Lietuvos Respublikos Seimas

Pavasario (VI) sesijos darbo planas

SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO

2003 m. PAVASARIO (VI) SESIJOS DARBO PLANAS

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Seimo pavasario (VI) sesijos metu nuosekliai vykdys Seimo Statuto pavestas veiklos kryptis: tobulins Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą ir svarstys projektus, susijusius su valstybės, asmens bei visuomenės saugumo užtikrinimu, kovos su korupcija stiprinimu, nagrinės kitas nacionalinio saugumo problemas ir rengs pasiūlymus dėl jų sprendimo, atliks kuruojamų institucijų parlamentinę kontrolę, teiks pasiūlymus jų darbui gerinti.

Eil.

Nr.

Projekto registracijos Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Pranešėjas/Rengė

Siūlo

Svarstymo data

 

IXP-798

Vertybinių popierių , dokumentų blankų, banderolių, žymenų gamybos įstatymo projektas

A. Kašėta

NSGK

Balandis

 

IXP-798A

Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos įstatymo projektas

Vyriausybė

NSGK

Balandis

 

IXP-799

Vertybinių popierių , dokumentų blankų, banderolių, žymenų gamybos įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas

A. Kašėta

NSGK

Balandis

 

IXP-1822

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 6, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

Balandis

 

IXP-1839(2)

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 3 ir 4 straipsnių bei priedėlio 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ir 22 skyrių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

Balandis

 

IXP-2012

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 25, 27 ir 771 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

Balandis

 

IXP-2013

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo valstybinio socialinio draudimo įstatymo papildymo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

Balandis

 

IXP-2210

Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo" pakeitimo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

Balandis

 

IXP-2266

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

Balandis

 

IXP-2270

Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

Balandis

 

IXP-2324

Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

 

Balandis

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos principinės Lietuvos kariuomenės struktūros 2003 metais nustatymo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

Balandis

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

Birželis

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos Karo padėties įstatymo 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

Gegužė

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos karių dalyvavimo Jungtinių Tautų vadovaujamoje tarptautinėje taikos operacijoje Afganistane Tarptautinių saugumo paramos pajėgų sudėtyje pratęsimo” projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

Kovas

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl tarptautinio karo medicinos komiteto (ICMM) statuto ratifikavimo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

Gegužė

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje “Tvirta taika” Centrinės ir Pietų Azijos regione pratęsimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

Gegužė

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvo An-26 dalyvavimo tarptautinėse taikos operacijose pratęsimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

Birželis

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos karių dalyvavimo NATO vadovaujamoje tarptautinėje taikos stabilizavimo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje pratęsimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

Birželis

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos karių dalyvavimo NATO vadovaujamoje tarptautinėje taikos operacijoje Kosovo provincijoje, Jugoslavijos Federacinėje Respublikoje“

Vyriausybė

Vyriausybė

Birželis

 

Nereg.

Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl asmenų perdavimo ir priėmimo ratifikavimo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

 

Balandis, Gegužė

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės Susitarimo dėl valstybės sienos įgaliotinių veiklos ratifikavimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

 

Birželis

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

Birželis

 

Nereg.

Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos ir Europos policijos biuro bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

Birželis

 

Nereg.

Baudžiamojo kodekso 291 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

VSD

NSGK

Gegužis

 

Nereg.

Užsieniečių teisinės padėties 14, 19, 21, 24, 31, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46 straipsnių pakeitimo bei papildymo įstatymo projektas

VSD

NSGK

Gegužis

 

Nereg.

Pabėgėlio statuso 5, 6, 8, 9, 10, 12, 121, 122, 124, 125, 13, 14, 15, 16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

VSD

NSGK

Gegužis

 

Nereg.

Organizuoto nusikalstamumo kontrolės įstatymo projektas

NSGK

NSGK

Gegužis

 

Nereg.

Valstybės tarnybos įstatymo papildymo 321 straipsniu ir 44 straipsnio papildymo įstatymo projektas

NSGK

NSGK

Balandis

 

Nereg.

Asmenų turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo pagrindimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

NSGK

NSGK

Balandis

 

Nereg.

Baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

NSGK

NSGK

Balandis

 

Nereg.

Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

NSGK

NSGK

Balandis

 

Nereg.

Operatyvinės veiklos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Vyriausybė

NSGK

NSGK

Gegužis

 

Nereg.

Seimo nutarimo “Dėl Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos sudarymo” projektas

A.Paulauskas

A. Sadeckas

NSGK

Balandis

 

Nereg.

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

VSD

NSGK

Gegužis

 

II. KITI KLAUSIMAI

 

Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo į
specializuotus policijos dalinius eiga, įgyvendinant Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo nuostatas. Išvažiuojamasis komiteto posėdis į Vidaus reikalų ministerijos Vidaus tarnybos pulką.

Pavasario sesijos metu

Diplomatinės tarnybos institucijų saugaus funkcionavimo užtikrinimo programos svarstymas

Pavasario sesijos metu

Nacionalinio saugumo institucinės sistemos modernizavimas

Pavasario sesijos metu

Dėl teisės aktų, reglamentuojančių informacinio saugumo užtikrinimą, tobulinimo

Pavasario sesijos metu

Strateginių objektų, turinčių reikšmę nacionaliniam saugumui, apsaugos klausimai.

Pavasario sesijos metu

Asmenų, vartojančių narkotikus, sveikatos tikrinimo teisinio reglamentavimo vertinimas

Pavasario sesijos metu

Lietuvos karo akademijos veiklos perspektyvos

Pavasario sesijos metu

III. PARLAMENTINĖ KONTROLĖ

 

 

Krašto apsaugos ministerijos 2002 m. veiklos ataskaitos svarstymas

2003 m. balandžio mėn.

Specialiųjų tyrimų tarnybos 2002 m. veiklos ataskaitos svarstymas

2003 m. balandžio mėn.

Valstybės saugumo departamento 2002 m. veiklos ataskaitos svarstymas

2003 m. gegužės mėn.

Ginklų fondo prie LR Vyriausybės 2002 m. veiklos ataskaitos svarstymas

2003 m. gegužės mėn.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos 2002 m. veiklos ataskaitos svarstymas

2003 m. balandžio mėn.

Vyriausybės programos (priemonių plano) nacionalinio saugumo srityje vykdymo kontrolė

Pavasario sesijos metu

Krizių valdymo sistemos funkcionavimo svarstymas

Pavasario sesijos metu

Ilgalaikių nacionalinį saugumą stiprinančių programų (kovos su korupcija, prieš terorizmą ir kitų) vykdymo kontrolė.

Pavasario sesijos metu

Institucijų, kurių parlamentinę kontrolę atlieka NSGK, biudžetinių lėšų panaudojimas. KAM ir kitose institucijose vykdomų viešųjų pirkimų ir įsigijimų parlamentinė kontrolė.

Pavasario sesijos metu

Reformų tvarkaraščio, Lietuvai integruojantis į NATO, įgyvendinimas komiteto veiklos srityse

Pavasario sesijos metu

Komiteto priimtų sprendimų vykdymo kontrolė

Pavasario sesijos metu

 

IV. SUSITIKIMAI IR BENDRADARBIAVIMAS

 

 

Nyderlandų Atstovų rūmų Gynybos komiteto pakvietimas vizitui Lietuvos Respublikoje

Pavasario sesijos metu

Italijos Respublikos Deputatų rūmų gynybos komiteto vizitas Lietuvos Respublikoje (NSGK kvietimu)

Pavasario sesijos metu

Vokietijos Bundestago gynybos komiteto vizitas Lietuvos Respublikoje

Pavasario sesijos metu

Ukrainos Respublikos Aukščiausios Rados gynybos komiteto pakvietimas vizitui Lietuvos Respublikoje

Pavasario sesijos metu

Prancūzijos Respublikos Nacionalinės asamblėjos Gynybos komiteto pakvietimas vizitui Lietuvos Respublikoje

Pavasario sesijos metu

Portugalijos Respublikos Asamblėjos Nacionalinio saugumo komiteto vizitas Lietuvos Respublikoje (NSGK kvietimu)

Pavasario sesijos metu

Susitikimai su užsienio šalių saugumo ir gynybos komitetais (ypač NATO), delegacijomis ir atskirais pareigūnais

Pavasario sesijos metu

Šis planas buvo apsvarstytas ir patvirtintas 2003 m. balandžio mėn.7 d. įvykusiame komiteto posėdyje.

Planui pritarta bendru sutarimu.
Naujausi pakeitimai - 2003 04 23.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas