Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.05.26 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2003-05-26 d. posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Įstatymo “Prezidento rinkimų įstatymo 32, 42, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2291

nusprendė: Siūlyti Seimui grąžinti įstatymo projektą iniciatoriui tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto išvadų pasiūlymus. Tobulinant įstatymo projektą atsisakyti 1 straipsnyje naujos nuostatos dėl negrąžinamos pretendentui įmokos, keisti debatų rengimo tvarkos nustatymo mechanizmą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Referendumo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2292

nusprendė: Siūlyti Seimui grąžinti projektą iniciatoriui patobulinti, atsižvelgiant į Europos teisės departamento pastabą, Seimo teisės departamento pastabas. Tobulinant įstatymo projekto nuostatas dėl debatų rengimo tvarkos nustatymo, jas tarpusavyje suderinti su Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymu. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo 24 ir 43 straipsnių ir įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2245

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio ir įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2246

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 14, 15, 16, 17, 24, 27, 28, 29, 31, 36, 38, 41 pakeitimo įstatymo projektą IXP-2565

nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Alfonsą Puloką, Valdemarą Tomaševskį ir Eligijų Masiulį bei projektą svarstyti 2003 m. 2 d. komiteto posėdyje (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2567

nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Gintarą Didžioką, Joną Jurkų ir Eligijų Masiulį bei projektą svarstyti 2003 m. birželio 2 d. komiteto posėdyje (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Vietos savivaldos įstatymo 19 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2180

nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Algį Rimą, Eligijų Masiulį ir Valdemarą Tomaševskį bei projektą svarstyti 2003 m. birželio 16 d. komiteto posėdyje (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Vietos savivaldos įstatymo 20 ir 25 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2268(2)

nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Algį Rimą, Eligijų Masiulį ir Valdemarą Tomaševskį bei projektą svarstyti 2003 m. birželio 16 d. komiteto posėdyje (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1610

nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Algį Rimą, Eligijų Masiulį ir Valdemarą Tomaševskį bei projektą svarstyti 2003 m. birželio 16 d. komiteto posėdyje (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų /2003-2012/ patvirtinimo" projektą IXP-2309

nusprendė: Iš esmės pritarti Seimo nutarimo projektui su šiais pasiūlymais: 1) Strategijoje “Įgyvendinimo priemonės“ A dalyje , 1 pastraipos 4 punkto paskutiniame sakinyje po žodžio “koordinuoja“ įrašyti žodį “pavaldžių“ ir visą sakinį išdėstyti taip: “ Kiekviena savivaldybė tvarko visų jos teritorijoje gyvenančių vaikų registrą ir koordinuoja pavaldžių mokyklų komplektavimą bei mokinių srautus.“ 2) tos pačios A dalies 4 pastraipos pirmo punkto 6 papunktyje po žodžio “aukštąjį“ įrašyti žodį “neuniversitetinį“ ir visą 6 papunktį išdėstyti taip: “kiekvienoje apskrityje būtų galima įgyti aukštąjį neuniversitetinį iđsilavinimŕ.“(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2261

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui. Siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Vyriausybės pasiūlytus pakeitimus. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Biudţeto sandaros įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2566

nusprendė: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

 

 

 

 

 

 

IXP-1610Informaciją parengė

Komiteto padėjėja G.Jasaitienė

2-396-806
Naujausi pakeitimai - 2003 05 29.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas