Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio, A.Griciaus, E.Maldeikio, G.Šivicko komandiruotės į Belgijos Karalystę (2003 04 2-5) ataskaita

2003 m. balandžio 3-4 d. LR Seimo valdybos 2003 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1422 Seimo atstovai Konvente Vytenis Povilas Andriukaitis ir Algirdas Gricius bei jų pavaduotojai Eugenijus Maldeikis ir Gintautas Šivickas dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) vykusiame Konvento dėl Europos ateities 17-jame plenariniame posėdyje.

Balandžio 3 d. posėdžio pradžioje pirmininkaujantis Konvento Pirmininko pavaduotojas Giuliano Amato pristatė Konvento darbų grafiką. ES Konstitucinės sutarties straipsnių, reglamentuojančių ES institucijas ir ES išorės veiksmus, projektai bus pateikti kitame Konvento posėdyje, įvyksiančiame š.m. balandžio 24-25 d., ir svarstomi š.m. gegužės 15 d. posėdyje. Kadangi Konventas darbą turi baigti iki š.m. birželio mėnesio pabaigos, siūloma rengti ilgesnius plenarinius posėdžius. Gegužės 15 d. posėdį siūloma pradėti ketvirtadienio ryte (paprastai pirmąją Konvento dieną posėdis prasideda tik po pietų) ir baigti penktadienio vakare arba, jei reikės, tik šeštadienį. Giuliano Amato nuomone nuo gegužės mėnesio Konventas turės rinktis dažniau, o posėdžiai bus ilgesni.

Po vicepirmininko įžangos prasidėjo diskusija dėl ES Konstitucinės sutarties I dalies 31 straipsnio ir 23 II dalies straipsnių ES politikos laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. Konstitucinėje sutartyje siūloma panaikinti Mastrichto sutartimi įtvirtintą trijų ramsčių sistemą, t.y. sprendimų priėmimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje siūloma taikyti bendrijos metodą (šiuo metu taikomas tarpvyriausybinis metodas), išplėsti sritis, kuriose sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma (šiuo metu priimami vienbalsiškai) ir įvesti Europos Parlamento bei Europos Teisingumo Teismo kontrolę. Tačiau, atsižvelgiant į šios ES politikos ypatumus, siūloma ramsčių sistemos atsisakyti palaipsniui, paliekant kai kuriuos procedūrinius ypatumus. Pavyzdžiui, nustatomas pagrindas valstybėms narėms turėti iniciatyvos teisę policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosios teisės srityje, tam tikrais atvejais išsaugoma vienbalsiškumo taisyklė bei įtvirtinama nacionalinių parlamentų teisė dalyvauti ES politikos laisvės, saugumo ir teisingumo srityje įgyvendinimo priežiūros procese.

Konvento nariai šiems straipsniams pateikė virš 700 pataisų. Lietuvos delegacija taip pat užregistravo pataisas, kuriomis pasiūlė labiau komunitarizuoti šią ES politiką, išbraukiant I dalies 31 straipsnį ir II dalies straipsnius, suteikiančius išskirtinį vaidmenį ES Viršūnių tarybai ir nacionaliniams parlamentams, siūlant tai reglamentuoti bendra tvarka. Tokios pozicijos laikėsi ir Komisijos vardu kalbėjęs Teisingumo ir vidaus reikalų komisaras Antonio Vitorino. Jo nuomone, be kita ko, vienbalsiškumo principo išsaugojimas šioje srityje “paraližuotų” Sąjungos sprendimus ir nuviltų ES piliečius.

Kita vertus, daliai Konvento narių siūlomos naujovės pasirodė pernelyg radikalios ir jie siūlė išsaugoti daugiau tarpvyriausybinio sprendimų priėmimo metodo ypatumų. Jų nuomone bet kokiu atveju neįmanomas baudžiamosios teisės komunitarizavimas.

Šiuo klausimu posėdyje pasisakė ir abu Seimo atstovai Vytenis Povilas Andriukaitis ir Algirdas Gricius. Jie pabrėžė, kad laisvė, saugumas ir teisingumas - tai ypatingai svarbi ES politikos sritis, nes visuomenė tikisi iš ES labai konkrečių veiksmų kovojant su valstybinių sienų nepripažįstančiu nusikalstamumu ir nelegalia imigracija. Viena iš svarbių naujovių Lietuvai, kaip būsimajai ES narei, turėsiančiai penktadalį ES išorinių sienų, šioje srityje - siūlymas bendrą prieglobsčio, imigracijos ir išorinių sienų apsaugos politiką vykdyti remiantis šalių narių solidarumo principu.

Kitas klausimas, sukėlęs diskusijas Konvente – siūlymas įsteigti Europos prokuroro instituciją. Dalis Konvento narių prieštarauja bet kokių naujų ES institucijų kūrimui. Kitų gi nuomone Europos prokuroro institucija yra būtina ES finansinių interesų, dažnai apimančių kelių ES valstybių teritoriją, apsaugai. Vokietijos Bundestago atstovo Konvente prof. Juergen Meyer duomenimis dėl neatskleistų sukčiavimo ES biudžeto lėšomis atvejų, ES kasmet praranda apie vieną milijardą eurų. Komisaro Antonio Vitorino žiniomis šiuo metu nacionaliniuose teismuose yra išnagrinėjama tik kas ketvirta tokia byla. Jo nuomone, Europos prokuroro institucijos sukūrimas padėtų išspręsti šią problemą. Atsiliepdamas į kai kurių Konvento narių nuogąstavimus, prof. Juergen Meyer pasiūlė numatyti, kad artimiausius penkerius metus sprendimui dėl Europos prokuroro institucijos steigimo būtų taikomas vienbalsiškumas, o po to, sprendimas būtų priimamas kvalifikuota 75 % valstybių narių ir piliečių atstovų balsų dauguma (superqualified majority). Vytenis Povilas Andriukaitis parėmė šį prof. Juergen Mayer pasiūlymą.

Apibendrindamas diskusiją, Airijos atstovas John Bruton, vadovavęs Konvento Saugumo ir teisingumo darbo grupei, pripažino, kad reikalinga tolimesnė diskusija dėl bendros ES išorinių sienos apsaugos ir bendros baudžiamosios teisės politikos. Jis pabrėžė, kad svarstomi straipsniai - tai kompromisas, siekiant panaikinti ramsčių sistemą srityje, kur valstybių narių interesai išlieka labai jautrūs. Abejojantiems dėl Europos prokuroro institucijos steigimo John Bruton priminė, kad šiandien yra išaiškinama tik nedidelė kelių valstybių teritorijose įvykdytų nusikaltimų dalis ir pasiūlė pateikti geresnį sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad daug vyriausybių atstovų Konvente nepateikė jokių pataisų šiems Konstitucijos straipsniams, galima prielaida, kad šiems straipsniams iš esmės pritariama.

Prieš antrosios Konvento dienos posėdį Vytenis Povilas Andriukaitis dalyvavo Europos politikos centro surengtuose darbo pusryčiuose su Airijos Respublikos užsienio reikalų ministru Brian Cowen, kuris perskaitė pranešimą “Europos Konventas: Realios problemos ir realūs sprendimai” ir atsakė į klausimus dėl Airijos pozicijos ES institucinės reformos klausimais.

Balandžio 4 d. posėdžio pradžioje pirmininkaujantis Konvento Pirmininko pavaduotojas Jean-Luc Dehaene pristatė naujus prezidiumo teikiamus ES Konstitucinės sutarties straipsnių projektus: I dalies 33-37 straipsnius “Demokratinis Sąjungos gyvenimas” (dokumentas CONV 650/03), I dalies 42 straipsnį “Sąjunga ir jos artimiausioji aplinka” (dokumentas CONV 649/03), I dalies 43-46 straipsnius “Sąjungos narystė” (dokumentas CONV 648/03) ir III dalies straipsnius “Bendrosios ir baigiamosios nuostatos” (dokumentas CONV 647/03). Siūlymus dėl šių straipsnių projektų pataisų reikia pateikti iki š.m. balandžio 11 dienos. Diskusijos dėl šių straipsnių vyks š.m. balandžio 24-25 d. Konvento plenariniame posėdyje.

Kita posėdžio dalis buvo skirta ES Konstitucinės sutarties 38-40 straipsnių projektams, reglamentuojantiems ES finansinę sistemą: Sąjungos išteklius, biudžeto ir finansinius principus bei Sąjungos biudžeto procedūrą. Konventui pateikti minėtųjų straipsnių projektai nepateikė jokių naujovių, tačiau šių straipsnių komentaruose Konvento prezidiumas teiravosi, ar šiandien galiojantis ES finansavimo modelis yra optimalus 25 ir daugiau narių turinčioje Sąjungoje, kaip ir kokia apimtimi turėtų būti finansuojama ES veikla ir ar sprendimai Taryboje turėtų būti priimami vienbalsiškai ar kvalifikuota balsų dauguma. Siekiant atsakyti į šiuos klausimus, prezidiumas sudarė du Konvento “diskusijų ratus” dėl ES biudžeto procedūros ir dėl ES nuosavų resursų.

Šiuo klausimu posėdyje pasisakęs Vytenis Povilas Andriukaitis pabrėžė, kad šiandien akcentuojamas atotrūkis tarp realios ES įtakos ir jos finansinių galių. Jo nuomone Europos Komisijos ir kitų siūlymai stiprinti ES finansinį savarankiškumą yra pagrįsti disproporcija tarp realios ES įtakos ir jos perskirstomų finansinių lėšų dydžio. Lietuvos atstovas pritarė siūlymui Konstitucijoje įtvirtinti nuostatas dėl ES daugiametės finansinės perspektyvos. Tai suteiktų šiai perspektyvai aukštesnį statusą ir padidintų Sąjungos veiksmų nuoseklumą. Ilgalaikės finansinės perspektyvos trukmė turėtų sutapti su Europos Parlamento ir Komisijos kadencijos trukme. Vytenis Povilas Andriukaitis taip pat pritarė ES biudžetinės procedūros supaprastinimui, panaikinant skirstymą į privalomąsias ir neprivalomąsias išlaidas.

Pasibaigus Konvento posėdžiui, Vytenis Povilas Andriukaitis ir Gintautas Šivickas dalyvavo “diskusijų rato” dėl ES biudžeto procedūros posėdyje.

Kitas Konvento plenarinis posėdis įvyks š.m. balandžio 24-25 dienomis. Šio posėdžio metu bus aptariami nauji Konstitucijos straipsniai dėl ES narystės, artimiausios aplinkos, demokratinio gyvenimo bei bendrųjų ir baigiamųjų nuostatų.

PRIDEDAMA:

1. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-04-03 pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties I dalies 31 straipsnio ir II dalies atitinkamų straipsnių projektų, 1 lapas,

2. Algirdo Griciaus 2003-04-03 pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties I dalies 31 straipsnio ir II dalies atitinkamų straipsnių projektų, 1 lapas,

3. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-04-04 pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties I dalies 38-40 straipsnių projektų, 2 lapai,

4. ES Konstitucinės sutarties I dalies 33-37 straipsnių projektai “Demokratinis Sąjungos gyvenimas”, CONV 650/03, 13 lapų,

5. ES Konstitucinės sutarties I dalies 42 straipsnio projektas “Sąjunga ir jos artimiausioji aplinka”, CONV 649/03, 2 lapai,

6. ES Konstitucinės sutarties I dalies 43-46 straipsnių projektai “Sąjungos narystė”, CONV 648/03, 9 lapai,

7. ES Konstitucinės sutarties III dalis straipsnių projektai “Bendrosios ir baigiamosios nuostatos”, CONV 647/03, 18 lapų.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

L.Raulinaitytė, 239 67 60, el.p. Loreta.Raulinaityte@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 04 10.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas