Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 2 d. posėdyje

 

Svarstyta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso įstatymo 8 ir 9 str. pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas ir Seimo nutarimo “Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatų patvirtinimo” projektas, kuriems Komitetas pritarė ir nusprendė teikti Seimui svarstyti. Šio projekto pagrindiniai tikslai - pavesti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkui vykdyti įstaigos vadovo funkcijas, taip pat šios komisijos pirmininkui (jo pavaduotojui) suteikti etatinio Kalbos komisijos darbuotojo (valstybės pareigūno) statusą. Dabar galiojančio Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis Kalbos komisijos pirmininkui yra pavesta organizuoti Kalbos komisijos darbą, atsakyti už valstybės biudžeto lėšų tinkamą panaudojimą ir už tai, kad ši komisija atliktų jai pavestus darbus, šaukti Kalbos komisijos posėdžius, jiems vadovauti, parašu tvirtinti Kalbos komisijos nutarimus ir pan., tačiau nėra pavesta vadovauti Kalbos komisijos sekretoriatui, priimti ir atleisti iš pareigų valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, bei vykdyti daugumą kitų įstaigos vadovo funkcijų. Remiantis šio įstatymo nuostatomis, įstaigos vadovo funkcijos pavestos atlikti Kalbos komisijos sekretoriato vedėjui. Šiuo metu daugumos Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento paskirtų nuolatinių komisijų pirmininkai (pavaduotojai), be vadovavimo posėdžiams, kartu vykdo ir įstaigų vadovų funkcijas,pavyzdžiui, Valstybinė paminklosaugos komisija, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Priskyrus Kalbos komisijos pirmininkui įstaigos vadovo funkcijas, veiksmingesnė bus Kalbos komisijos struktūros valdymo sistema. Įstatymo įgyvendinimas leis sutaupyti per metus apie 40 tūkstančių litų, nes nereikės steigti dabar galiojančiame įstatyme numatytos Kalbos komisijos sekretoriato vedėjo pareigybės.

Priėmus įstatymą, siūloma kartu patvirtinti ir šiam įstatymui parengtus Kalbos komisijos nuostatus bei numatyti, kad šie teisės aktai įsigaliotų nuo š.m. liepos 1 d.

Svarstyta Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 str. pakeitimo pataisa, kurios esmė yra ta, kad studentas, turintis savo arba tėvų vardu atkurtų santaupų, galėtų jas panaudoti mokesčiui už studijas apmokėti. Komitetas šiai pataisai pritarė ir rekomendavo Seimo valdybai prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto ir informacijos apie reikalingas lėšas jo įgyvendinimui.

Svarstytos Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvados, kuriose atkreipiamas dėmesys į Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija priimta Seime 2003-05-20) kai kurių straipsnių formuluotes, galinčias prieštarauti KR Konstitucijos 41 str. nuostatoms. Nuspręsta siūlyti Seimui Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo 25 str. 2 d. nenustatyti amžiaus cenzo, nes tai nustato Konstitucija, tačiau apibrėžti, kad valstybė imasi priemonių, kad kiekvienas vaikas Lietuvoje mokytųsi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio arba specialiojo ugdymo programas.

Svarstytas Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siūloma papildyti 13 straipsnį nuostata, jog valstybinė žemė galėtų būti perduodama neterminuotai arba terminuotinai neatlygintinai naudotis kultūros viešosioms įstaigoms, kurių pagrindinė veikla muziejų veikla ir kurių valstybinę svarbą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Šiam projektui Komitetas pritarė.

Komitetas svarstė Seimo Antikorupcijos komisijos kreipimąsi dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą vykdančių institucijų veiksmų įvertinimo. Šiame kreipimesi išdėstyti faktai, susiję su Kultūros vertybių apsaugos departamento veikla ir atskirų pareigūnų veiksmais, kuriais jie viršijo savo kompetenciją, tvarkydami nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą Trakuose: Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento Vilniaus teritorinio padalinio viršininko A.Bundonio pritarimu, derinant T.Žurovos gyvenamojo namo rekonstrukcijos projektą, parengtą pagal savavalės statybos būklę Trakų rajono Varnikų kaime; taip pat teisiškai nesutvarkyta Akies ežero nuosavybe bei Trakų įtraukimu į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Keltas klausimas dėl KVAD vadovės D.Varnaitės ir A.Bundonio atitikimo užimamoms pareigoms. Nuspręsta kreiptis į Kultūros ministeriją, prašant informacijos, kokių veiksmų imamasi dėl veiklos, prasilenkiančios su minėtų pareigūnų kompetencija.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 02.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas