keisti įstatymo 1 dalies ir naujos 2 dalies;

- suteikiant teisę atstovauti, nepagrįstai išskiria kai kuriuos teisininkus - dirbančius teisinių paslaugų įmonėse;

- teisinių paslaugų įmonių galiojantys įstatymai nereglamentuoja.

 

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr.VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr.IX-785, ir Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr.IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 4, 5, 10 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 10(1) straipsniu bei 14 ir 45 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-2608

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką.

SVARSTYTA: LR Konstitucinio Teismo nutarimas “ Dėl LR savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86, 87 straipsnių papildymo bei pakeitimo ir įstatymo papildymo 88(1) straipsniu įstatymo 4 straipsnio 2 dalies atitikties LR Konstitucijai ir LR Vyriausybės 2003m. balandžio 11 d.nutarimo Nr.457” Dėl Vilniaus apskrities viršininko atleidimo

NUSPRĘSTA:

Pavesti Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui svarstyti LR Konstitucinio Teismo nutarimą bei parengti pataisas.

SVARSTYTA: Vadovaujantis Seimo statuto 67 str. 3 p. preliminaraus vertinimo išvada dėl Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto atitikimo Konstitucijai

NUSPRĘSTA:

Siekiant preliminariai įvertinti ar eilė Projekto straipsnių (25 str. 2 d., 31 str. 2 ir 3 d., 42 str. 1 d. 1 p., 46 str. 1 d. 3 p. bei 2 d. 3 p., 47 str. 2 d. 4 p.) atitinka Konstitucijai - padaryti Komiteto svarstyme pertrauką, kurios metu būtų surinkta papildomos informacijos, kurios reikia sprendimams priimti.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 10.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas