Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio, Algirdo Griciaus ir Eugenijaus Maldeikio komandiruotės į Briuselį (Belgijos Karalystė)2003 m. gegužės 14-17 dienomis ATASKAITA

LR Seimo valdybos 2003 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1488 Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis ir Seimo narys Algirdas Gricius š. m. gegužės 14-17 d., o Seimo narys Eugenijus Maldeikis š.m. gegužės 16-17 d. dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) vykusiame Konvento dėl Europos ateities plenariniame posėdyje.

2003 m. gegužės 15 d. Konvento posėdis prasidėjo diskusija dėl darbo metodo baigiamajame Konvento darbo etape. Posėdžiui pirmininkavęs Konvento Pirmininkas Valery Giscard d’Estraign pristatė savo siūlymus dėl tolimesnio Konvento darbo organizavimo, išdėstytus jo š.m. gegužės 8 d. laiške, adresuotame Konvento nariams. Pirmininkas informavo, kad kitame Konvento posėdyje bus svarstomas visas Konstitucinės sutarties teksto projektas. Todėl du likusius Konvento plenarinius posėdžius birželio 5-6 d. ir 12-13 d. pasiūlė pratęsti ir posėdžiauti tris pilnas dienas, t.y. birželio 4-6 d. ir 11-13 dienomis. Pirmininkas taip pat pasiūlė tarp šių posėdžių surengti politinių grupių, sudedamųjų Konvento dalių (pvz., nacionalinių parlamentų atstovų Konvente, ar vyriausybių atstovų Konvente) ir darbo grupių pasitarimus dėl sudėtingiausių klausimų, ieškant konsensuso bei kompromisų. Pirmininkas pažymėjo, kad Konvente nebus balsuojama, o galutiniai sprendimai bus priimami bendru sutarimu.

Europos Parlamento narė iš Austrijos, Konvento narė Maria Berger pasiūlė birželio pradžioje surengti papildomą Konvento plenarinį posėdį. Atsižvelgiant į didžiulį Konvento darbo krūvį, M. Berger siūlymui pritarė 40 Konvento narių. ES pirmininkaujančios Graikijos Užsienio reikalų ministras Georgios Papandreou pasiūlė, kad Konventas dirbtų ir po birželio 21-22 d. įvyksiančio Europos vadovų susitikimo Salonikuose, kurio metu bus pristatytas ES Konstitucinės sutarties projektas ir priimti sprendimai dėl tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimo laiko. Iki šiol Konventas svarstė tik sutarties I ir II dalis, todėl siūloma tęsti Konvento darbą ir apsvarstyti Konstitucinės sutarties III dalį, reglamentuojančią ES politikas.

Konventas toliau darbą tęsė diskusija apie ES Konstitucinės sutarties I dalies straipsnių projektus dėl ES institucijų (CONV 691/03 ir CONV 709/03). Siūlymai dėl ES institucinės reformos iššaukė daugiausia diskusijų Konvente. Prezidiumo pateiktuose straipsniuose siūloma įsteigti nuolatinio Europos vadovų tarybos pirmininko pareigybę, panaikinant rotacinio pirmininkavimo tvarką, siūloma peržiūrėti Nicos sutartyje nustatytus valstybių narių atstovavimo ES institucijose principus.

Konvento sekretoriatas užregistravo daugiau nei tūkstantį pataisų šiems straipsniams, kurias būtų galima suskirstyti į dvi grupes: siūlymus tiesiogiai arba netiesiogiai išsaugoti Nicos sprendimus ir siūlymus juos keisti. Nicos sutarties rėmėjai siūlo, be kita ko, nemažinti Europos Parlamento narių skaičiaus, t.y. palikti 732 narius, išsaugoti rotacinį valstybių narių pirmininkavimo ES principą, nemažinti Europos Komisijos narių skaičiaus, įtvirtinant taisyklę: viena valstybė – vienas Komisaras, nekeisti kvalifikuotos balsų daugumos skaičiavimo tvarkos. Tokios nuomonės buvo ir Lietuvos atstovai Konvente, pasiūlę radikaliai nekeisti Stojimo sutartyje įtvirtintų Nicos sutarties nuostatų.

Posėdyje pasisakęs Vytenis Povilas Andriukaitis pabrėžė, kad Lietuvai labai svarbu ES valstybių narių lygiateisiškumas, ES institucijų balansas, bendrijos metodo stiprinimas, rotacinio pirmininkavimo ES tvarka, Europos Parlamento teisė rinkti Europos Komisijos pirmininką, Europos Parlamento galių išplėtimas sprendžiant ES biudžeto klausimus, Europos Komisijos nepriklausomumas, principo: viena šalis – vienas atstovas Komisijoje išlaikymas ir Europos Komisijos Pirmininko teisė formuoti Komisijos struktūrą.

Posėdyje kalbėjęs Seimo atstovas Konvente Algirdas Gricius, be kita ko, pritarė ES Užsienio reikalų ministro pareigybės įsteigimui, tačiau siūlė keisti pavadinimą į ES Sekretoriaus pareigybę. Be to, vietoj siūlomos 6 metų Europos Teisingumo Teismo teisėjų kadencijos, kuri gali būti atnaujinta, Algirdas Gricius siūlė nustatyti 9 metų vienkartinę ETT teisėjų kadenciją. Kaip ir didžioji dauguma Konvento narių, Algirdas Gricius ragino atsisakyti idėjos įsteigti Europos Tautų Kongresą, susidedantį iš 1/3 Europos Parlamento atstovų ir 2/3 valstybių narių parlamentų atstovų, ir posėdžiausiantį 1-2 kartus per metus. Vietoj to, Lietuvos atstovas paragino pasirašyti susitarimą tarp Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų, numatant efektyvesnes tarpparlamentinio bendradarbiavimo formas.

2003 m. gegužės 16 d. Konvento rytinio posėdžio metu tęsėsi diskusija dėl ES institucijų reformos. Vėliau prasidėjo diskusija antruoju klausimu dėl ES išorės veiksmų ir BUSP/ESGP (CONV 685/03 ir CONV 707/03). Posėdžiui pirmininkavęs Valery Giscard d’Estaign priminė, kad Eurobarometro apklausų duomenimis net 70 % ES gyventojų mano, kad ES bendroji užsienio ir saugumo politika turi būti stiprinama ir kad ES turi tapti stipria ir autonomiška “veikėja” tarptautinėje arenoje.

Konvento sekretoriatas užregistravo 811 pataisų pasiūlymų šiems straipsniams. Dauguma Konvento narių pritarė naujai teksto struktūrai, kuri susistemina įvairiose šiuo metu galiojančių ES sutarčių dalyse “išbarstytas” nuostatas, reglamentuojančias ES išorinius veiksmus ir gynybą.

Svarstant šiuos straipsnius, nuomonės išsiskyrė dėl galimybės numatyti grupės šalių sustiprintą bendradarbiavimą gynybos srityje. Už tokią galimybę pasisako Prancūzija, Belgija, prieš – Jungtinė Karalystė, Olandija. Lietuvos nuostatą šiuo klausimu išdėstė posėdyje pasisakę Vytenis Povilas Andriukaitis ir Algirdas Gricius.

Vytenis Povilas Andriukaitis pabrėžė, kad pateikti straipsniai dėl Europos Sąjungos išorės veiksmų yra sveikintini ir atspindi platų sutarimą Konvente, kad ES užsienio politikoje turi kalbėti vienu balsu. Seimo atstovas Konvente palaikė pasiūlymą įsteigti Europos ginkluotės ir strateginių tyrimų agentūrą. Jo nuomone pastangos didinti ES valstybių narių bendradarbiavimą gynybos srityje neturėtų dubliuoti NATO struktūrų, o nedubliuojantis Europos Sąjungos bendrosios gynybos institucionalizavimas tik pagerintų partnerystę tarp ES ir JAV.

Algirdo Griciaus nuomone glaudesnis ES valstybių narių bendradarbiavimas saugumo ir gynybos klausimais yra sudėtingas procesas, nes neretai skiriasi atskirų valstybių interesai šiais klausimais. Šioje srityje svarbu pasiekti sutarimą išsaugoti tvirtus transatlantinius ryšius tarp Europos ir JAV.

Šio Konvento posėdžio metu buvo pateikti nauji ES Konstitucinės sutarties straipsnių projektai dėl sustiprinto bendradarbiavimo (CONV 723/03) ir dėl Europos Teisingumo Teismo bei Aukštojo Teismo (CONV 734/03).

Kitas Konvento plenarinis posėdis įvyks š.m. gegužės 30-31 dienomis. Šio posėdžio metu bus svarstomas pilnas Konstitucinės sutarties tekstas, kurį Konvento nariai turėtų gauti e-paštu š.m. gegužės 26-27 dienomis.

PRIDEDAMA:

1. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-05-15 pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties I dalies 14-23 straipsnių projektų, 1 lapas,

2. Algirdo Griciaus 2003-05-15 pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties I dalies 14-23 straipsnių projektų, 1 lapas,

3. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-05-16 pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties I dalies 29-30 straipsnių ir II dalies atitinkamų straipsnių projektų, 1 lapas,

4. Algirdo Griciaus 2003-05-16 pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties I dalies 29-30 straipsnių ir II dalies atitinkamų straipsnių projektų, 1 lapas,

5. ES Konstitucinės sutarties I dalies 32b straipsnio ir II dalies I-P straipsnių dėl “sustiprinto bendradarbiavimo” projektai (CONV 723/03), 28 lapai,

6. ES Konstitucinės sutarties II dalies straipsnių dėl Europos Teisingumo Teismo ir Aukštojo Teismo projektai (CONV 734/03), 31 lapas.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2003 05 29.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas