Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto 2003-06-04 d. SPRENDIMAS Nr.20'2 Dėl Nakilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugų teikimo tvarkos ir sąlygų

Kaimo reikalų komitetas,

išnagrinėjęs Teisingumo ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Konkurencijos tarybos, Seimo kontrolierių, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos, Lietuvos matininkų asociacijos, taip pat kadastrinius matavimus atliekančių įmonių pateiktą informaciją bei Seimo narių išdėstytas problemas svarstant Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo naują redakciją,

konstatuoja:

  • būtinumą Teisingumo ministerijai (VĮ “Registrų centras” steigėja) sustiprinti ekonominę ir finansinę šios įmonės veiklos kontrolę;
  • fizinių ir juridinių asmenų reiškiamą nepasitenkinimą Nekilnojamojo turto registravimo paslaugų kainomis;
  • kadastrinius matavimus ir nekilnojamojo turto vertinimą vykdančių įmonių nusiskundimus dėl nelygių konkurencijos sąlygų su VĮ “Registrų centras”;
  • Konkurencijos tarybos ir Seimo kontrolierių pasiūlymus dėl nekilnojamojo turto monopolinio pobūdžio paslaugų kainų nustatymo ir taikymo tvarkos pakeitimo.

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS NUSPRENDŽIA:

1. Pasiūlyti Vyriausybei:

1.1. Pavesti kompetentingoms institucijoms atlikti Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytų atlyginimų dydžių už nekilnojamojo turto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir naudojimąsi registro duomenimis ekspertizę;

1.2. Nustatyti VĮ “Registrų centras” atliekamų monopolinių nekilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugų kainų parengimo tvarką, numatant vartotojų visuomeninių organizacijų dalyvavimą šių kainų derinimo ir tvirtinimo procedūrose;

1.3. Peržiūrėti nepagrįstai didelius kainų priedus už Nekilnojamojo turto registro pažymų parengimą skubos tvarka, taip pat atlyginimų dydžius už nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų registravimą skubos tvarka;

1.4. Atkreipti dėmesį, kad vangiai vykdomas valstybei priklausančio nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymas ir jo registravimas Nekilnojamojo turto registre;

1.5. Išnagrinėti galimybę nustatyti vienodas atlyginimo sąlygas valstybinėms institucijoms ir kitiems nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bazės vartotojams už gaunamus iš VĮ “Registrų centras” duomenis.

2. Pasiūlyti Teisingumo ministerijai:

2.1. Atlikti VĮ “Registrų centras” auditą, atkreipiant ypatingą dėmesį į teikiamų paslaugų kainų ekonominį pagrindimą;

2.2. Siekiant išvengti lygių konkurencijos sąlygų ūkiniams subjektams pažeidimų, išnagrinėti galimybę VĮ “Registrų centras” palaipsniui (per 3 metus) atsisakyti komercinės veiklos, kurią gali vykdyti kiti ūkio subjektai;

2.3. Parengti VĮ “Registrų centras” teikiamų kitoms įmonėms, atliekančioms kadastrinius matavimus, turto vertinimą bei kitus darbus, paslaugų kainas, dalyvaujant visoms suinteresuotoms šalims. Spręsti, ar pagrįstas VĮ “Registrų centras” imamas apmokėjimas už kadastrinius matavimus atliekančių įmonių pateikiamų bylų šiam centrui patikrą.

3. Pasiūlyti Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM:

3.1. Papildyti teisinę bazę, reglamentuojančią kadastrinių matavimų priėmimą ir santykių tarp VĮ “Registrų centras” bei matavimus vykdančių įmonių nustatymą;

3.2. Parengti techninius reglamentus ir standartus nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymui ir jų įrašymui į nekilnojamojo turto kadastrą.

4. Informuoti Kaimo reikalų komitetą iki 2003 m. rugsėjo 10 d. apie šio sprendimo vykdymą.

Komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Mikolaitis
Naujausi pakeitimai - 2003 06 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas