Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-04-28 d. posėdį (Nr.15)

Kaimo reikalų komiteto posėdyje buvo bendru sutarimu pritarta Licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo 2, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui (Nr.IXP-2470).

Svarstant Komitete Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (Nr. IXP-2043), buvo priimtas sprendimas atsižvelgti į Teisės ir teisėtvarkos komiteto bei Antikorupcinės komisijos išvadas ir Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (Nr. IXP-2043) grąžinti iniciatoriams tobulinti. (Balsavimo rezultatai (dalyvavo 8 Komiteto nariai): "už" - 7, "prieš" -1).

Komitetas bendru sutarimu pritarė Lietuvos Respublikos ir Europos bendrijų komisijos, atstovaujančios Europos bendrijai, metinės finansavimo sutarties 2002 metams dėl specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) ratifikavimo įstatymo projektui (Nr. IXP-2474)

Svarstant Komitete Lietuvos Respublikos lėšų specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (SAPARD) verslo planams (investiciniams projektams) rengti kompensavimo pirminiams žemės ūkio produkcijos gamintojams įstatymo projektą (IXP-1578) bendru sutarimu buvo priimtas sprendimas siūlyti pagrindiniam biudžeto ir finansų komitetui atmesti šį įstatymo projektą.

Kaimo reikalų komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, išklausė Žemės ūkio konsultavimo tarnybos vadovo Sauliaus cironkos pranešimą ir Žemės ūkio ministerijos informaciją apie Kaimo reikalų komiteto 2002 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr.17 "Dėl žemės ūkio konsultavimo plėtros" įgyvendinimą nusprendė pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei atsižvelgti į žemdirbių, kitų kaimo gyventojų konsultavimo ir švietimo poreikio augimą, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, ir tikslinant 2003 metų valstybės biudžetą, padidinti asignavimus Kaimo rėmimo programai (paprastosioms ir nepaprastosioms ŽŪKT išlaidoms). Taip pat komitetas nusprendė rekomenduoti Žemės ūkio ministerijai stiprinti žemės ūkio konsultavimo veiklos koordinavimą, ypatingą dėmesį skiriant: ŽŪKT rajonų biurų veiklos veiksmingumo didinimui; verslo planų rengimui pagal SAPARD ir kitas Europos Sąjungos programas; konsultacijoms dėl pasirengimo įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas ir žemės ūkį bei kaimo plėtrą reglamentuojančių ES teisės aktų taikymo.

svarstant Komitete Alkoholio kontrolės įstatymo 6, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (Nr.IXP-1872) bendru sutarimu buvo priimtas sprendimas pasiūlyti pagrindiniam Ekonomikos komitetui grąžinti šį įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, vadovaujantis nuostata, kad ūkininkas galėtų pasigaminti naminės degtinės tik savo reikmėms, remiantis Europos Sąjungos šalių patirtimi.

Komitete buvo svarstytas Kvietimas dalyvauti ES šalių narių ir kandidačių šalių parlamentų Žemės ūkio komitetų susitikime Atėnuose. Nuspręsta siūlyti Seimo valdybai komandiruoti Kaimo reikalų komiteto pirmininką Gintautą Kniukštą, komiteto narį Zenoną Mačernių, vyresnįjį patarėją Romaldą Abugelį į Europos Sąjungos šalių parlamentų ir kandidačių parlamentų Žemės ūkio komitetų susitikimą Atėnuose 2003 m. gegužės 18 – 20 dienomis.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas