Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-07 d. BFK posėdis

1. Prekyviečių mokesčio įstatymo pripažinimo netekusiu galios projekto įstatymo projektas IXP-1092.

Nuspręsta:

Siūlome pritarti patobulintam įstatymo projektui.

2. Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 1, 5(1), 6 ir 11 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP-2115.

Nuspręsta:

Siūlome pritarti patobulintam įstatymo projektui.

3. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-2285.

Nuspręsta:

Pritarti Aplinkos apsaugos komiteto siūlymui Įstatymo projektą papildyti dviem naujais straipsniais, Seimo nario Algirdo Butkevičiaus pasiūlymams ir komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. IXP-2285(2).

4. Sveikatos sistemos įstatymo ir sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2422.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti Vyriausybės pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Sveikatos reikalų komitetui patobulinti projektą atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas ir šį Komiteto pasiūlymą:

Pakeisti Įstatymo pirmojo skirsnio 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. 41 straipsnio pripaţinimas netekusiu galios

41 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

41 straipsnis. Savivaldybių sveikatos fondai

1. Tipinius savivaldybių sveikatos fondo nuostatus tvirtina Seimas. Savivaldybių sveikatos fondai sudaromi norint sukaupti lėšų savivaldybių visuomenės sveikatos programoms remti. Savivaldybės sveikatos fondą sudaro ir jo nuostatus, remdamasi Tipiniais savivaldybių sveikatos fondų nuostatais, tvirtina savivaldybės taryba.

2. Savivaldybių sveikatos fondų lėšų šaltiniai yra:

1) nustatyta savivaldybės biudžeto asignavimų dalis;

2) ne mažiau kaip 0,3 procento privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, atsižvelgiant į gyventojų skaičių;

3) savanoriškos fizinių ar juridinių asmenų įmokos;

4) palūkanos, mokamos už bankuose saugomas šio fondo lėšas;

5) ne mažesni kaip 20 procentų savivaldybių gamtos apsaugos fondo lėšų atskaitymai;

6) kitos teisėtai įgytos lėšos.

“15 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

41 straipsnis. Specialioji savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo programa

1. Specialiosios savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo programos lėšos naudojamos visuomenės sveikatos programoms finansuoti ir remti.

2. Programos finansavimo šaltiniai:

  1. savivaldybės biudžeto asignavimai;
  2. ne mažiau kaip 0,3 procento privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų skaičių;
  3. 20 procentų specialiosios savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų;
  4. savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos;
  5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

3. Specialiosios programos lėšos kaupiamos atskiroje savivaldybės biudžeto sąskaitoje. Programos finansavimo pajamos ir išlaidos planuojamos savivaldybės biudžete savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.”

5. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės dėl jos eksploatavimo užbaigimo atleidžiamų iš darbo darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo projektas IXP-2342.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui patobulinti Įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas, kurioms pritarė Komitetas.

6. Visuomenės informavimo įstatymo 2 ir 28 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-2031.

Nuspręsta:

1. Siūlome pagrindiniam Komitetui iš esmės pritarti įstatymo projektui bei:

 1. atsižvelgti į Teisės departamento pastabas, kurioms Komitetas pritarė;

b) įstatymo projekte nustatyti tikslesnius, su Visuomenės informavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad Valstybė remia viešosios informacijos rengėjų kultūrinę ir šviečiamąją veiklą suderintus kriterijus, kurių pagrindu būtų remiamos Pagrindinio komiteto pasirinktos periodinių leidinių grupės;

c) tikslinant kriterijus, įvertinti Visuomenės informavimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą, pagal kurią turi būti užtikrinta, kad nė vienas asmuo neužimtų monopolinės padėties ar nepiktnaudžiautų užimama dominuojančia padėtimi tarp viešosios informacijos rengėjų ar platintojų arba kurios nors atskiros visuomenės informavimo priemonių rūšies rinkoje.

2. Be to, siūlome pagrindiniam komitetui įvertinti galimybę remti spaudą, remiant prenumeruojamos spaudos pristatymą.

7. Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-2275.

Nuspręsta:

Pasiūlyti Pagrindiniam komitetui pritarti pateiktam Seimo nutarimo projektui Nr. IXP-2075.

8. Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1701.

Nuspręsta:

Grąžinti projektą iniciatoriams patobulinti.

9. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1514 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Paskolų iš užsienio bankų akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos rekonstrukcijos bei Būtingės naftos terminalo statybos projektui finansuoti ir bendrovės "Mažeikių nafta" apyvartinėms lėšoms papildyti įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2465 - kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2324 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/.
Naujausi pakeitimai - 2003 04 07.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas