Lietuvos Respublikos Seimas

2003-04-23

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, balandžio 23 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Lietuvos Respublikos ir Europos bendrijų komisijos, atstovaujančios Europos bendrijai, metinės finansavimo sutarties 2002 metams dėl specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-2474, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Česlovas Juršėnas ir Finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento direktoriaus pavaduotojas Ernestas Petraitis bei Finansų ministro patarėja Natalija Kazlauskienė. Teikiamo projekto tikslas – ratifikuoti Lietuvos Respublikos ir Europos bendrijų Komisijos, atstovaujančios Europos Bendrijai, metinę finansavimo sutartį 2002 metams dėl Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD), pasirašytą Briuselyje ir Vilniuje 2003 metų vasario 17 dieną. 1999 metų birželio 21 dieną Europos taryba patvirtino reglamentą Nr. 1268/1999 dėl Europos bendrijos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai Vidurio ir Rytų Europos šalims, kurios siekia narystės Europos Sąjungoje. Remiantis šiuo dokumentu, šalims kandidatėms 2000–2006 metų laikotarpiu numatyta teikti finansinę paramą pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programą SAPARD. Dalyvavimas šioje programoje šalims kandidatėms sukuria galimybę geriau susipažinti su Europos Sąjungoje vykdoma žemės ūkio politika, taisyklėmis ir reikalavimais, keliamais žemės ūkio produkcijai, o tokių programų rengimas bei lėšų panaudojimas suteiks šaliai kandidatei galimybę narystės siekimo laikotarpiu išmokti dirbti su struktūrinių fondų tipo programomis. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė šio ratifikavimo įstatymo projektui.

Antrąjį darbotvarkės klausimą – Lietuvos Respublikos Tautinių mažumų įstatymo pakeitimo įstatymas (nauja redakcija) Nr. IXP-561 A(2)* - pristatė Komiteto išvadų rengėjas Česlovas Juršėnas. Savo pastabas pateikė Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojas Stanislav Vidtmann bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė. Į posėdį taip pat buvo pakviestas Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Gediminas Dalinkevičius bei jo pavaduotojas Arminas Lydeka. Šis įstatymo pakeitimo įstatymas reglamentuoja tautinių (etninių) mažumų ir joms priklausančių asmenų teisių ir laisvių apsaugą. Lietuvos Respublika visiems savo piliečiams, nepaisant nuo jų tautybės, garantuoja lygias politines, ekonomines ir socialines teises bei laisves, pripažįsta tautinį tapatumą, kultūros tęstinumą, skatina tautinę savimonę bei jos saviraišką. Tačiau tautinės (etninės) mažumos ir joms priklausantys asmenys, naudodamiesi savo laisvėmis ir teisėmis, turi laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, saugoti ir gerbti valstybės suverenumą bei teritorijos vientisumą, valstybinę kalbą, kultūrą, tradicijas ir papročius bei nepažeisti kitų asmenų teisių. Kadangi svarstymas išsirutuliojo į platesnę diskusiją, Komiteto nariai nutarė svarstyme padaryti pertrauką ir kartu su Žmogaus teisių komitetu priimti sprendimą vėliau, kai bus gauta papildoma informacija iš Vidaus reikalų ministerijos.
Naujausi pakeitimai - 2003 04 23.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas