Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 9 d. posėdyje

Svarstyti naujai įregistruoti Seimo narių : A.Monkevičiaus, R.Pavilionio ir G. Steponavičiaus bei A.Butkevičiaus pasiūlymai Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1740 penktajai redakcijai. Pritarta įstatymo nuostatai, jog “valstybė imasi priemonių, kad kiekvienas vaikas Lietuvoje mokytųsi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio arba specialiojo ugdymo programas”. Taip pat nuspręsta siūlyti Seimui pritarti nuostatai, kad mokytojo mėnesio darbo užmokestis už nustatytą pedagoginio darbo valandų normą per savaitę nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. negali būti mažesnis negu biudžetinės įstaigos darbuotojo vidutinis darbo užmokestis.

Kartu su Etninės kultūros globos taryba tartasi dėl Tarybos veiklos ir statuso. Išklausyta Tarybos narių nuomonė ir pasiūlymai. Nuspręsta sudaryti darbo grupę iš Komiteto narių, Tarybos atstovų bei Kultūros ministerijos specialistų Etninės kultūros globos tarybos nuostatų projektui tobulinti, kad nebūtų konflikto tarp dabartinių Tarybos nuostatų bei Etninės kultūros globos įstatyme numatytų Tarybos funkcijų.

Kartu su LRT Tarybos pirmininku Romu Pakalniu, LRT generaliniu direktoriumi Kęstučiu Petrauskiu bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamento specialistu Stanislavu Vidtmannu svarstytas tautinių bendrijų kreipimasis į Seimo Pirmininką, kuriame priekaištaujama LRT vadovybei, kad pažeidžiamos tautinių mažumų teisės. Pasipiktinimas kilo dėl Velykų dieną tautinių bendrijų laidos vietoje buvo rodomi animaciniai filmai vaikams, nesusiję su Velykų tema. Tautinių bendrijų atstovai buvo nuraminti, kad bus atsižvelgta į jų pageidavimus bei ieškoma kompromisų derinant laidų laiką. Komiteto nuomone, tokių konfliktinių situacijų neturėtų kilti, sprendžiant problemas geranoriškai.

Pritarta Seimo Pirmininko pavaduotojo Česlovo Juršėno siūlomam Atmintinų dienų įstatymo papildymui — birželio 3-iąją minėti Sąjūdžio dieną.

Dėl Rasos (Joninių) dienos paskelbimo šventine diena Komitetas nusprendė paprašyti Vyriausybės išvados, kadangi šventinės dienos paskelbimas susijęs su daugybe teisinių, socialinių ir net ekonominių pasekmių. Be to, atkreiptas dėmesys ir į tradicijas: Nepriklausomoje Lietuvoje galiojusio Švenčių ir poilsio dienų įstatyme birželio 24-oji šventės statuso neturėjo.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 09.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas