Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio komandiruotės į Belgijos Karalystę (2003 03 26-27)ataskaita

2003 m. kovo 26-27 d. LR Seimo valdybos 2003 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. 1400 dalyvavau Briuselyje (Belgijos Karalystė) vykusiame Konvento dėl Europos ateities neeiliniame posėdyje.

Šiame posėdyje, kuriam pirmininkavo Konvento Pirmininko pavaduotojui Jean-Luc Dehaene, buvo pakartotinai svarstomi ES Konstitucinės sutarties 1-7 straipsnių projektai (dokumentas CONV 528/03). Diskusijos iš esmės buvos skirtos šiems klausimams: ES prigimtis, ES vertybės, įskaitant ir galimą nuorodą į ES religines vertybes, ES tikslai ir ES Pagrindinių teisių chartijos vieta ES Konstitucinėje sutartyje.

Konstitucinės sutarties 1 straipsnyje pateikiamas ES, steigiamos “derinant valstybių narių politikas ir vykdant tam tikras bendras kompetencijas federaciniu pagrindu”, apibrėžimas ir jos prigimtis. Konvento nariai daugiausia dėmesio skyrė šiame straipsnyje naudojamai sąvokai “federaciniu pagrindu”. Daugelis pasisakiusiųjų siūlė atsisakyti šios sąvokos, tvirtindami, kad ji gali įtakoti kompetencijos pasidalijimui tarp Sąjungos ir valstybių narių, arba dėl sąvokos daugiaprasmiškumo, turėti neigiamos įtakos ratifikuojant šią sutartį kai kuriose valstybėse narėse.

Kiti Konvento nariai ragino paremti prezidiumo pasiūlytą 1 straipsnio redakciją. Jų nuomone, toks ES prigimties formulavimas atspindi šiandieninį Sąjungos funkcionavimo būdą ir egzistuojanti realybė turėtų būti įtvirtinta naujoje sutartyje. Šios 1 straipsnio redakcijos rėmėjų nuomone sąvoka “federacinis” reiškia, kad Sąjunga vykdo tam tikras funkcijas federaciniame lygmenyje. Visgi, keletas šios pozicijos rėmėjų sutiko, kad minėtoji sąvoka gali būti neteisingai interpretuojama ypač ES galių apimties požiūriu, ir paragino nebijoti jos, o imtis aktyvios aiškinamosios veiklos. Apibendrinant, kaip ir pirmojo Konvento posėdžio, skirto 1-16 straipsnių projektų aptarimui, Konvento narių nuomonė šiuo klausimu išsiskyrė, nors atrodo didesnė dauguma pasisakiusiųjų siūlo šios sąvokos atsisakyti, išbraukiant antrąją šio straipsnio dalį, arba sąvoką “federaciniu pagrindu” pakeičiant kita.

Konstitucinės sutarties 2 straipsnyje įvardijamos ES vertybės. Konventas pritarė straipsnio projektui, tačiau rekomendavo išplėsti vertybių sąrašą, įtraukiant tokias pamatines vertybes kaip lygybė, arba kitais atvejais lygybė tarp moterų ir vyrų. Daug dėmesio susilaukė ir kelių Konvento narių siūlymas į vertybių sąrašą įtraukti religines vertybes. Pastarajam siūlymui buvo pateikta alternatyva – nuorodą į Europos religines vertybes padaryti Konstitucinės sutarties preambulėje. Savo pasisakyme dėl 2 straipsnio projekto, pritariau šiam siūlymui.

Konstitucinės sutarties 3 straipsnyje įvardijami Sąjungos tikslai. Kalbėdamas dėl šio straipsnio projekto, atkreipiau Konvento dėmesį į 4 šio straipsnio dalyje vartojamą sąvoką “Europos nepriklausomybė”. Suabejojau šios sąvokos tikslingumu ir galimu jos prieštaravimu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsniui. Pasiūliau įsigilinti į šios sąvokos santykį su ES valstybių narių nepriklausomybės sąvoka ir tik po to apsispręsti dėl jos vartojimo tikslingumo.

Kalbėdamas dėl Konstitucijos 5 straipsnio pabrėžiau, kad svarbu, jog ES Pagrindinių teisių chartija taptų ne tik ES Konstitucijos sudedamąja dalimi, bet ir jos pirmąją dalimi. Juolab, kad tokia buvo ir daugumos Konvento Chartijos darbo grupės narių nuomonė, o, papildžius Chartijos “horizontaliuosius” straipsnius, yra išspręstas kompetencijų pasidalijimo klausimas. Kita vertus, atkreipiau dėmesį į tai, kad Konventui pasiūlyta 5 straipsnio 2 dalies redakcija nepakankamai aiškiai išreiškia daugumos Konvento narių nuomonę dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Siūloma 4 dalies redakcija sukuria prielaidas prisijungti prie Žmogaus teisių konvencijos, tačiau nenurodo, jog, siekiant teisinio aiškumo, pageidaujama, kad tai įvyktų kuo greičiau.

Pasisakydamas dėl 6 straipsnio projekto, pabrėžiau, kad, apsisprendus dėl ES Pagrindinių teisių chartijos inkorporavimo į pirmąją Konstitucinės sutarties dalį, šis straipsnis netektų prasmės. Kita vertus, šio straipsnio nuostatos dėl diskriminavimo draudimo pilietybės atžvilgiu yra nepakankamai aiškios, nes suteikia vienodas teises ne tik ES valstybių narių piliečiams, bet ir trečiųjų šalių piliečiams.

Pasibaigus neeiliniam Konvento posėdžiui, visi posėdžio dalyviai buvo pakviesti į parodos „Baltijos laisvė - Europos atsakomybė“, eksponuojamos Europos Parlamente, pristatymą. Jiems buvo išdalintos knygos „Baltijos laisvė - Europos atsakomybė“.

Kitas Konvento plenarinis posėdis įvyks š.m. balandžio 3-4 dienomis. Šio posėdžio metu bus aptariami nauji Konstitucijos straipsniai dėl Sąjungos finansavimo ir Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės.

PRIDEDAMA:

1. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-03-26 pasisakymai dėl ES Konstitucinės sutarties projekto 2-6 straipsnių, 4 lapai,

2. Vytenio Povilo Andriukaičio kalba 2003-03-26 parodos „Baltijos laisvė - Europos atsakomybė“ pristatyme Europos Parlamente, 1 lapas.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis

L.Raulinaitytė, 239 67 60, el.p. Loreta.Raulinaityte@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 04 10.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas