Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. balandžio 7d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

2003-04-07

SVARSTYTA: Prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2425

NUSPRĆSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 3, ir 4 straipsnių ir Įstatymo priedėlio III skirsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2426

NUSPRĆSTA:

 1. 1. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą;
 2. 2. Tobulinant įstatymo projektą, atsižvelgti į pastabas, kurioms komitetas pritarė bei Teisės ir teisėtvarkos komiteto siūlymus:

  2.1. Projekto 2 str. papildyti nauja 4 dalimi:

  “4. Prokuroro tarnybos laikotarpiu gaunamų priedų ir priemokų bendras dydis negali viršyti 70 procentų jo pareiginės algos.”

  2.2. 4 dalį atitinkamai laikyti 5 dalimi;

  2.3. Kadangi svarstant Prokuratūros įstatymo projektą IXP-2425 komitetas nusprendė nuostatas, reglamentuojančias prokurorų darbo užmokestį ir priedus už kvalifikacinį rangą perkelti į šį projektą, todėl siūlome projekto 51 straipsnį išdėstyti taip:

  “51 straipsnis. Priedas už kvalifikacinį rangą

  1. Prokurorams už kvalifikacinį rangą nustatomi priedai, skaičiuojami nuo pareiginės algos:

  1) justicijos patarėjui - 5 procentų dydžio;

  2) vyresniajam justicijos patarėjui -10 procentų dydžio;

  3) vyriausiajam justicijos patarėjui -15 procentų dydţio;

  4) valstybiniam justicijos patarėjui -20 procentų dydžio;

  5) vyriausiajam valstybiniam justicijos patarėjui -25 procentų dydžio.

 3. 2. Prokurorams priedas už suteiktą jaunesniojo justicijos patarėjo kvalifikacinį rangą nemokamas.”

SVARSTYTA: Įstatymo "Dėl Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto patvirtinimo" ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-2427

NUSPRĆSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Seimo nutarimo dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo ir papildymo” projektas IXP-2428

NUSPRĆSTA:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 98 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1784

NUSPRĆSTA:

Atmesti įstatymo projektą.

Atsižvelgiant į Seimo teisės departamento, Europos teisės departamento, Teisės instituto ir komiteto surengtuose klausymuose dalyvavusių specialistų nuomonę, projekto nuostatos galėtų sudaryti prielaidas pažeisti žmogaus teises. Teisėsaugos institucijų darbo krūvis neturėtų būti pagrindu mažinti asmenų, kurių laisvė apribota, teisių užtikrinimo garantijas. Be to projekte numatyti klausimai buvo svarstyti priimant naujus Baudžiamąjį ir Baudžiamojo proceso kodeksus.

SVARSTYTA: Baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1785

NUSPRĆSTA:

Atmesti įstatymo projektą.

Atsižvelgiant į Seimo teisės departamento, Europos teisės departamento, Teisės instituto ir klausymuose dalyvavusių specialistų nuomonę, projekto nuostatos galėtų sudaryti prielaidas pažeisti žmogaus teises. Projekte siūlomos nuostatos buvo svarstytos priimant naująjį BPK (2002 03 14). Naujojo BPK projekto (IXP-959) svarstymo metu joms buvo nepritarta. Be to projektas svarstytinas kartu su projektą Nr. IXP-1784, kuriam siūloma nepritarti.

SVARSTYTA: Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2472

NUSPRĆSTA:

 1. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarėNaujausi pakeitimai - 2003 04 08.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas