Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2003-04-16

 

 

Komitetas 2003-04-16 posėdyje aptarė procedūrinius įstatymų projektų Nr.IXP-2178, Nr.IXP-2060(2) ir Nr.IXP-2207 svarstymo klausimus.

Dalyvaujant Generalinio prokuroro pavaduotojui G.Jasaičiui ir Seimo Pirmininko patarėjui E.Rumbučiui, Komitetas svarstė Operatyvinės veiklos įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2488 ir Seimo statuto “Dėl Seimo statuto 25 ir 177 straipsnių pakeitimo bei Statuto papildymo 801 straipsniu” projektą Nr.IXP-2489(2). Teikiamo įstatymo projekto Nr.IXP-2488 tikslas – sudaryti Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisiją bei organizuoti jos darbą. Šiuo metu Seime minėta komisija nėra sudaryta. Komitetas bendru sutarimu pritarė įstatymo projektui, tačiau, Komiteto nuomone, sudarant komisiją, reikia išlaikyti frakcijų proporcinio atstovavimo principą.

Komitetas pritarė Įstatymo “Dėl Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų Organizacijos konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo” projektui Nr.IXP-2430 ES. Svarstyme dalyvavo Teisingumo ministerijos Teisės departamento direktorius D.Žilys, Europos teisės departamento vyriausiasis specialistas P.Ravluševičius.

Taip pat Komitetas svarstė Įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų laikino tiesioginio valdymo” 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2463, kurį atmetė ryšium su tuo, jog reikia parengti naujos redakcijos įstatymo projektą, atsižvelgiant į naujai priimtą Vietos savivaldos įstatymą. Svarstyme dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos sekretorė R.Budbergytė ir Vietos savivaldos skyriaus vedėja M.Bernotienė.

Dalyvaujant Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui R.Pavilioniui, šio Komiteto patarėjui K.Kaminskui ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotojai J.Palionytei, Komitetas svarstė Vartotojų teisių gynimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalies papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1093. Projekto tikslas - sulietuvinti iškabas ir padaryti jas aiškesnėmis. Lietuvoje vis daugėja iškabų ne lietuvių kalba. Projekte siūloma, kad prie iškabose esančių prekių ženklų turi būti nurodyta minimali informacija valstybine kalba apie tuo ženklu žymimas prekes arba paslaugas. Komitetas pritarė įstatymo projektui.

Į Komiteto darbotvarkę buvo įtrauktas klausimo “Dėl politinių kalinių sukilimų Vorkutos ir Norilsko lageriuose 50 metų sukakties paminėjimo” svarstymas. Į Komiteto posėdį buvo sukviesti Kultūros ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, visuomeninių organizacijų atstovai bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamento bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovai. Komitetas pasiūlė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui kartu su Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu parengti renginių, skirtų politinių kalinių sukilimų Vorkutos ir Norilsko lageriuose 50 metų sukakties paminėjimui, organizavimo programą.

Vadovaudamasis Seimo statuto 70 straipsnio 1 dalies 4 punktu Komitetas svarstė V.Kleinoto skundą dėl Seimo kontrolierės Z.Zamžicklienės, pareiškėjo teigimu, netinkamai išnagrinėto prašymo ir sprendimo. Komitetas konstatavo, kad skundas dėl Seimo kontrolierės darbo yra nepagrįstas.

Žmogaus teisių įgyvendinimo Programos vadovės R.Gecevičienės prašymu Komitetas pritarė Jungtinių Tautų Vystymo Programos “Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių veiksmų planą” (LIT/02/005) darbo grupių sudėčiai.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kito posėdžio darbotvarkė.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 18.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas