Lietuvos Respublikos Seimas

Balandžio 2 d. posėdyje

Svarstyta Valstybinės paminklosaugos komisijos 2002 metų veiklos ataskaitą. Komisijos pirmininkė Gražina Drėmaitė supažindino su Komisijos veikla ir 2002 metais priimtais sprendimais. Komisijos pirmininkė pabrėžė, kad pastaraisiais metais pagerėjo Komisijos santykiai su KVAD, Departamentas atsižvelgia į Komisijos pastabas ir pasiūlymus. Pirmininkė pasidžiaugė gerais Komisijos santykiais su savivaldybėmis, apskritimis, ministerijomis ir Seimo komitetais. Komitetas nusprendė pritarti Valstybinės paminklosaugos komisijos 2002 metų veiklos ataskaitai. Siūlyti Valstybinei paminklosaugos komisijai daugiau dėmesio skirti nuoseklios kultūros paveldo apsaugos politikos strategijos formavimui ir strateginių paveldosaugos klausimų sprendimui.

Svarstyta Etninės kultūros globos tarybos 2002 metų veiklos ataskaita. Tarybos pirmininko Krescencijaus Stoškaus prašymu Tarybos pirmininko pavaduotoja Virginija Kondratienė pristatė Tarybos veiklą. Komiteto narė Dalia Teišerskytė išsakė nuomonę, kad Etninės kultūros globos pagrindų įstatymu Etninės kultūros globos taryba įpareigota inicijuoti ir padėti Vyriausybei parengti Etninės kultūros plėtros valstybinę programą, o Vyriausybė įpareigota šią programą parengti. Ataskaitoje pažymėta, kad šios programos parengimas yra vienas iš Tarybos 2002 metų veiklos uždavinių. D. Teišerskytė atkreipė dėmesį, kad Etninės kultūros globos pagrindų įstatyme nurodyta, jog Tarybą sudaro 25 nariai, tačiau šiuo metu Taryboje yra tik 19 narių. Svarstymas bus tęsiamas.

Svarstytas Seimo nutarimo "Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Lietuvos jungtinei metodistų bažnyčiai" projektas. Komitetas paskirtas papildomu. Komitetas nusprendė pritarti šiam nutarimo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2003 04 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas