Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio, A.Griciaus, G.Šivicko komandiruotės į Belgijos Karalystę(2003 03 16-20) ataskaita

Konvente ELDR frakcijos posėdžio metu daugiausia buvo diskutuojama dėl Konvento pabaigos datos bei Tarpvyriausybinės konferencijos (TVK), rengiant galutinį Konstitucinės sutarties projektą, pradžios. Šiuo metu planai pradėti tarpvyriausybinę konferenciją iš karto po birželio mėnesį įvyksiančio ES viršūnių susitikimo Atėnuose randa didelį pasipriešinimą nemažos dalies konvento dalyvių (nacionalinių parlamentų atstovų) tarpe. Be to, toks skubus TVK sušaukimas prieštarauja anksčiau priimtiems ES viršūnių susitikimo sprendimams. Pagrindinis argumentas, kodėl nereikia skubėti su TVK sušaukimu yra tas, kad šiuo metu ES šalių piliečiai neturi galimybės susipažinti su Konstitucijos sutarties projektu, kadangi jis ne tik nėra aptartas Konvente, bet net nėra parengtas. Pritardamas šiai nuomonei prisijungiau prie parlamentinių grupių kreipimosi, kad TVK būtų sušaukta 2004 m. pradžioje.

Atskirai buvo bandoma išsiaiškinti, kaip bus ratifikuojama Konstitucinė sutartis, kas bus, jei kai kurios valstybės jos neratifikuos. Šis klausimas gana aktualus ir pakviestoms šalims, kadangi šiuo metu jose diskusijų dėl būsimos Konstitucijos praktiškai nevyksta.

Nacionalinių parlamentų delegacijų susitikime buvo aiškinamasi, kokią įtaką turės protokolai nacionalinių parlamentų vaidmens ES institucijose stiprinime. Konvento Prezidiumo atstovas p. Heatcoat-Amory išsakė nuomonę, kad ir dabar veikiančiose sutartyse yra įrašyta galimybė nacionaliniams parlamentams daryti įtaką sprendimų priėmime, tačiau niekas tų reikalavimų praktiškai nesilaiko.

Taip pat buvo aiškinamasi dėl sąvokos “ne-teisiniai” aktai (non-legislative) ir kaip juos reikia traktuoti. Pasitarime taip pat buvo keliamas klausimas, kas kontroliuos nacionalinės vyriausybės pozicijas Tarybos, Komisijos ir kitų ES institucijų posėdžiuose. Apie tai protokoluose nekalbama.

Plenariniame Konvento posėdyje buvo išvengta klausimo dėl įvykių Irake svarstymo, tačiau nebuvo vieningos nuomonės dėl nacionalinių parlamentų vaidmens ES institucijose. Daugeliu klausimų šalys išsakė skirtingas nuomones. Konvento prezidentas p. Žiskar de Estenas pasiūlė stiprinti tarpparlamentinius ryšius tarp atskirų ES valstybių parlamentų. Vienas iš pagrindinių sunkumų rengiant Konstitucinės sutarties projektą yra skirtingos atskirų valstybių teisinės sistemos nuostatos, kurios remiasi lotyniškos (kontinentinės) arba anglosaksų, o kartais ir skandinaviškos teisinės sistemos pagrindais.

ELDR frakcija Konvente išplatino pareiškimą, kuriame teigiama, kad šalių, pakviestų į ES, dalyvavimas TVK turi būti pilnateisis, suteikiantis sprendžiamą balsą priimant sprendimą dėl galutinio ES Konstitucinės sutarties projekto.

LR Seimo atstovas Konvente Algirdas Gricius
Naujausi pakeitimai - 2003 04 10.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas