Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. balandžio 16 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Akcinių bendrovių "Lietuvos energija", Lietuvos elektrinė ir akcinių bendrovių "Rytų skirstomieji tinklai", "Vakarų skirstomieji tinklai" akcijų mainų įstatymo projektas IXP-2421(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti patobulintam įstatymo projektui IXP-2421(2) (“už” - 6 (S.Lapėnas, K.D.Prunskienė, J.Razma, R.Sinkevičius, B.Vėsaitė, P.Vilkas), “prieš” – 2 (V.Uspaskich, J.Veselka), “susilaikė” – 2 (J.Budrevičius, R.Valčiukas)).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

2.SVARSTYTA:

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 11, 14, 15, 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2212.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti projektui su pasiūlymais ir pasiūlyti Kaimo reikalų komitetui (pagrindiniam k-tui):

1) papildyti įstatymo projektą nauju 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu:

"2) balsuojant turėti vieną balsą, nepriklausomai nuo pajaus dydžio. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys turi teisę perleisti jam priklausančią balsavimo teisę kitam kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) nariui (nario atstovui) ar trečiajam asmeniui tik įstatuose nustatyta tvarka."

2) pakeisti 11 straipsnio 2 dalį po žodžio "bendrove" įrašyti žodžius "įstatuose nustatyta tvarka" ir šią dalį išdėstyti taip:

"2. Kooperatinės bendrovės narys privalo laikytis įstatų, vykdyti kooperatinės bendrovės organų sprendimus, vykdyti apyvartą su kooperatine bendrove įstatuose nustatyta tvarka, tausoti kooperatinės bendrovės turtą, rūpintis jo didinimu."

3) 15 straipsnio 3 dalį išdėstyti taip:

"3. Kooperatinės bendrovės, kurią sudaro ne daugiau kaip 50 narių, įstatuose gali būti nustatyta, kad valdyba nėra sudaroma."

4) 17 straipsnio 10 dalį išdėstyti taip:

"10. Kooperatinės bendrovės valdybos nariai kooperatyvui padarytą žalą atlygina solidariai. Paskiri valdybos nariai, priimant neteisėtus, kooperatinei bendrovei žalingus sprendimus balsavę prieš (tai turi būti užfiksuota protokole) nuo žalos atlyginimo atleidžiami."

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: S.Lapėnas.

Taip pat vyko Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projekto IXP-2454 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2003 04 16.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas