Lietuvos Respublikos Seimas

ataskaita

 

Lietuvos Respublikos Seimas

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V (Rudens) sesijos ir neeilinių sesijų veiklos

A T A S K A I T A

(2002 m. rugsėjo 10 d. - 2002 m. gruodžio 23 d.) ir neeilinių sesijų iki 2003 m. kovo10 d.)

 

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos (2002 m. rugsėjo 10 d. – 2002 m. gruodžio 23 d.) ir neeilinių sesijų iki 2003 m. kovo 10 d.)

ataskaita, parengta vadovaujantis Seimo statuto nuostatomis.

 1. Komiteto sudėtis, kuruojamos veiklos sritys, dalyvavimas komiteto posėdžiuose
 2. Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas Seimo

  V (pavasario ) sesiją pradėjo būdamas tokios sudėties:

  1. Petras Papovas komiteto pirmininkas (LR Seimo 2001 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. IX-475),

  2. Klemensas RIMŠELIS komiteto pirmininko pavaduotojas (LR Seimo 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. IX-475),

  3. Gintaras DIDŽIOKAS narys,

  4. Algimantas Valentinas INDRIŪNAS narys,

  5. Jonas JURKUS narys,

  6. Rolandas Paksas narys, nuo 2002-05-11 iki 2003 m. vasario

  7. Eligijus MASIULIS narys,

  8. Alfonsas PULOKAS narys,

  9. Alvydas RAMANAUSKAS narys,

  10. Algis RIMAS narys,

  11. Valdemar TOMAŠEVSKI narys.

  Komiteto sekretoriate dirbo Rimas Alijus Kalkys (vyresnysis patarėjas), Danutė Budzienė (patarėja), Bronius Kleponis (patarėjas), Genovaitė Jasaitienė (padėjėja), Monika Biekšienė (sekretorė).

  Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra posėdžiai. Komitetas per ataskaitinį laikotarpį (2002 m. kovo 10 d. – 2002 m. gruodžio 23 d.) ir neeilinių sesijų iki 2003 m. kovo 10 surengė 25 posėdžius, keletą pasitarimų, kuriuose dalyvavo Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo komitetų, Vidaus reikalų ministerijos, kitų valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai, bei kartu su Komisija konstitucinėms pataisoms rengti pravedė diskusiją “Dėl tiesioginių merų ir seniūnų rinkimo“ bei kartu su Vyriausybės valdymo reformų komitetu pravedė pasitarimą “Dėl kai kurių centrinio valdymo institucijų vykdomų funkcijų decentralizavimo ir dekoncentravimo koncepcijos“.

  1 Lentelė. Komiteto narių lankomumas

  Komiteto nariai

  Frakcija

  Posėdžių lankomumas (iš 25)

     

  Dalyvavo

  Nedalyvavo

  Petras Papovas (komiteto pirmininkas)

  LSDP

  25

  -

  Klemensas Rimšelis (komiteto pirmininko pavaduotojas)

  LF

  13

  12

  Gintaras Didžiokas

  VNDP

  21

  4

  Algimantas Valentinas Indriūnas

  NS

  25

  -

  Jonas Jurkus

  LSDP

  21

  4

  Rolandas Paksas

  LDF

  11

  14

  Eligijus Masiulis

  LF

  12

  13

  Alfonsas Pulokas

  LSDP

  25

  -

  Alvydas Ramanauskas

  NS

  22

  3

  Algis Rimas

  LSDP

  25

  -

  Valdemar Tomaševski

  JF

  16

  9

  Iš lentelės duomenų matome, kad 4 komiteto nariai nepraleido nei vieno komiteto posėdžio. Tai Komiteto pirmininkas Petras Papovas, Algimantas Valentinas Indriūnas, Alfonsas Pulokas ir Algis Rimas. Didelį dalį posėdžių kiti komiteto nariai praleido dėl pateisinamos priežąsties.

  2 Lentelė. Komiteto narių ir komiteto patarėjų darbo pasidalijimas

   

  Veiklos sritys

   

  Komiteto nariai

  PATARĖJAI

  Viešasis administravimas, valstybės valdymas, valstybės tarnyba, valstybinės institucijos, įstaigos, įmonės

  Gintaras Didžiokas, Algimantas Valentinas Indriūnas, Alvydas Ramanauskas, Klemensas Rimšelis,

  Rolandas Paksas

  Rimas Kalkys

  Vietos savivalda, Lietuvos savivaldybių asociacijos veikla, savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės, turto valdymas, naudojimas, disponavimas

  Jonas Jurkus, Eligijus Masiulis, Alfonsas Pulokas, Algis Rimas, Valdemar Tomaševski

  Bronius Kleponis

  Valstybės teritorijos administracinis suskirstymas, regioninė politika

  Algimantas Valentinas Indriūnas, Alfonsas Pulokas, Algis Rimas, Klemensas Rimšelis Valdemar Tomaševski,

  Bronius Kleponis

  Valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai, savivaldybių administracinė priežiūra, rinkimų sistema ir referendumai, nuosavybės teisių atstatymas

   

  Gintaras Didžiokas, Jonas Jurkus, Eligijus Masiulis, Alvydas Ramanauskas,

  Rolandas Paksas

  Danutė Budzienė

  Valstybės institucijų parlamentinė kontrolė

  Visi Komiteto nariai

  Visi Komiteto patarėjai

   

 3. Komiteto veiklos rodikliai

Komiteto veiklos kryptys, svarstytų klausimų grupės, komiteto raštai

Komitetas savo veikloje vadovaujasi Seimo statuto 11 skirsnio 69 straipsniu, kuris nustato šias Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos kryptis:

1) Seimo pavedimu arba savo iniciatyva rengti teisės aktų projektus valstybės valdymo bei viešojo administravimo, teritorinių struktūrų pertvarkymo, vietos savivaldos darbo organizavimo, finansavimo ir ekonominio savarankiškumo klausimais;

2) svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, rengti dėl jų išvadas ir pasiūlymus valstybės valdymo, viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos, valstybės teritorijos administracinio suskirstymo, valstybės tarnybos ir vietos savivaldos teisinių santykių reglamentavimo klausimais;

3) svarstyti Vyriausybės programos valdymo ir viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos nuostatas;

4) svarstyti ir pateikti Seimui išvadas pagal komiteto kompetenciją dėl valstybės institucijų vadovų ir kitų politinių pareigūnų, kuriuos skiria Seimas, kandidatūrų;

5) svarstyti Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto skyrius, kartu su kitais komitetais rengti išvadas dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo;

6) aprobuoti Seimui teikiamus Vyriausybės pasiūlymus dėl valstybės teritorijos administracinio suskirstymo ir atskirų savivaldybių ar apskričių teritorijų ribų nustatymo;

7) teikti Seimui išvadas dėl laikinojo tiesioginio valdymo įvedimo pagrįstumo ir naujų rinkimų į savivaldybių tarybą datos nustatymo;

8) nagrinėti Seimo, jo valdybos ar Seimo Pirmininko pavedimu komitetui perduotus jo kompetencijai priskirtus klausimus;

9) svarstyti Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus dėl rengiamų įstatymų ir kitų Seimo aktų projektų vietos savivaldos plėtros klausimais;

10) atliekant parlamentinę kontrolę, išklausyti valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijų informacijas bei pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai komiteto kompetencijai priskirtais klausimais, teikti su tuo susijusius pasiūlymus ir rekomendacijas Seimui ir Vyriausybei bei Lietuvos savivaldybių asociacijai.

V (rudens) sesijoje Komiteto svarstytų klausimų grupę sudarė:

 • Vyriausybės teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai.
 • Seimo narių teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai.
 • Piliečių, valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų pateikti pasiūlymai, skundai, klausimai.

Ataskaitiniu laikotarpiu Komitetas, paskirtas pagrindiniu, apsvarstė 39 įstatymų ar nutarimų projektus, o paskirtas papildomu apsvarstė 30 įstatymų ar Seimo nutarimų projektų, bei eilę kitų klausimų kaip: dėl valdymo funkcijų dekoncentravimo ir decentralizavimo, dėl viceministrų pareigų vykdymo, dėl savivaldybių administracijos karjeros valstybės tarnautojų dalyvavimo savivaldybių rinkimuose bei kai kuriuos Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos bei tarybos nutarimus. Ypatingas dėmesys buvo skirtas LSA valdybos nutarimui “Dėl 2003 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo“.

1 lentelė. Seimo pavedimai komitetams

Komitetai

Pagrindinis komitetas

Papildomas komitetas

Pavedimai komitetams V sesijoje

AAK

14

21

35

424

5,0%

BFK

64

85

149

424

20,0%

EKK

42

30

72

424

7,1%

ERK

4

3

7

424

0,7%

IVPK

2

12

14

424

2,8%

KRK

14

14

28

424

3,3%

NSGK

32

53

85

424

12,5%

SRDK

40

29

69

424

6,8%

SRK

10

17

27

424

4,0%

ŠMKK

18

9

27

424

2,1%

TTK

99

57

156

424

13,4%

URK

29

20

49

424

4,7%

VVSK

39

30

69

424

7,1%

ŢTK

13

44

57

424

10,4%

420

424

844

424

100,0%

Iš lentelės duomenų matome, kad komitetas pagal svarstytų projektų skaičių yra penktoje vietoje.

Komiteto darbe didžiausią svarstytų klausimų dalį sudarė Vyriausybės teikiamų įstatymų projektų svarstymas. Kitus klausimus Komitetas svarstė savo iniciatyva ar komitetų bei Seimo narių prašymu.

Komitetas ataskaitiniu laikotarpiu gavo 193 įvairaus pobūdžio laiškus: 73 – iš Vyriausybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų, 42 – piliečių skundai, pasiūlymai, prašymai, 78 – iš savivaldybių.

Pagrindinį laiškų srautą sudarė valstybės tarnautojų prašymai išaiškinti Valstybės tarnybos įstatymą, pasiūlymai tobulinimui, nusiskundimai įstatymo nesilaikymu. Komitetas, svarstydamas teisės aktų projektus, stengėsi atsižvelgti į piliečių pasiūlymus. Daugelyje laiškų piliečiai skundžiasi valstybės tarnautojų ir savivaldybių pareigūnų savivale, prašymų sprendimų vilkinimu, nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo klausimais, daug priekaištų išreiškia veikiantiems įstatymams. Dalį prašymų pagal kompetenciją Komitetas persiuntė vykdomosios valdžios institucijoms.

Didelė susirašinėjimo dalis tenka miestų ir rajonų savivaldybėms, Vidaus reikalų ministerijai bei Lietuvos savivaldybių asociacijai. Tai daugiausia informacinio pobūdžio raštai: darbotvarkės, kvietimai, kreipimaisi, nuomonė atskiriems įstatymų projektams, atsakymai į Komiteto paklausimus, pasiūlymai dėl įstatymų tobulinimo.

Teisės aktų projektų, priimtų Seimo V (rudens) ir neeilinių sesijų metu, svarstymas

Ataskaitiniu laikotarpiu iš Komitete apsvarstytų įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriems nagrinėti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas buvo paskirtas pagrindiniu, Seime priimti šie įstatymai:

· 2002 m. rugsėjo 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 58 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-1076, Žin., 2002, Nr. 95-4085).

· 2002 m. rugsėjo 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo papildymo 89 straipsniu įstatymas (Nr. IX-1080, Žin., 2002, Nr. 95-4089)

· 2002 m. rugsėjo 24 d. priimtas Vietos savivaldos įstatymo 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-1095, Žin., 2002, Nr. 96-4171).

· 2002 m. rugsėjo 26 d. priimtas Visagino miesto ir Ignalinos rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymas ( Nr. IX-1100, Žin., 2002, Nr. 101-4488)

· 2002 m. rugsėjo 26 d. priimtas Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX-1101, Žin., 2002, Nr. 101-4489)

· 2002 m. spalio 3 d. priimtas Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3, 4 ir 5 straipsnių papildymo įstatymas (Nr. IX-1114, Žin., 2002, Nr. 101-4493).

· 2002 m. spalio 15 d. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX-1139, Žin., 2002, Nr. 102-4552).

· 2002 m. spalio 15d. priimtas Vietos savivaldos įstatymo 17, 21 straipsnių papildymo bei įstatymo papildymo 13 skirsniu įstatymas (Nr. IX-1137, Žin., 2002, Nr. 103-4604).

· 2002 m. spalio 29 d. priimtas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambulės, 2, 12, 13, 15, 16, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-1157, Žin., 2002, Nr. 112-4976).

· 2002 m. lapkričio 5 d. priimtas Vietos savivaldos įstatymo 17, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr.IX-1172, Žin., 2002, Nr. 112-4976).

· 2002 m. gruodžio 10 d. priimtas Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. IX-1240, Žin., 2002, Nr.123-5532).

· 2002 m. gruodžio 10 d. priimtas Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. IX-1243, Žin., 2002, Nr.123-5534).

· 2002 m. gruodžio 10 d. priimtas Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. IX-1254, Žin., 2002, Nr.123-5541).

· 2002 m. gruodžio 10 d. 23 d. priimtas Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymą (Nr. IX- 1280, Žin., 2002, Nr. 123-5556).

· 2002 m. gruodžio 10 d. priimtas Viešojo administravimo įstatymo 39 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX- 1281, Žin., 2002, Nr. 123-5557).

· 2002 m. gruodžio 10 d. Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo įstatymas (Nr. IX- 1285, Žin., 2002, Nr. 123-5558).

· 2002 m. gruodžio 10 d. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas (Nr. IX- 1282, Žin., 2002, Nr. 127-5748).

· 2002 m. gruodžio 10 d. Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX- 1283, Žin., 2002, Nr. 127-5749).

· 2002 m. gruodžio 10 d. Valstybės tarnybos įstatymo 10 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX- 1284, Žin., 2002, Nr. 127-5750).

· 2003 m. sausio 14 d. priimtas Seimo statutas dėl Seimo statuto 207 straipsnio pakeitimo (Nr. IX- 1292, Žin., 2003, Nr. 6-236).

· 2003 m. sausio 14 d. priimtas Vyriausybės įstatymo 5 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas ( Nr. IX- 1293, Žin., 2003, Nr.10-342).

· 2003 m. sausio 21 d. priimtas Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas ( Nr. IX- 1313, Žin., 2003, Nr. 12-439).

· 2003 m. sausio 28 d. priimtas Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo, 7 straipsnio 1 dalies pripažinimo netekusia galios ir įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymas (Nr. IX- 1326, 2003 Nr. 17-703).

· 2003 m. sausio 28 d. Vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 49, 50 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusia galios įstatymas ( Nr. IX- 1327, Žin., 2003 Nr. 17-704).

· 2003 m. sausio 28 d. Valstybės tarnybos įstatymo 10 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas ( Nr. IX- 1328, Žin., 2003, 17- 705).

· 2003 m. sausio 28 d. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86, 87 straipsnių papildymo bei pakeitimo ir įstatymo papildymo 88(1) straipsniu įstatymas (Nr. IX- 985, Žin., 2003, 17-1340).

· 2003 m. sausio 28 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymas (Nr. IX- 1341, Žin., 2003, Nr. 17-712).

· 2003 m. sausio 28 d. Nutarimas dėl Seimo nutarimo “Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ priedėlio pakeitimo (Nr. IX-1339, Žin., 2003, Nr. 17-713).

Seimo paskirtas papildomu, komitetas svarstė šiuos įstatymų projektus: Rinkliavų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo, Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo, Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo, Turizmo įstatymo pakeitimo, Priešgaisrinės saugos, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 straipsnių ir priedėlio pakeitimo, 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo ir kitus įstatymų projektus bei Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2001 metų veiklos ataskaitą.

Komitetas stengiasi savo kompetencijos ribose iš esmės svarstyti visus projektus, nepriklausomai ar jis paskirtas pagrindiniu ar papildomu.

Parlamentinė kontrolė ir jos įgyvendinimas

Parlamentinės kontrolės įgyvendinimas, kaip ir įstatymų leidyba bei biudžeto formavimas, yra nepaprastai svarbi Seimo funkcija. Komitetas pagal savo kompetenciją vykdė valstybės valdymo ir savivaldybių institucijų parlamentinę kontrolę, kurią įgyvendino bendradarbiaudamas su valdymo ar administravimo reformų rengime dalyvaujančiomis ir jas vykdančiomis valstybinėmis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis: Vidaus reikalų ministerija, apskritimis, savivaldybių institucijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija.

Komiteto posėdyje 2002 m. rugsėjo 30 d. svarstė Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimą “Dėl 2003 m. Valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo“ įstatymo projekto ir įpareigojo Finansų ministeriją patikslinti gyventojų pajamų dalį, tenkančio visų savivaldybių biudžetams ir atitinkamai bendrosios dotacijos kompensaciją, numatyti 1997-2000 metų savivaldybių negautoms pajamoms iš dalies kompensuoti dydžius, numatant 2002 m. lygio bendrą 64,5 mln. litų sumą, numatyti 1997-2000 metų 30414,5 tūkst. lt lėšas toms savivaldybėms, kurių ieškinius 2002 m. sausio 17 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino pagal Valstybės kontrolės išvadas, patikslinti specialiąją tikslinę dotaciją savivaldybėms priskirtosioms funkcijoms įgyvendinti pagal Metodikos įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, numatyti specialiąją tikslinę dotaciją Ignalinos AE pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programą, kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija patikslinti bendrosios dotacijos kompensacijų sumas savivaldybių pajamų mažėjimo palyginamaisiais dydžiais bei pagal Metodikos įstatymą savivaldybių biudžetų prognozuojamus išlaidų 2003, 2004, 2005 metams dydžius.

Komitetas jau keletą metų svarsto dekoncentravimo ir decentralizavimo klausimus, siekdamas profesinių mokyklų steigėjų funkcijas perduoti iš Švietimo ir mokslo ministerijos - apskritims. Tuo tikslu 2002 m. gruodžio 2 d. Komitetas kartu su Vyriausybės valdymo reformų komitetu surengė posėdį “Dėl kai kurių centrinio valdymo institucijų vykdomų funkcijų decentralizavimo ir dekoncentravimo koncepcijos“ . Jo metu susitarta koncepciją įgyvendinti 3 etapais. 1 etapas – kai kurių centrinio valdymo institucijų vykdomų funkcijų dekoncentravimas, decentralizavimas ir kai kurių valstybinių funkcijų perskirstymas – 2003-2004 m.; 2 etapas – kai kurių centrinio valdymo institucijų vykdomų funkcijų decentralizavimas, atsakomybės už kai kurių funkcijų vykdymą perskirstymas tarp apskričių viršininkų ir savivaldybių bei apskrities valdymo demokratizavimas nuo 2006 m. sausio 1 d. 3 etapas - tolesnis apskrities valdymo demokratizavimas – terminas priklausys nuo 2 etapo rezultatų. Posėdžio metu iš esmės koncepcijos principams buvo pritarta, tačiau kol kas ji dar nepatvirtinta.

Dar vienas klausimas, kuris ne kartą buvo svarstytas komitete, Savivaldybių asociacijoje ir kitose institucijose tai - tiesioginiai savivaldybių merų rinkimai. Lietuvos savivaldybių asociacijos 2002 m. birželio 12 d. suvažiavimas priėmė nutarimą “Dėl tiesioginių savivaldybių merų rinkimų“. Seimas po pateikimo pritarė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui ir šis klausimas turės būti svarstomas rugsėjo mėnesį. Tačiau, Seimo Teisės departamento nuomone, šiuo projektu siūlomos nuostatos neatitinka Europos Vietos savivaldos chartijos 3 straipsnio nuostatos. Be to suderinus siūlomą redakciją su Savivaldos chartija iškiltų klausimas dėl mero vietos savivaldybėje t.y. dėl mero statuso, mero santykių su savivaldybės taryba ir kitos problemos, todėl 2002 m. spalio 28 d. Komitetas kartu su Komisija konstitucinėms pataisoms rengti surengė konferenciją, kurioje dalyvavo Seimo nariai, Vidaus reikalų ministerijos atstovai, Seniūnų asociacijos atstovai, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Z.Vaigauskas, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas B.Ropė bei keleto rajonų savivaldybių merai. Konferencijos metu išsakytos nuomonės, teigiami ir neigiami tiesioginių rinkimų aspektai.

Komiteto pirmininkas ir nariai dalyvauja ir Lietuvos savivaldybių asociacijos renginiuose bei svarsto jos priimtus nutarimus. 2003 m. sausio 13 d. svarstė Lietuvos savivaldybių asociacijos 2003 m. nutarimą Nr.29 “Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimo.“ Posėdžio metu buvo nutarta prašyti Vyriausybės ir Seimo komitetų parengti atitinkamai Vyriausybei atskaitingų institucijų ir komitetų pagal kompetenciją (vykdančių Seimui atskaitingų institucijų priežiūrą) valstybės pareigūnų sąrašus, kurie pagal Konstituciją ir įstatymus turi įgaliojimus prižiūrėti ir kontroliuoti savivaldybių veiklą.

Komiteto pirmininkas P.Papovas, reaguodamas į minėtą Konstitucinio teismo sprendimą parengė Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo bei Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 87 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 88(1) straipsniu įstatymų projektus.

Kruopščiai komitetas svarstė Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės ataskaitą apie 2001 m. valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kviesdamas posėdyje dalyvauti Valstybės kontrolės komitetui, Statistikos departamentui ir Ūkio ministerijai. Atsižvelgiant į tai, kad 2001 metų ataskaitoje apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą (toliau – ataskaita) įvertintas ne visas valstybei nuosavybes teise priklausantis turtas ir ją rengiant nebuvo patvirtintos turto apskaitos tvarkos, pasiūlyti Vyriausybei teikiant Seimui 2002 metų ataskaitą patikslinti 2001 metų ataskaitą, t. y.: 1) ištaisyti Valstybės kontrolės išvadoje dėl 2001 metų ataskaitos nurodytas klaidas, 2) atsižvelgti į Valstybės kontrolės išvadoje dėl 2001 metų ataskaitos nurodytas rekomendacijas ir pastabas. Taip pat komitetas pasiūlė Vyriausybei: 1) parengti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriame būtų numatyta, kad Valstybės kontrolė vertina Lietuvos Respublikos Seimui Vyriausybės pateiktą viso valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą, ir kuriame valstybės turto sandara būtų suderinta su tarptautine turto klasifikacija; 2) parengti ir patvirtinti ataskaitos rengimo tvarką. Joje turi būti nustatyti ataskaitos rengimo, konsolidavimo, turto vertinimo principai, ataskaitos forma, atitinkanti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme patvirtintą valstybės turto sandarą, tarptautinius apskaitos standartus bei valstybės turto valdymo reikalavimus. Komiteto siūloma tvarka turi būti taikoma rengiant 2003 metų ataskaitą; 3) iki 2004 m. liepos 1 d. įsteigti valstybės turto registrą; 4) užtikrinti, kad ūkio subjektai Vyriausybės nustatyta tvarka pateiktų informaciją apie valstybei priklausantį turtą subjektų registrui.

Komiteto pirmininkas Petras Papovas kiekvieną pirmadienį dalyvauja Vidaus reikalų ministro organizuojamame pasitarime su viceministrais. Šiuo dalyvavimu pasiekiamas artimesnis ryšis su vykdomąja valdžia.

Dalyvavimas seminaruose, konferencijose

V (rudens) sesijos ir neeilinių sesijų metu Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai ir darbuotojai dalyvavo įvairiuose seminaruose ir konferencijose valdybos sprendimu arba savo iniciatyva.

Komiteto pirmininkas P.Papovas aktyviai dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Savivaldybių asociacijos dvišalės komisijos posėdžiuose, apskričių vadovų susirinkimuose, kurių vienas vyko 2002 m. lapkričio 7 d. Klaipėdoje. Jo metu buvo aptarti tokie klausimai, kaip: teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros problemos, regiono plėtros strategija ir plano rengimo problemos, profesinio mokymo institucijų būklė ir perspektyvos.

Komiteto narys J.Jurkus 2002 m. spalio 19–22 dienomis dalyvavo tarptautinėje konferencijoje “Centralizuotas šilumos tiekimas – žalioji nauda“, kuri vyko Prahoje (Čekijos Respublika).

Komiteto pirmininko pavaduotojas Klemensas Rimšelis 2002 m. lapkričio 10-13 dienomis dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos Jungtinio parlamentinio komiteto posėdyje. 2002 m. lapkričio 18-21 dienomis dalyvavo Strasbūre (Prancūzijos Respublika) Europos parlamento ir šalių kandidačių parlamentų atstovų susitikimuose. 2003 m. sausio 14 – 17 dienomis dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) Europos komisijos Plėtros generalinio direktorato Techninės pagalbos ir informacijos apsikeitimo skyriaus organizuojamame tarptautiniame seminare.

Komiteto narys G.Didžiokas 2002 m. lapkričio 13-16 dienomis dalyvavo Europos Parlamento, Baltijos jūros valstybių tarybos ir TAEX surengtame seminare “Geras valdymas“.

Komiteto narys Valdemaras Tomaševskis 2002 m. lapkričio 28 – gruodžio 1 dienomis dalyvavo Varšuvoje (Lenkijos Respublika) Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos sesijoje; 2003 m. kovo 7 d. lankėsi Varšuvoje (Lenkijos Respublika) kartu su valstybine delegacija.

Komiteto narys Alvydas Ramanauskas 2002 m. gruodžio 12 –14 dienomis dalyvavo Rygoje (Latvijos Respublika) Baltijos Asamblėjos 21–ojoje sesijoje.

Komiteto sekretoriato darbuotojai kėlė kvalifikaciją Viešojo administravimo institute bei užsienyje.

Komiteto vyresnis patarėjas Rimas Alijus Kalkys 2002 m. rugsėjo 10-13 dienomis buvo komandiruotėje Kopenhagoje (Danija) susipažinti su Danijos Parlamentu ir Parlamento kanceliarijos darbu; 2003 m. vasario 17 d. dalyvavo Įvadinio mokymo bendrosios programos mokymo renginyje “Konstitucinė valstybės valdymo sąranga“; 2003 m. vasario 21 d. dalyvavo Pasirengimo narystei Europos Sąjungoje mokymo programos renginyje “Europos Sąjunga kaip tarptautinis veikėjas; 2003 m. kovo 7 d. dalyvavo Pasirengimo narystei Europos Sąjungoje mokymo programos renginyje “Europos Sąjungos dokumentų rengimas“.

Komiteto patarėja Danutė Budzienė kovo 3 d. dalyvavo mokyme “Biudžeto tvarkymo principai“.

Komiteto patarėjas B.Kleponis 2003 m. vasario 19–23 dienomis dalyvavo Grenoje (Danija) seminare savivaldybių administracinės priežiūros klausimais; 2002 m. spalio 25 d. dalyvavo Pasirengimo narystei Europos Sąjungos mokymo programos renginyje “Europos Sąjungos regioninė politika ir struktūriniai fondai“; 2002 m. lapkričio 14- 15 d. Valstybės valdymo tobulinimo programos renginyje “Paslaugų administravimo viešajame sektoriuje tobulinimas“; 2003 m. kovo 7d. dalyvavo Pasirengimo narystei Europos Sąjungoje mokymo programoje “Europos sąjungos dokumentų rengimas“ bei dalyvavo prancūzų kalbos tobulinimo kursuose ir įgijo 5 lygį bei skaitė paskaitas savivaldybių tarnautojams Savivaldos mokymo centre (Kauno Technologijos universitete) bei Valstybės ir savivaldybių mokymo centre “Dainava“.

 

Komiteto pirmininkas Petras Papovas

 

Ataskaitą parengė:

Komiteto padėjėja G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2003 06 05.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Ataskaitos

LR Seimas