Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-16 d. BFK posėdis

1. Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-2485.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

2. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 7 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2234.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

3. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2438.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Kaimo reikalų komitetui patobulinti Įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

4. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 36 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2439.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam Įstatymo projektui Nr.IXP-2439.

5. Apsvarstyta Metinė vidaus audito tarnybų 2002 metų veikimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse ataskaita.

Nuspręsta:

teikti Biudžeto ir finansų komitetui tokį sprendimo projektą dėl Metinės vidaus audito tarnybų 2002 m. veikimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse ataskaitos:

  1. Pavesti Audito pakomitečiui iki birželio 30 dienos suorganizuoti diskusiją dėl Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
  2. Pasiūlyti Valstybės kontrolieriui imtis priemonių dėl glaudesnio valstybinių auditorių ir viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių bendradarbiavimo.
  3. Pasiūlyti Finansų ministerijai imtis priemonių, kad:

3.1. iki 2003-07-01 būtų nustatyti tipiniai reikalavimai viešųjų juridinių asmenų vidaus audito tarnybų veiklos metinės ataskaitos formai bei turiniui.

3.2. viešųjų juridinių asmenų vidaus auditoriai išsamiau vertintų institucijos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą.

 

 

 

3.3. per 2003 metus būtų patvirtinti metodiniai minimalūs rizikos įvertinimo reikalavimai bei kriterijai, kuriais galėtų vadovautis viešųjų juridinių asmenų vidaus audito tarnybos.

3.4. būtų stiprinamas vidaus auditorių pasiruošimas atlikti Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo vidaus auditą.

6. Aptarti Valstybės kontrolės teminio tikrinimo "Lietuvos Respublikos žemės fondo 2001 metais valstybinės apskaitos teisingumo ir žemės naudojimo valstybinės kontrolės vertinimas" rezultatai.

Nuspręsta:

1. pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

1.1. parengti tvarką, nustatančią kaip apskričių viršininkai turėtų inventorizuoti valstybinę ir valstybės valdomą žemę, pirmiausia inventorizuojant Laisvos valstybinės žemės fondą, suskirstant inventorizuojamus plotus atskirais sklypais ir šiuos sklypus įregistruojant Nekilnojamojo turto registre.

1.2. imtis priemonių, kad valstybinės ir valstybės valdomos žemės sklypų registracijos Nekilnojamojo turto registre kaštai valstybės įmonei “Registrų centras” būtų padengiami skiriant jai dotaciją iš valstybės biudžeto lėšų.

1.3. teikti pasiūlymus dėl poįstatyminių teisės aktų patobulinimo taip, kad nuosavybės teisės atkūrimo pagrindais perduodant ekvivalentu žemės sklypus būtų įvestas kompleksinis koeficientas teritorijos rekreaciniam-urbanistiniam bei ekologiniam vertingumui nustatyti ir patikslintas teritorijų suskirstymas zonomis atsižvelgiant į Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas.

  1. prašyti Žemės ūkio ministeriją iki š. m. spalio 1d. informuoti Audito pakomitetį ir Valstybės kontrolę apie šių rekomendacijų vykdymą.
  2. pasiūlyti Vyriausybei:

3.1. teikti teisės aktų pakeitimo projektus, numatančius apskričių viršininkų atsakomybę už tai, kad valstybinės žemės ne aukciono būdu išnuomojamų sklypų plotas ir nuomos terminas būtų nustatytas įvertinus nuomojamuose žemės sklypuose esančių statinių susidėvėjimo būklę, eksploatavimo terminus ir veiklos pobūdį.

3.2. teikti Seimui Viešojo administravimo tarnautojų etiško elgesio įstatymą.

4. prašyti Vyriausybę iki š. m. spalio 1 d. informuoti Audito pakomitetį ir Valstybės kontrolę apie šių rekomendacijų vykdymą.

 

7. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Lėšų specialios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) verslo planams (investiciniams projektams) rengti kompensavimo pirminiams žemės ūkio produkcijos gamintojams įstatymo projektas IXP-1578 - kuratoriai V.Saulis R.Karbauskis /A.Brazdilienė/;

- Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio papildymo ir 5 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1729(2) - kuratoriai B.Bradauskas E.Savickas /A.Brazdilienė/;

- Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1618 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius A.Brazdilienė/.

D.Zabulėnienė

Komiteto padėjėja
Naujausi pakeitimai - 2003 04 16.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas