Lietuvos Respublikos Seimas

2002-06-02 d. BFK posėdis

1. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto pakeitimo įstatymo projektas IXP-2319

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui.

2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies papildymo įstatymo projektas IXP-2307.

Nuspręsta:

Siūlome įstatymo projektą atmesti, kadangi teikiama pataisa iš esmės prieštarauja pasaulyje priimtam ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme bei Labdaros ir paramos įstatyme įtvirtintam paramos teikimo principui, kur aiškiai įvardinta, kad naudojantis mokestinėmis lengvatomis ar kitomis teisėmis, įtvirtintomis mokestiniuose įstatymuose, parama negali būti skiriama politinėms partijoms ar organizacijoms remti. Be to, teikiamos nuostatos turės neigiamą poveikį visuomeninių organizacijų bei kitų paramos gavėjų finansavimui.

3. Mokesčių administravimo įstatymo 17, 30, 31, 32, 32(1) ir 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2461.

Nuspręsta:

Siūlome įstatymo projektą atmesti, kadangi:

1. Mokesčių administravimo įstatyme aiškiai apibrėžtos sąlygos, kada mokesčio administratorius turi teisę taikyti mokesčio mokėtojo nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi, disponavimo – priverstinį laikiną apribojimą, siekiant užtikrinti mokestinės nepriemokos išieškojimą. Turto areštas taikomas, kai nustatytas faktas, kad mokesčio mokėtojas mokesčio įstatymo nustatyta tvarka nesumokėjo mokesčių ar mokesčio mokėtojo tikrinimo metu (kai tikrinimo metu nustatoma mokesčio įstatymo pažeidimų) yra pavojus, kad mokesčio mokėtojas jam priklausantį turtą gali paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku arba neįmanoma išieškoti mokesčius, delspinigius, baudas ir kitas įmokas. Todėl pritarus projektui turto areštas, kurio pagrindinis tikslas laiku užtikrinti mokestinės nepriemokos išieškojimą, gali tapti neefektyvus dėl operatyvumo, netikėtumo faktorių praradimo.

2. Šiuo metu įteisinta nuostata, pagal kurių Mokesčių mokėtojas nesutikdamas su Mokesčių administratoriaus sprendimu gali jį apskųsti tiesiogiai teismui (jam neprivalu vykdyti visą mokestinių ginčų procedūrą) ir teismas išnagrinėjęs skundą gali priimti sprendimą panaikinti turto areštą. Pagal VMI duomenis per 2002m. apskųsti: 9 turto arešto aktai iš 1593, 2 iš 14335 sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto, ir nei vieno atvejo iš 25881, kad būtų skundžiamas sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš banko sąskaitose esančių lėšų.

3. Išieškojimo ne ginčo tvarka procedūra taikoma tik tais atvejai, kai mokesčio mokėtojas neskundžia patikrinimo akte priskaičiuotų sumų bei paskirtų baudų ar neprašo atidėti šių sumų mokėjimo arba, kai mokesčio mokėtojas pats deklaruoja, kad turi sumokėti, bet dėl tam tikrų priežasčių nesumoka, be to, jis nereiškia noro sudaryti mokestinės paskolos sutartį ir tuo teisėtai nukelti mokėjimo momento, t. y. mokesčio mokėtojas nesiima jokių teisės aktais nustatytų galimybių atidėti mokesčio mokėjimą ir tik pasyviai laukia mokesčio administratoriaus veiksmų.

4. Per 2002m. registruota 1.5 tūkst. areštų ir 40 tūkst. pavedimų išieškoti ne ginčo tvarka, todėl akivaizdu, kad nustačius mokesčio administratoriaus pareigą kreiptis į teismą dėl turto arešto ar mokesčių, delspinigių, baudų ir kitų sumų išieškojimo, mokestinių ginčų sprendimo terminai būtų gerokai ilgesni nei šiuo metu, be to, dėl tokio teisinio reguliavimo žymiai padidėtų teismų darbo krūvis, o tai pareikalautų papildomų finansinių išlaidų iš valstybės biudžeto.

4. Biudžeto sandaros įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2566.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

5. Vietos savivaldos įstatymo 3,4,14,15,16,17,24,28,29,31,36,38,41straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2565.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti pateiktam Įstaymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui patobulinti Įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

6. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2567.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

7. Alkoholio kontrolės įstatymo 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2571.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti pateiktam įstatymo projektui Nr. IXP-2571, atsižvelgus į pritartus pasiūlymus.

8. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Mokesčių administravimo įstatymo 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2561 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Pelno mokesčio įstatymo 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2599 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Azartinių lošimų įstatymo 4,6,11,26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2586 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Loterijų įstatymo projektui IXP-2587ES - kuratoriai A.Butkevičius K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Azartinių lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2588 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Pelno mokesčio įstatymo 28 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2589 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Mokesčio administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-2590 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Investicijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2591ES - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2335 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2517 - kuratoriai A.Butkevičius A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Energetikos įstatymo 6, 18 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2575 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /A.Brazdilienė/;

- Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 1,3,4,5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2576 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /A.Brazdilienė/.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 02.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas