Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. gegužės 28d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2003 05 28 d.

  1. SVARSTYTA: Mokesčių administravimo įstatymo 17, 30, 31, 32, 32(1) ir 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2461
  2. Komitetas pažymėjo, kad keičiamas konceptualus požiūris į mokesčių administravimą, mažinamas mokesčio administratoriaus vaidmuo. Vyriausybės, kaip atsakingo už biudžeto vykdymą subjekto, nuomonė neigiama dėl šio projekto, todėl siūlytina pagrindiniam komitetui atlikti gilesnę analizę dėl galimų neigiamų pasekmių.

    NUSPRĘSTA: siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento bei komiteto pastabas.

  3. SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1925(2)

Komitetas pažymėjo, kad kai nuo nusikaltimo padarymo iki asmens patraukimo baudžiamojon atsakomybėn praeina ilgas laikotarpis ir asmuo nėra padaręs naujos nusikalstamos veikos, laikytina, kad yra nutrūkęs ryšys tarp padaryto nusikaltimo ir baudžiamosios atsakomybės. Atsižvelgiant į konstitucinį teisinės valstybės principą, asmens teisės gali būti ribojamos tik tai būtina demokratinėje visuomenėje ir tik laikantis proporcingumo principo. BK 95 straipsnyje numatytų senaties terminų diferencijavimas į veikos pavojingumą atitinka proporcingumo principą, todėl manytina, kad naujame Baudžiamajame kodekse yra pagrįstai nustatyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai.

NUSPRĘSTA: balsų dauguma projektą atmesti.

3.SVARSTYTA: Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1740 (4SP)

Seimas 2003 m. gegužės 20 d. priėmė Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriame numatyta, kad vaikų pagrindinis ugdymas yra privalomas, o mokinys, nebaigęs pagrindinio ugdymo programos privalo mokytis pagal ją iki 18 metų (priimto įstatymo 2 straipsnio 21 dalis, 10 straipsnis, 25 straipsnio 2 dalis, 46 straipsnio 2 dalis). Tokiu būdu priimtame įstatyme įtirtinama nuostata, kad mokslas yra privalomas iki 18 metų, o ne iki 16 metų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnyje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 67 straipsnio 3 punktu Teisės ir teisėtvarkos komitetas, preliminariai įvertino, kad Projekto 25 str. 2 d., 46 str. 2 d. 3 p. nuostatos gali prieštarauti LR Konstitucijos 41 str. 1 d..

2. Atsižvelgiant į tai Teisės ir teisėtvarkos komitetas siūlo:

2.1. Projekto 25 straipsnyje įrašyti LR Konstitucijoje įtvirtintą nuostatą: “Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas”;

2.2. Projekto 25 str. 2 dalį pakeisti ir ją išdėstyti taip: “2. Valstybė imasi priemonių, kad kiekvienas vaikas Lietuvoje iki 18 metų mokytųsi pagal pradinio, pagrindinio arba specialiojo ugdymo programas.”;

2.3. Išbraukti projekto 46 str. 2 d. 3 punktą.

2.4.Projekto 57 straipsnį tikslinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabą.

Balsavimo rezultatai: 7-Už ir 1-susilaikė.
Naujausi pakeitimai - 2003 05 28.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas