Lietuvos Respublikos Seimas

Gegužės 26 d. posėdyje

Komitetas parengė Seimo nutarimo projektą dėl Etninės kultūros globos tarybos 2002 metų ataskaitos, kuriame siūloma pritarti Etninės kultūros globos tarybos 2002 metų veiklos ataskaitai. Taip pat siūloma Etninės kultūros globos tarybai užtikrinti visų Etninės kultūros globos tarybos nuostatuose numatytų institucijų ir organizacijų atstovų dalyvavimą Etninės kultūros globos tarybos veikloje bei glaudžiau bendradarbiauti su Kultūros ministerija ir kitomis už etninės kultūros globą Lietuvoje atsakingomis institucijomis. Komitetas pritarė bendru sutarimu.

Svarstytos įstatymų pataisos, kuriomis siekiama reorganizuoti Valstybinę paminklosaugos komisiją ir Etninės kultūros globos tarybą, jas apjungiant į vieną Valstybinę pavaldo komisiją. Atsižvelgdamas į Etninės kultūros globos tarybos nuomonę, jog dėl tokios reorganizacijos gali nukentėti etninės kultūros globa Lietuvoje, komitetas atsisakė minties reorganizuoti šias institucijas į vieną.

Tačiau iš Etninės kultūros globos tarybos 2000-2001 metų bei 2002 metų ataskaitų aiškiai matyti kai kurie tarybos veiklos trūkumai. Dalis šių trūkumų kyla dėl per didelio Etninės kultūros globos tarybos narių skaičiaus, Vyriausybės bei Etninės kultūros globos tarybos funkcijų dubliavimosi, kai kurių prieštaravimų tarp Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo ir Seimo patvirtintų Etninės kultūros globos tarybos nuostatų bei tam tikrų Nuostatuose numatyto veiklos organizavimo principų.

Todėl Komitetas parengė naujus Etninės kultūros globos tarybos nuostatus. Pagal naujuosius nuostatus Tarybą turėtų sudaryti 17 narių, iš jų vieną skirtų Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu Seimo Pirmininkas, du narius – aplinkos, kultūros ir švietimo ministrų teikimu Ministras Pirmininkas, po vieną narį - Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvių etninės kultūros draugija, Lietuvos kraštotyros draugija, Lietuvos ramuvų sąjunga ir 5 regioniniai Tarybos padaliniai (Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos). Nuostatai suderinti su Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, Tarybos funkcijose numatyta, kad ji inicijuoja ilgalaikės Lietuvos etnografinių kaimų išsaugojimo bei etninės kultūros plėtros programos rengimą ir padeda Vyriausybei prižiūrėti jų įgyvendinimą. Nuostatų projekte taip pat numatoma, kad Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas turėtų būti etatinis, kurį Tarybos ir Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto bendru teikimu skiria ir atšaukia Seimo Pirmininkas. Tuomet pirmininkas būtų atsakingas ne tik už tai, kad Taryba atliktų jai pavestus darbus, bet ir už valstybės biudžeto ir iš kitų šaltinių gautų lėšų tinkamą panaudojimą. Šiuo metu Tarybos pirmininkas nėra etatinis, todėl ir jo atsakomybė yra siauresnė. Šie pakeitimai Etninės kultūros globos tarybos nuostatuose turėtų užtikrinti sklandų Tarybos darbą ir sumažintų įtampą tarp Etninės kultūros globos tarybos bei etninės kultūros globa besirūpinančių institucijų, Taryba įgytų autoritetą ir galėtų sėkmingai atlikti svarbiausiąją savo funkciją – patarti Seimui ir Vyriausybei etninės kultūros valstybinės globos ir politikos klausimais.

Komitetas pasiūlė Etninės kultūros globos tarybos pirmininko K. Stoškaus apsvarstyti naujuosius nuostatus Taryboje bei nusprendė surengti bendrą Komiteto ir Tarybos posėdį naujiesiems Tarybos nuostatams aptarti.

Šiuo metu Seime yra svarstomas Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo naujosios redakcijos projektas. Priėmus šį įstatymą, Komitetas parengs naujus Valstybinės paminklosaugos komisijos nuostatus, siekdamas suderinti juos su naujuoju įstatymu bei aiškiai atskirti Vyriausybės bei Komisijos funkcijas paveldo apsaugos srityje.

 

Komitetas iš esmės pritarė Vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 14, 15, 16, 17, 24, 27, 28, 29, 31, 36, 38, 41 str. pakeitimo įstatymo projektui (IXP-2565), kuriuo būtų įteisintas savivaldybių narių mokymas bei jo finansavimas savivaldybių biudžeto lėšomis. Savivaldybių tarybų narių ugdymas padėtų pakelti jų kvalifikaciją, dėl ko pagerėtų savivaldybių tarybų priimamų sprendimų kokybė.
Naujausi pakeitimai - 2003 05 26.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas