Lietuvos Respublikos Seimas

Valstybinė lietuvių kalbos komisijos 2002 metų veiklos ataskaita

 

 

Vilnius, 2003

 

 

Turinys

Valstybinė lietuvių kalbos komisija ………………………………………………………..

3

1. Kalbos programos ………………………………………………………………………..

5

Kalbos programų lėšos ………………………………………………………………...

5

Kalbos programų koordinavimo tarybų veikla ………………………………………..

6

Ekspertų tarybos veikla ………………………………………………………………..

6

Darbai pagal sutartis su institucijomis ………………………………………………...

6

2. Valstybinės kalbos teisinė apsauga ……………………………………………………...

6

Kalbos politikos gairės ………………………………………………………………...

6

Lietuvos Respublikos įstatymai ……………………………………………………….

7

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ………………………………………...

7

Kiti dalykai …………………………………………………………………………….

8

3. Tarptautiniai ryšiai ir projektai ………………………………………………………...

8

4. Norminamoji ir ekspertinė veikla ………………………………………………………

9

Terminija ………………………………………………………………………………

9

Vietovardžiai ir asmenvardžiai ………………………………………………………..

10

Kalbos kultūra …………………………………………………………………………

11

Firmų vardai …………………………………………………………………………...

11

Kiti dalykai ……………………………………………………………………………

11

5. Informacinė veikla ……………………………………………………………………….

12

Kalbos konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu …………………………………...

12

Kompiuterinė konsultacijų duomenų bazė …………………………………………….

12

Informacija žiniasklaidoje ir internete ………………………………………………...

12

6. Renginiai ………………………………………………………………………………….

13

Priedai

 

1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nariai ……………………………………...

14

Kalbos programų koordinavimo tarybos ………………………………………….

14

2. 1 lentelė. Recenzuoti leidiniai ……………………………………………………..

15

2 lentelė. Ekspertų posėdžiai ………………………………………………………

19

3 lentelė. 1.1 programa „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“

20

4 lentelė. 1.2 programa „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“

24

5 lentelė. 1.4. Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m.

programa ………………………………………………………………..

33

6 lentelė. 1.6. tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m. ………..

35

7 lentelė. 1.7. Svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis …………………

37

8 lentelė. Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas aukštosiose mokyklose

39

3. Kalbos komisijos posėdžiai ……………………………………………………….

40

4. Kalbos komisijos darbuotojų 2002 metų publikacijos …………………………….

43

 

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Valstybinė lietuvių kalbos komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta valstybės įstaiga. Jos veiklos pobūdis, uždaviniai ir sandara nustatyti 2001 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 102-3628).

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (toliau – Kalbos komisija) sprendžia Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimus, teikia Seimui, Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei siūlymus kalbos politikos ir Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimais, nustato lietuvių kalbos tvarkybos kryptis, sprendžia lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo klausimus, vertina ir tvirtina svarbiausius norminamuosius kalbos veikalus, rūpinasi lietuvių kalbos diegimu į informacines technologijas, svetimybių keitimu lietuviškais atitikmenimis, tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimu, visuomenės kalbos kultūra, svarsto visuomenės keliamus svarbius kalbos vartosenos ir norminimo klausimus ir priima dėl jų sprendimus.

Kalbos komisiją sudaro 17 Seimo skiriamų narių – aukštųjų mokyklų dėstytojų, mokslo institutų, kultūros įstaigų darbuotojų. Iš jų etatiniai darbuotojai yra 2 – Kalbos komisijos pirmininkas ir pavaduotojas.

Kalbos komisijos, jos ekspertų ir pakomisių veiklą aptarnauja Kalbos komisijos sekretoriatas. Jis rengia dokumentų projektus ir kitą medžiagą, konsultuoja piliečius ir juridinius asmenis, koordinuoja ir įgyvendina kalbos programas.

 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sandara ir ryšiai su kitomis institucijomis

 

 

Vykdant Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymą 2002 m. Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo reorganizuota – nuo sausio 2 d. išskaidyta į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją ir Valstybinę kalbos inspekciją. Lietuvos Respublikos Seimas 2002 m. balandžio 23 d. nutarimu pakeitė Kalbos komisijos sudėtį (žr. 1 priedą), paskyrė naują pirmininkę – dr. Ireną Smetonienę

Pirmasis naujos sudėties Kalbos komisijos posėdis įvyko gegužės 9 d. Jame patvirtinta sekretoriato sandara ir pareigybių sąrašas, sudarytos pakomisės, Kalbos programų koordinavimo taryba. Kituose posėdžiuose patvirtinti Kalbos komisijos nuostatai, Kalbos programų vykdymo tvarka, pataisyti ir papildyti Kalbos programų koordinavimo tarybų ir Kalbos programų ekspertų tarybos nuostatai, sudaryta nauja Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 metų programos koordinavimo taryba (žr. 1 priedą).

Metų pabaigoje pertvarkyta sekretoriato sandara: siekiant sustiprinti Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus veiklą, į jį iš Bendrojo skyriaus perkelti vieno vyriausiojo specialisto ir vieno vyresniojo specialisto etatai.

 

1. Kalbos programos

Pagrindiniai Kalbos komisijos veiklos tikslai ir uždaviniai įgyvendinami vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas kalbos programas.

2002 m. toliau vykdytos keturios kalbos programos: „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“ (1.1), „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“ (1.2), Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programa (1.4), „Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“ (1.5). Pradėtos vykdyti dar dvi programos – „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.“ (1.6) ir „Svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis“ (1.7).

Iš 1.1 programos lėšų remta Visagino, Šalčininkų ir Kauno r. savivaldybių kalbos tarnybų, kalbos konsultacijų punktų prie aukštųjų mokyklų, valstybinės kalbos mokymo centrų ir kt. veikla (žr. priedų 3 lentelę), iš 1.2 programos lėšų – specialybės kalbos dėstymas aukštosiose, aukštesniosiose ir profesinėse mokyklose, terminų žodynų, kalbos praktikos ir paveldo leidinių rengimas ir leidyba, kompiuterinių terminų, vietovardžių, senųjų raštų ir kt. bazių rengimas ir pan. (žr. priedų 4, 8 lenteles), iš 1.4 programos lėšų – automatinio lietuvių šnekos atpažinimo ir sintezės, interneto ir elektroninio pašto dialogo lietuvinimo, lietuvių kalbos rašto ženklų kūrimo ir kt. darbai (žr. priedų 5 lentelę), iš 1.6 programos lėšų – tarmių įrašų archyvo ir duomenų bazių, etninių vietovardžių kompiuterinės bazės kūrimas, tarmių duomenų kaupimas ir kt. darbai (žr. priedų 6 lentelę), iš 1.7 programos lėšų – kompiuterinių svetimžodžių ir jų lietuviškų atitikmenų bazių kūrimas, šviečiamųjų radijo valandėlių rengimas, informacinių leidinių leidyba ir kt. darbai (žr. priedų 7 lentelę). Iš 1.5 programos lėšų finansuota Komisijos sekretoriato veikla.

Kalbos programų lėšos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė kalbos programų darbams atlikti 2002 m. skyrė 3288,0 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 1952,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 605,2 tūkst. Lt, spaudiniai – 218,7 tūkst. Lt, kitos prekės – 19,9 tūkst. Lt, komandiruotės – 41,6 tūkst. Lt, kitos išlaidos, ryšių paslaugos ir kt. – 450,6 tūkst. Lt), iš jų:

„Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“ – 190,0 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 129,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 40,0 tūkst. Lt, spaudiniai – 20,0 tūkst. Lt, kitos prekės – 1,0 tūkst. Lt);

„Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“ – 1802,0 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 1236,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 383,2 tūkst. Lt, spaudiniai – 182,0 tūkst. Lt, kitos prekės – 0,8 tūkst. Lt);

Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programa – 436,0 tūkst. Lt (kitos išlaidos – 390,0 tūkst. Lt, spaudiniai – 4,0 tūkst. Lt, kitos prekės – 10,0 tūkst. Lt, komandiruotės – 32,0 tūkst. Lt,);

„Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“ – 636,0 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 425,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 131,8 tūkst. Lt, prekės – 5,9 tūkst. Lt, spaudiniai – 6,1 tūkst. Lt, komandiruotės – 6,6 tūkst. Lt, kitos išlaidos, ryšių paslaugos ir kt. – 60,6 tūkst. Lt);

„Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.“ – 106,0 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 78,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 24,2 tūkst. Lt, komandiruotės – 3,0 tūkst. Lt, prekės – 0,8 tūkst. Lt);

„Svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis“ – 118,0 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 84,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 26,0 tūkst. Lt, spaudiniai – 6,6 tūkst. Lt, prekės – 2,4 tūkst. Lt).

Remiantis Lietuvos Respublikos 2002 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2002, Nr. 42–1558) dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo reorganizavimo iš 1.5 programos 210,0 tūkst. Lt perduota Valstybinei kalbos inspekcijai.

2002 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1164 į 1.5 programą iš 1.6 programos perkelta 13,0 tūkst. Lt, iš 1.7 programos – 17,0 tūkst. Lt. Be to, 1.5 programai papildomai skirta 30,0 tūkst. Lt. Perkeltos ir gautos lėšos (iš viso 60,0 tūkst. Lt) panaudotos Kalbos komisijos interneto puslapiui kurti, kompiuteriams įsigyti ir kitoms reikmėms.

2002 m. birželio mėn. Kalbos komisijos sekretoriato Programų skyriaus parengtas ir koordinavimo tarybų patvirtintas kalbos programų 2003 m. biudžeto projektas bei numatomos 2004 ir 2005 m. biudžeto asignavimų apimtys.

2002 m. planuoti darbai įvykdyti, lėšos panaudotos pagal paskirtį. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei pateikta Programų uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų vykdymo ataskaita.

Kalbos programų koordinavimo tarybų veikla

2002 m. įvyko 14 kalbos programų koordinavimo tarybų posėdžių (22 val.). 1.1 , 1.2 , 1.6 ir 1.7 programų Koordinavimo taryba posėdžiavo 9 kartus (16 val.) (žr. priedų 3, 7 lenteles).

Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programos koordinavimo taryba posėdžiavo 5 kartus (6 val.) (žr. 5 lentelę).

Ekspertų tarybos veikla

Atliktos 63 Kalbos komisijai pateiktų rankraščių (terminų žodynų ir standartų, kalbos praktikos ir mokomųjų leidinių, monografijų ir kt.) ekspertizės – gautos 104 recenzijos (žr. priedų 1 lentelę).

Kalbos programų ekspertai atliko 74 paraiškų, programų, kalendorinių planų ir 42 metinių ataskaitų ekspertizes.

2002 m. surengti 52 Ekspertų tarybos (pakomisių) posėdžiai (110 val.) (žr. priedų 2 lentelę).

Darbai pagal sutartis su institucijomis

Programą „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“ 2002 m. vykdė 19 institucijų (20 temų) (žr. priedų 3 lentelę), programą „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“ – 29 institucijos (70 temų) (žr. priedų 4 ir 8 lenteles), Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programą – 5 institucijos (9 temos) (žr. priedų 5 lentelę), programą „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.“ – 3 institucijos (7 temos) (žr. priedų 6 lentelę), programą „Svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis“ – 3 institucijos (3 temos) (žr. priedų 7 lentelę).

2. Valstybinės kalbos teisinė apsauga

Kalbos politikos gairės

Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. IX-545 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. veiklos ataskaitos“ Kalbos komisija buvo įpareigota iki 2001 m. gruodžio 31 d. parengti kalbos politikos gaires, tačiau dėl reorganizacijos užduotis neįvykdyta.

Pirmame naujos sudėties Kalbos komisijos posėdyje sudaryta darbo grupė kalbos politikos gairių projektui rengti. Siūlymų dėl projekto teikė Švietimo ir mokslo ministerijos, Rašytojų sąjungos atstovai, pavieniai kalbininkai. Parengtas Valstybinės kalbos politikos gairių projektas buvo išsiųstas įvairioms ministerijoms ir departamentams, mokslo institutams, aukštosioms mokykloms, kūrybinėms sąjungoms, kitoms visuomeninėms organizacijoms. Pagal gautas pastabas pataisytas projektas pateiktas svarstyti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui.

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos Seimui teiktos išvados dėl šių įstatymų ar jų pataisų projektų:

1. Dėl Asmenų, priklausančių tautinėms (etninėms) mažumoms, teisių ir laisvių apsaugos įstatymo projekto. Atkreiptas rengėjų dėmesys į tai, kad rašant vietovardžius tautinės mažumos kalba turi būti išlaikomos oficialiosios jų formos, pateikta kitų pastabų.

2. Dėl Firmų vardų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo projekto. Į siūlymą neišbraukti nuostatos, kad firmos vardas turi būti sudarytas laikantis Kalbos komisijos nutarimų, neatsižvelgta.

3. Dėl Prekių ir paslaugų ženklų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies papildymo projekto, nustatančio kalbos taisyklingumo reikalavimus lietuviškiems prekių ir paslaugų ženklams (tokį siūlymą anksčiau yra teikusi ir Kalbos komisija). Pasiūlyta keisti papildymo formuluotę.

4. Dėl Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos įstatymo projekto. Pasiūlyta įtraukti nuostatą, kad įstatymu reglamentuojamų dokumentų tekstas turi atitikti bendrinės lietuvių kalbos normas ir raštvedybos reikalavimus. Į siūlymą atsižvelgta.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlyta patikslinti Kalbos komisijos koordinuojamą Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 metų programą (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 471) – ji neapima visų būtinų elektroninės terpės plėtros sričių, be to, kai kurių darbų koordinavimas susijęs ne vien su Kalbos komisijos kompetencija. Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1196 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ 3.4 punktu Kalbos komisija ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įpareigoti parengti Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 metų programos naują redakciją. Abiejų institucijų vadovų 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu sudaryta naujos redakcijos projekto darbo grupė. Naujoji programa apims daugiau darbų, tarp jų ir rašytinės bei sakytinės kalbos tekstynų rengimą.

Vyriausybei pasiūlyta keisti 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 899 patvirtintus Minimalius kvalifikacinius valstybinių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad aukštųjų mokyklų dėstytojai ir mokslo įstaigų darbuotojai privalo tam tikrą skaičių straipsnių paskelbti tarptautiniuose leidiniuose.

Lapkričio 28 d. Seime Kalbos komisija kartu su Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu surengė posėdį tema „Mokslo kalbos ateitis“. Jame dalyvavo ir mokslo institutų, aukštųjų mokyklų, Švietimo ir mokslo ministerijos, kitų institucijų atstovai. Svarstytos ir minėto nutarimo nuostatos, ir Periodinių mokslo leidinių ir mokslinių monografijų paramos leidybai tvarkos projektas, kuriame numatyta, kad finansinė parama pirmiausia teikiama anglų kalba leidžiamiems leidiniams. Kalbos komisija valdymo institucijoms, mokslo įstaigoms, aukštosioms mokykloms išsiuntinėjo kreipimąsi, kuriame teikiami siūlymai, kaip mokslo darbuose išsaugoti lietuvių kalbą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlyta pakeisti Dokumentų, kurių reikia sprendimams dėl pavadinimų Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniams vienetams ir gyvenamosioms vietovėms suteikimo, jų keitimo, teritorijų ribų nustatymo, keitimo ir kurorto statuso gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir panaikinimo priimti, parengimo ir pateikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl pavadinimų administraciniams vienetams ir gyvenamosioms vietovėms suteikimo, jų keitimo, teritorijų ribų nustatymo ir keitimo“, 6 punktą. Į siūlymą atsižvelgta: pakeistame nutarime (2002-11-13, Nr. 1781, Žin., 2002, Nr. 111-4911) patikslinti terminai – atskirtas gyvenamosios vietovės vardas (vietovardis) ir pavadinimas (vardas ir statuso apibūdinimas), kartu patikslinta ir Kalbos komisijos funkcija – teikti išvadą dėl siūlomo gyvenamosios vietos vardo ar jo keitimo, nes pagal ankstesnį nutarimą priskirta statuso ekspertizė nesusijusi su Kalbos komisijos kompetencija.

Kiti dalykai

Į Valstybės ilgalaikės raidos strategijos projektą pasiūlyta įtraukti per 10 nuostatų, numatančių valstybinės kalbos apsaugą ir plėtrą žinių visuomenėje. Dauguma siūlymų priimta.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai pateikta išvada dėl valstybinės kalbos egzamino būtinybės suteikiant Lietuvos Respublikos pilietybę. Pasiūlyta svarstyti galimybę diferencijuoti egzamino užduotis atsižvelgiant į socialines ir kt. aplinkybes.

Kultūros ministerijai pateikta išvada dėl Nacionalinės kultūros plėtros programos.

Gegužės 28 d. vykusiame Trišalės tarybos (ją sudaro Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovai) posėdyje aptarta valstybinės kalbos vartojimo užsienio akcininkų valdomose Lietuvos įmonėse problemos. Taryba iš esmės pritarė Kalbos komisijos siūlymams, kokiomis teisinėmis priemonėmis galima būtų užtikrinti valstybinės kalbos vartojimą minėtose įmonėse.

3. Tarptautiniai ryšiai ir projektai

Gegužės 17 d. Rygoje vyko Latvijos, Lietuvos kalbos komisijų ir Estijos kalbos tarybos atstovų pasitarimas. Jo dalyviai sutarė, kad visoms trims šalims reikia laikytis bendros kalbos politikos, sutelkti pastangas kuriant ir įgyvendinant kalbos įstatymus, vykdant kalbos mokslo tyrimus ir norminant kalbą, stiprinant savo kalbų apsaugą integruojantis į Europos Sąjungą. Komisijų ir tarybos pirmininkai pasirašė ketinimų protokolą įkurti Baltijos šalių kalbų tarybą, kuri koordinuotų kalbos politiką visose trijose valstybėse, atstovautų joms tarptautinėse organizacijose.

Parengta Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Baltijos skyriaus Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų poskyrio veiklos vietovardžių norminimo srityje ataskaitos (1997–2002) dalis, susijusi su Kalbos komisijos kompetencija. Ataskaita pateikta rugpjūtį Berlyne vykusiai 8-ajai UNGEGN konferencijai (joje Kalbos komisijos atstovas dėl komandiruočių lėšų trūkumo nedalyvavo). Balandžio 25 d. Rygoje, UNGEGN Baltijos skyriaus pasitarime, Kalbos komisijos vyriausioji specialistė A. Pangonytė skaitė pranešimą „Vietovardžių norminimas Lietuvoje“.

Kalbos komisija dalyvauja Valstybės institucijų kalbų centro koordinuojamame tarptautiniame projekte „Europos kalbų tinklas“. Komisijos pirmininkė I. Smetonienė yra lietuvių kalbos svetainės www.euro-languages.net/lithuania kūrimo iniciatyvinės grupės pirmininko pavaduotoja. Svetainei pateikta medžiagos apie lietuvių kalbą, dalyvaujama projekto renginiuose.

Kartu su Britų taryba pradėtas projektas, padėsiantis įvertinti Lietuvos kalbos politiką Europos kontekste. Valstybinės kalbos įstatymas ir gairių projektas pateiktas užsienio ekspertams, 2003 m. numatytas seminaras ir plačios diskusijos kalbos politikos klausimais.

Lietuvoje viešėjusią Europos Tarybos Patariamojo komiteto Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos ekspertų delegaciją lapkričio 26 d. Kalbos komisijos vadovybė informavo apie komisijos veiklos aspektus, susijusius su Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų integracija (valstybinės kalbos kursų finansavimas, mokymo priemonių leidyba), atsakė į ekspertų klausimus.

4. Norminamoji ir ekspertinė veikla

2002 metais įvyko 8 Kalbos komisijos posėdžiai (dėl reorganizacijos per pirmuosius 4 mėnesius surengtas tik vienas Kalbos komisijos posėdis) (žr. 3 priedą). Surengti 52 pakomisių posėdžiai (žr. 2 priedo 2 lentelę): „Kalbos patarimų“ pakomisės – 27, Terminologijos pakomisės – 20, Vardyno pakomisės – 2, laikinųjų pakomisių – 3.

Įvairioms institucijoms ir asmenims parengta per 300 ekspertinių išvadų dėl asmenvardžių (90), vietovardžių (69), firmų, švietimo įstaigų ir kt. pavadinimų (52), terminų ir sąvokų taisyklingumo (47), dokumentų kalbos (35) bei kitų dalykų.

Terminija

Kalbos komisijos iniciatyva surengti pasitarimai su Seimo informacinių technologijų skyriaus, Lietuvos standartizacijos departamento, Vertimų ir informacijos centro bei kitų institucijų atstovais dėl valstybinio elektroninio terminų banko projekto kūrimo. Užmegzti ryšiai su keliomis Europos Sąjungos institucijomis, atlikta ministerijų, departamentų, prekybos tinklų apklausa dėl turimų terminų duomenų bazių.

Vykdant svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis programą Terminologijos pakomisėje svarstyti kompiuterijos terminai (kompiuterių programų ir tinklų pavadinimai, „Open office“ ir kt. terminai), citrusinių vaisių, kitų vaisių ir augalų, Prekių nomenklatūros medienos pavadinimai, paukščių vardynas, aliejų ir kt. pavadinimai (apie 1000 vienetų).

Pradėtas svarstyti teologijos terminų sąrašas.

„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ paskelbtas citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų pavadinimų sąrašas. Atskira knygele išleistas sąrašas platinamas prekybos tinkluose, išdalytas kalbos tvarkytojams, spaudos darbuotojams ir kt. Savivaldybių kalbos tvarkytojams parengta „Atmintinė kalbos tvarkytojams“ (adaptuoti sūrių pavadinimai, botanikos ir ekonomikos terminai).

Pradėta kaupti svetimžodžių bazės medžiaga (duomenys renkami iš teisės aktų, žodynų, kitų leidinių) – į ją sudėta apie 5000 įvairių sričių žodžių.

Su didžiausiais prekybos tinklais sutarta keistis informacija – prekybininkai siunčia naujų prekių pavadinimų sąrašus Svetimžodžių skyriui, o šio skyriaus darbuotojai teikia konsultacijas.

Kalbos komisijos posėdžiuose aprobuota: „Sporto terminų žodynas“ (1 t., 2-asis patais. ir papild. leidimas), „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas“, „Enciklopedinis hidrogeologijos terminų žodynas”, Lietuvos standartai „Oftalmologinė optika“, „Mašinų sauga“, „Nuotekų valymas. Terminai ir apibrėžimai“.

Lietuvos Respublikos Seimo komitetams, Dokumentų skyriui, ministerijoms pateikta per 10 ekspertizių dėl įstatymų ir kitų teisės aktų terminų bei sąvokų. Pakomisės posėdyje aptarti naujojo Švietimo įstatymo projekto terminai ir sąvokos.

I. Smetonienė Tardymo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos praktiniame seminare skaitė pranešimą „Alternatyvos terminui ikiteisminis tyrimo pareigūnas; semantinis, etimologinis ir istorinis pagrindimas.

Vietovardžiai ir asmenvardžiai

Priimti Kalbos komisijos nutarimai: Nr. 1 (81) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“, Nr. 2 (82) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“, Nr. 4 (84) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“, Nr. 5 (85) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo. Valstybių ir sostinių pavadinimai patikslinti pagal standartą LST EN ISO 3166-1:2001 standartą ir Užsienio reikalų ministerijos pateiktus duomenis.

Finansų ministerija paprašyta pakeisti ministro įsakymu patvirtintą Tikslinių teritorijų sąrašo kai kuriuos valstybių ir valdų pavadinimus pagal Kalbos komisijos nutarimą Nr. 48 ir Lietuvos standartą. Į siūlymą atsižvelgta.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktos Kalbos komisijos inicijuotos ekspertizės (atliko UAB Aerogeodezijos instituto Techninio skyriaus ir Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus specialistai) išvados dėl netaisyklingų Vyriausybės patvirtintuose dokumentuose vartojamų pasienio ruožo vietovardžių formų.

Rugsėjo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje svarstytas kelių Seimo narių teiktas Valstybinės kalbos įstatymo 22, 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Į įstatymą ketinta įtraukti nuostatą, kad visi svetimvardžiai – vardai, pavardės ir tikriniai geografinių objektų pavadinimai turi būti adaptuojami, o originali forma prireikus teiktina skliaustuose.

Seimas šiam projektui nepritarė ir priėmė protokolinį nutarimą, kuriuo Kalbos komisijai pavesta nustatyti vieną svetimvardžių vartojimo mokslinėje literatūroje, informaciniuose leidiniuose bei specialiuose tekstuose būdą. Kalbos komisija rugsėjo 26 d. posėdyje nutarė pirmiausia atlikti sociologinę apklausą, kuri padėtų išsiaiškinti įvairių visuomenės grupių požiūrį į kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių rašymą. Parengtas apklausos dėl svetimvardžių vartojimo klausimynas.

Kreiptasi į Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros ir Žmogaus teisių komitetų pirmininkus dėl asmenvardžių rašymo painiavos Lietuvos Respublikos asmens dokumentuose. Priminta, kad ją panaikintų Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymas, kurio projektas (parengė Kalbos komisijos iniciatyva sudaryta darbo grupė) dar 2000 m. buvo pristatytas Seimo plenariniame posėdyje, tačiau toliau nesvarstomas. Į asmenvardžių rašymo problemą dar kartą atkreiptas ir Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko, Prezidentūros dėmesys. Gautas tik Prezidentūros atsakymas.

Pradėta kaupti mokykliniuose vadovėliuose ir atlasuose vartojamų kitų šalių vietovardžių bazė (surinkta apie 50 000 vienetų).

Pritarta 4 kaimo vardų keitimui, 4 vardų keitimui nepritarta. Savivaldybėms teiktos ekspertizės dėl gatvėvardžių.

Dalyvauta pasitarimuose su geodezijos ir kartografijos specialistais – aptartos vietovardžių kompiuterinės duomenų bazės kūrimo perspektyvos.

Išleisti redaktoriams, žurnalistams, kelininkams reikalingi leidiniai – Vardyno pakomisės apsvarstytas „Vietovardžių žodynas“ (apie 12 tūkst. vietų vardų) ir knygelė „Tradiciniai vietovardžiai: Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos“. Pastarojoje sudėti Kalbos komisijos 1997–2000 m. nutarimais patvirtintų tradicinių lietuviškų vietovardžių ir tradiciškai lietuvių kalboje vartojamų formų sąrašai, vartotojų patogumui pateikti ir atvirkštiniai vietovardžių sąrašai.

Kalbos kultūra

Pakomisės posėdžiuose toliau svarstyti „Kalbos patarimų“ sintaksės dalykai – linksniai, prielinksniai, polinksniai, sakinių ir sakinio dalių jungimas.

Išleista pirmoji bandomoji „Kalbos patarimų“ knygelė „Gramatinės formos ir jų vartojimas“.

Naujojo Švietimo įstatymo projekto rengėjams pateikta įstatymo kalbos ekspertizė (atliko prof. E. Jakaitienė), projekto svarstymo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete metu rengėjams pateikta nemažai redakcinių pataisų (komiteto posėdžiuose dalyvavo I. Smetonienė ir J. Palionytė).

Kalbos komisija atkreipė Švietimo ir mokslo ministerijos dėmesį į tai, kad būtina gerinti vadovėlių ir kitų mokymo priemonių kalbą. Ministerija neprieštaravo siūlymui naujas ar pakartotinai leidžiamas mokymo priemones aprobuoti tik Kalbos komisijai pritarus.

Firmų vardai

Priimtas nutarimas Nr. 3(83) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl firmų vardų“ pakeitimo“. Nutarimas suderintas su Firmų vardų įstatymo pakeitimo įstatymu.

Valstybiniam patentų biurui, juridiniams asmenims pateikta 20 firmų vardų ekspertizių.

Kiti dalykai

Kalbos komisija inicijavo lietuviškų ir specialiųjų rašto ženklų kūrimo projektą. Iš kalbininkų ir kitų sričių specialistų sudaryta darbo grupė parengė programą ir pradėjo konkrečius darbus.

Lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose strategijos projektą rengiančioje darbo grupėje dalyvauja Kalbos komisijos pirmininkė I. Smetonienė.

Kartu su Vilniaus universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Rašytojų sąjungos, leidyklų atstovais tartasi dėl redaktorių profesinių studijų organizavimo ir finansavimo.

2002 m. teismų, advokatų ar asmenų prašymu atliktos 9 kalbinės ekspertizės, susijusios su teismų bylomis.

Dėl žodžių ir sąvokų raštu konsultuota Seimo etikos ir procedūrų komisija, atskiri komitetai.

Suderinta 530 įvairių dokumentų (diplomų, pažymėjimų, draudimo polisų, leidimų ir kt.) blankų projektų. Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos pateikta naujųjų asmens tapatybės dokumentų blankų ekspertinė išvada. Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlyta parengti tipinę aukštųjų mokyklų diplomų ir jų priedų blankų formą.

Gauti 736 raštai (iš valstybės ir savivaldos institucijų – 494, iš asmenų – 140, iš privačių firmų – 81, iš visuomeninių organizacijų – 21), išsiųsti 747 raštai. Iš kalbos programas vykdančių institucijų gauta 770 raštų, išsiųsta 270.

5. Informacinė veikla

Kalbos konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu

Per metus Vilniaus kalbos konsultacijų punkte registruotos 24248 kalbos konsultacijos (kitų miestų konsultacijų punktų veiklos duomenys pateikti 2 priedo 3 lentelėje). Daugiausia klausiama leksikos, rašybos, kiek mažiau – skyrybos, semantikos, sintaksės, morfologijos, stilistikos, žodžių darybos dalykų, mažiausiai – kirčiavimo ir tarties dalykų (žr. diagramą „Kalbos konsultacijos“). Per dieną vidutiniškai atsakoma į 96 klausimus.

 

 

Kompiuterinė konsultacijų duomenų bazė

Kalbos konsultacijų bazė – apie 5000 žodžių ir žodžių junginių – parengta dėti į internetinį Kalbos komisijos puslapį.

Informacija žiniasklaidoje ir internete

Iš programos „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“ finansuojamos Lietuvos radijo laidelės „Taisyk žodžiui kelią“. Kalbos komisijos darbuotojai parengė apie 40 tokių laidelių. Remtos ir Lietuvos televizijos kalbos laidelės „Trumpai drūtai“.

I. Smetonienė dalyvavo Lietuvos radijo laidoje „Ryto garsai“, jos metu skelbtos kalbos viktorinos nugalėtojams įteikti Kalbos komisijos prizai.

Parengti 9 skyreliai „Kalbos komisijos kronika“ dienraštyje „Lietuvos rytas“, Kalbos komisijos darbuotojų publikacijų išspausdinta „Gimtosios kalbos“ žurnale, leidinyje „Seimo kronika“, mokslinių darbų publikacijų – leidiniuose „Baltistica“, „Kalbos kultūra“ ir kt. (žr. 4 priedą).

Pradėtas kurti atskiras Kalbos komisijos internetinis puslapis. Parengta nauja medžiagos pateikimo ir bendravimo su skaitytojais koncepcija. Puslapis visuomenei taps prieinamas 2003 m. pradžioje.

6. Renginiai

Prisidėta prie Lietuvos kultūros kongreso rengimo: sudaryta vasario 23 d. Šiauliuose vykusios kongreso konferencijos „Kultūros teisės pamatai“ sekcijos „ Valstybinė kalba ir informacinė visuomenė: įstatymai ir jų įgyvendinimas“ programa, susitarta dėl pranešimų (pranešimą „ Valstybinės kalbos sklaida ir Lietuvos integracija: teisinės užkardos ir smegduobės“ skaitė D. Mikulėnienė), Kalbos komisijos atstovai dalyvavo ir Kaune vykusios kongreso konferencijos diskusijose.

Birželio 5 d. Kalbos komisijoje įvyko išvažiuojamasis Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis. Aptarta Kalbos komisijos veiklos strategija, konkretūs darbai ir problemos. Kalbos komisijos nariai atkreipė politikų dėmesį į ryškėjančią lietuvių kalbos diskriminaciją mokslinėje veikloje.

Rugsėjo 13 d. Kalbos komisijoje lankėsi Valstybinės kalbos komisijos prie Latvijos Respublikos Prezidentės V. Vykės-Freibergos atstovai. Kolegos daugiausia domėjosi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patirtimi kuriant kalbos programas ir koordinuojant jų vykdymą, nes Latvijoje toks darbas dar tik pradedamas.

Kartu su Lietuvos teisės universitetu surengta mokslinė konferencija „Profesinė kalba: teorija ir praktika“, su Valstybine kalbos inspekcija – savivaldybių kalbos tvarkytojų seminaras.

Kalbos komisijos darbuotojai mokslinėse konferencijose ir seminaruose perskaitė 10 pranešimų.

Pagal naują Europos Sąjungos kalbų mokymo ir mokymosi programą „Europos pažymėjimas“ Lietuvos ekspertų komisija rinko geriausią lietuvių kalbos mokymo iniciatyvą. Kalbos komisija paskyrė prizus 2 darbų autoriams.

Kalbos komisijos atstovai dalyvavo Almos Adamkienės fondo renginyje teikiant lietuviškas kompiuterines programas („Tildės biuras“) mokykloms.

Kalbos komisija Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui perdavė 263 penkiolikos leidyklų dovanotus leidinius (dauguma jų išleista iš Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo programos lėšų). Vasario 8 d. Vilniaus knygų mugėje leidiniai įteikti Pelesos, Punsko, Maskvos ir kitų lietuvių mokyklų užsienyje atstovams.

 

Komisijos pirmininkė Irena Smetonienė

 

1 priedas

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nariai

Albinas Drukteinis, doc. dr., Klaipėdos universiteto Lietuvių kalbos katedros vedėjas

Aleksas Girdenis, prof. habil. dr., LMA narys korespondentas, Vilniaus universiteto Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra

Evalda Jakaitienė, prof. habil. dr., Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra

Angelė Kaulakienė, dr., Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvių kalbos katedros vedėja

Vitalija Maciejauskienė, prof. habil. dr., Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus vedėja

Antanas Pakerys, prof. habil. dr., Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius

Jūratė Palionytė, Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja

Antanas Račis, Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ vyriausiasis redaktorius

Albertas Rosinas, prof. habil. dr., Vilniaus universiteto Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra

Bronys Savukynas, žurnalo „Kultūros barai“ vyriausiasis redaktorius

Irena Smetonienė, dr., Kalbos komisijos pirmininkė

Algirdas Smilgevičius, prof. habil. dr., Vilniaus Gedimino technikos universiteto Automatikos katedra

Bonifacas Stundžia, prof. habil. dr., Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas

Giedrius Subačius, habil. dr., Lietuvių kalbos instituto direktorius

Adolfas Laimutis Telksnys, prof. habil. dr., LMA tikrasis narys, Matematikos ir informatikos instituto Atpažinimo procesų skyriaus ir UNESCO katedros „Informatika humanitarams“ vadovas

Vida Žilinskienė, doc. dr., Lietuvos teisės universiteto Kalbos kultūros katedros vedėja

Kazimieras Župerka, prof. habil. dr., Šiaulių universiteto Lietuvių kalbos katedros vedėjas

Kalbos programų koordinavimo tarybos

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų, Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų ir Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis programų koordinavimo taryba:

Prof. habil. dr. E. Jakaitienė

Dr. A. Kaulakienė

Prof. habil. dr. V. Maciejauskienė

Prof. habil. dr. A. Pakerys

Prof. habil. dr. A. Rosinas

Prof. habil. dr. A. Smilgevičius

Prof. habil. dr. B. Stundžia

Prof. habil. dr. G. Subačius

Doc. dr. V. Žilinskienė

Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000-2006 metų programos koordinavimo taryba:

Doc. dr. G. Grigas, Matematikos ir informatikos institutas

Doc. habil. dr. R. Marcinkevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Doc. dr. P. Skirmantas, Vilniaus universitetas

M. Strockis, Vilniaus universitetas

Doc. dr. B. Tamulynas, Kauno technologijos universitetas

Prof. habil. dr. L. Telksnys, Kalbos komisija

V. Zinkevičius, Lietuvių kalbos institutas

2 priedas

1 lentelė. Recenzuoti leidiniai

Eil. Nr.

Autoriai

Pavadinimas

Ekspertai

1.

Terminų žodynai ir standartai

1.1.

L. Daugnora ir kt.

„Paukščių anatomijos terminai“

K. Gaivenis, R. Jankauskas, A. Umbrasas, P. Zemlevičiūtė

1.2.

P. Alekna ir kt.

„Mokyklinis matematikos žodynėlis“

P. Zemlevičiūtė

1.3.

S. Stonkus

„Sporto terminų žodynas“, t. I; 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas

J. Klimavičius

1.4.

sud. N. Liugienė

„Mokyklinis geografijos žodynėlis“

J. Klimavičius

1.5.

S. Paltanavičius

„Europos ir Šiaurės Afrikos paukščių vardynas“

A. Auksoriūtė, K. Gaivenis, S. Labanauskienė

1.6.

V. Žalkauskas

„Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas“

A. Smetona, A. Umbrasas, A. Žandaris

1.7.

E. Velička

„Mokyklinis muzikos žodynėlis“

J. Klimavičius

1.9.

 

„Geologijos terminų žodyno“ uolienų tekstūrų pavadinimų vertinimas

J. Klimavičius

1.8.

P. Švenčianas ir kt.

„Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas“

J. Klimavičius, A. Smilgevičius

1.9.

V. Juodkazis

„Enciklopedinis hidrogeologijos terminų žodynas“

A. Kaulakienė, J. Klimavičius, P. Zemlevičiūtė

1.10.

A. Poška ir kt.

„Automatikos terminų žodynas“

A. Auksoriūtė, J. Klimavičius

1.11.

A. Lapytė ir kt.

„Psichiatrijos terminų enciklopedinis žodynas“

A. Umbrasas

1.12.

L. Kitkauskienė ir kt.

„Anglų–lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros terminų žodynas“

A. Kaulakienė, A. Rosinas

1.13.

A. Valiukėnas ir kt.

„Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas“

R. Plėštys

1.14.

S. Stonkus

„Sporto terminų žodynas“, t. II

J. Klimavičius

1.15.

A. Iljinas

„Mokyklinis lietuvių–rusų ir rusų–lietuvių kalbų fizikos terminų žodynas“

A. Kaulakienė

1.16.

J. Nargėla ir kt.

„NATO terminų žodynas“

E. Kisinas, A. Smetona

1.17.

S. Paltanavičius

„Vakarų Palearktikos paukščiai“

R. Budrys

1.18.

 

Lietuvos standartas „Oro kondicionieriai ir šilumos siurbliai su elektriniais kompresoriais. Šaldymo veika. 1 dalis. Terminai, apibrėžimai ir žymėjimai“

K. Gaivenis, P. Zemlevičiūtė

1.19.

 

Lietuvos standartas „Anesteziologija. Žodynas“

G. Kazlauskaitė, S. Keinys

1.20.

 

Lietuvos standartas „Žemės kasimo ir transportavimo mašinos. Pagrindiniai tipai. Terminai ir apibrėžimai“

A. Auksoriūtė

1.21.

 

Lietuvos standartas „Apšvietimo stulpai. 1 dalis. Apibrėžimai ir terminai“

A. Auksoriūtė

1.22.

 

Lietuvos standartas „Dažai ir lakai. Dengimo medžiagų terminai ir apibrėžimai. 1 dalis. Bendrieji terminai“

A. Kaulakienė

1.23.

 

Lietuvos standartas „Dažai ir lakai. Dengimo medžiagų terminai ir apibrėžimai. 2 dalis. Specialieji terminai, susiję su dažų charakteristikomis ir savybėmis“

A. Kaulakienė

1.24.

 

Lietuvos standartas „Dažai ir lakai. Dengiamųjų medžiagų terminai ir apibrėžimai. 3 dalis. Paviršiaus paruošimo ir dengimo metodai“

A. Kaulakienė, G. Kazlauskaitė

1.25.

 

Lietuvos standartas „Statyba. Terminų žodynas. 1 dalis. Bendrieji terminai“

A. Kaulakienė, A. Rosinas

1.26.

 

Lietuvos standartas „Ratukai ir ratai. Terminai ir apibrėžimai. Rekomenduojamieji simboliai ir ženklai bei daugiakalbis žodynas“

K. Gaivenis

1.27.

 

Lietuvos standartas „Skysčių ir dujų tekėjimo uždaruose kanaluose matavimas. Žodynas ir simboliai"

G. Kazlauskaitė, J. Klimavičius

1.28.

 

Lietuvos standartas „Sluoksniuotoji mediena. Klasifikacija ir terminija. 2 dalis. Terminija“

K. Gaivenis, S. Labanauskienė

1.29.

 

Lietuvos standartas „Skysčių ir dujų tekėjimo uždaruose kanaluose matavimas. Žodynas ir simboliai“

K. Gaivenis, J. Klimavičius

1.30.

 

Lietuvos standartas „Nuotekų valymas. Terminai ir apibrėžimai“

J. Klimavičius

1.31.

 

Lietuvos standartas „Žemės ir miškų ūkio traktoriai ir mašinos. Klasifikavimas ir terminai. 0 dalis. Klasių sistema ir klasifikavimas“

G. Kazlauskaitė

1.32.

 

Lietuvos standartas „Kelių transporto priemonės. Masės. Žodynas ir kodai“

P. Zemlevičiūtė

1.33.

 

Lietuvos standartas „Bendrieji konstrukcijų patikimumo principai. Terminai“

P. Zemlevičiūtė

1.34.

 

Lietuvos standartas „Neardomieji bandymai. Terminologija. 3 dalis. Techninės radiografijos bandymų terminai“

S. Labanauskienė

1.35.

 

Lietuvos standartas „Neardomieji bandymai. Terminologija. 4 dalis. Ultragarsinių bandymų termina

S. Labanauskienė

1.36.

 

Lietuvos standartas „Galvijų ir veršiukų odos. 1 dalis. Ydų aprašymas“

G. Kazlauskaitė, S. Keinys

1.37.

 

Lietuvos standartas „Trąšos ir kalkinimo medžiagos. Žodynas. 1 dalis. Bendrieji terminai“

G. Kazlauskaitė

1.38.

 

Lietuvos standartas „Trąšos ir kalkinimo medžiagos. Žodynas. 2 dalis. Terminai, susiję su trąšomis“

G. Kazlauskaitė

1.39.

 

Lietuvos standartas „Miškotyra. Miško medžių genetika ir selekcija. Terminai ir apibrėžimai“

G. Kazlauskaitė

1.40.

 

Lietuvos standartas „Miškotyra. Miško žėlimas ir želdinimas. Terminai ir apibrėžimai“

S. Labanauskaitė

1.41.

 

Lietuvos standartas „Kelių transporto priemonės. Variklinių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžimai“

P. Zemlevičiūtė

2.

Kiti žodynai

2.1.

I. Ermanytė ir kt.

„Lietuvių kalbos antonimų žodynas“

E. Jakaitienė

3.

Raštijos paminklai

3.1.

L. Citavičiūtė

„Martynas Liudvikas Rėza. Lietuvių kalbos seminaro istorija“

B. Kabašinskaitė

4.

Kalbos praktikos leidiniai

4.1.

I. Narvilaitė

„Kalbos kultūros vadovėlis“

B. Dobrovolskis, V. Žilinskienė

4.2.

 

„Kalbos patarimų“ 3-iojo leidimo dalis „Žodžių sandara“

E. Jakaitienė, D. Mikulėnienė

4.3.

L. Murinienė

„Kalbos kultūros pratimai ir tekstai“

V. Žilinskienė

4.4.

A. Šiupienienė

„Svetimžodžių lietuviškų atitikmenų sąrašas“

D. Mikulėnienė, R. Miliūnaitė

4.5.

 

Pranešimų rinkinys „Profesinė kalba: teorija ir praktika“

A. Kaulakienė, D Mikulėnienė

5.

Mokomieji leidiniai

5.1.

V. Žilinskienė, L. Grumadienė

„Valstybinės kalbos mokėjimo I, II ir III kvalifikacinių kategorijų lietuvių–anglų kalbų minimalieji žodynai“

B. Dobrovolskis, G. Rosinienė, A. Rosinas

6.

Monografijos

6.1.

 

„Pilietiniai Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pamokslai ir kalbos XVIII amžiaus antrojoje pusėje“

S. Narbutas, Z. Zinkevičius

6.2.

A. Girdenis

„Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai“

Ž. Markevičienė

6.3.

K. Gaivenis

„Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys“

A. Rosinas

6.4.

V. Černiauskaitė

„Spaudos atgavimo retrospektyva“

R. Miknys, L. Gudaitis

6.5.

V. Kardelis

„Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai“

D. Mikulėnienė

6.6.

A. Vidugiris

„Zietelos lietuvių tarmė“

Ž. Markevičienė

7.

Tarmių tekstai ir žodynai

7.1.

 

„Zanavykų tarmės žodynas“

I. Ermanytė, D. Mikulėnienė

7.2.

G. Kavaliauskaitė

„Aukštaičių uteniškių patarmė. Senojo kaimo kasdieniai darbai“

D. Mikulėnienė, L. Murinienė

7.3.

V. Daniliauskienė

„Gervėčių melodijos“

A. Leskauskaitė

7.4.

 

„Joniškio šnektų žodynas“

Ž. Markevičienė, D. Mikulėnienė, B. Stundžia

8.

Kiti leidiniai

8.1.

 

V. Labučio „Bibliografijos rodyklė“

B. Railienė

8.2.

 

Bibliografinė rodyklė „Lietuvių kalbotyra, 1991–1995“

A. Pakerys

8.3.

J. Totoraitis

„Sūduvos Suvalkijos istorijos“

R. Miliūnaitė, A. Pupkis

8.4.

A. Pakerys

„Akcentologija“, d. 2

D. Mikulėnienė, B. Stundžia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 priedas

2 lentelė. Ekspertų posėdžiai

Eil. Nr.

Svarstyta

Posėdžių skaičius (posėdžiauta val.)

Posėdžiuose dalyvavę ekspertai ir kviestiniai asmenys

1.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo naujos redakcijos projekto sąvokos

1 (3)

A. Auksoriūtė, A. Kaulakienė, S. Keinys, J. Klimavičius, K. Župerka; K. Mikolajevičienė

2.

Terminų tyrimas, bandymas, ėminys, imtis, tyrinys, bandinys, mėginys, pavyzdys vartojimo LST rekomendacijos

1 (1)

A. Auksoriūtė, A. Kaulakienė, S. Keinys, J. Klimavičius; K. Beitas, N. Dudlauskienė, V. Palenskis, K. Štuikys, V. Valiukėnas

3.

Lietuvos standartai „Oftalmologinė optika. Akinių lęšiai. Terminai ir apibrėžimai“ ir „Mašinų sauga“

1 (2)

A. Auksoriūtė, A. Kaulakienė, J. Klimavičius, A. Smilgevičius, A. Umbrasas; K. Bagdzevičius, G. Tomkevičius,

4.

„Sporto terminų žodynas“, t. 1; Lietuvos standartas „Nuotekų valymas. Terminai ir apibrėžimai“

1 (2)

A. Auksoriūtė, A. Kaulakienė, J. Klimavičius, A. Rosinas, P. Zemlevičiūtė; G. Irmontienė, S. Stonkus

5.

„Kalbos patarimų“ 3-iojo leidimo dalis „Prielinksniai ir polinksniai“

7 (14)

V. Ambrazas, J. Klimavičius, P. Kniūkšta, V. Labutis, D. Mikulėnienė, R. Miliūnaitė, L. Murinienė, A. Pupkis, A. Rosinas, J. Šukys, R. Vaskelaitė

6.

Lietuviškų rašto ženklų (kompiuterinių) problemos

1 (2)

L. Grumadienė, B. Stundžia, G. Subačius, L. Telksnys; V. Černiauskas, G. Grigas, A. Gurskas, P. Skirmantas, A. Stanislovaitienė, M. Strockis, V. Tumasonis

7.

„Kalbos patarimų“ 3-iojo leidimo dalys „Linksniai“, „Sintaksė“

20 (40)

J. Klimavičius, P. Kniūkšta, V. Labutis, L. Laužikas, D. Mikulėnienė, R. Miliūnaitė, A. Pupkis, A. Rosinas, J. Šukys, R. Urnėžiūtė, R. Vaskelaitė

8.

Valstybinės kalbos politikos gairių projektas

1 (2)

L. Grumadienė, A. Pupkis, A. Rosinas, L. Telksnys

9.

V. Žalkausko „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodyno“ terminų sąrašas; V. Dagienės ir V. Valiukėno parengti kompiuterijos terminų sąrašai; Kalbos komisijos konsultantų parengtas terminų sąrašas.

7 (16)

A. Auksoriūtė, A. Kaulakienė, A. Smetona, A. Smilgevičius, L. Telksnys, A. Umbrasas; V. Dagys, V. Dagienė, G. Grigas, J. Klimkienė, V. Palenskis, K. V. Paulauskas, V. Valiukėnas, V. Žalkauskas, A. Žandaris

10.

Z. Gudžinsko parengtas rūtinių (Rutaceae) šeimos citrusinių (Citroidea) pošeimio augalų ir jų vaisių pavadinimų sąrašas; Įvairių augalų, jų vaisių pavadinimų sąrašas; Arekinių (palminių) šeimos medžių genčių pavadinimai

4 (9)

A. Auksoriūtė, S. Keinys, J. Klimavičius, S. Labanauskienė; Z. Gudžinskas, J. R. Naujalis, V. Rašomavičius

11.

Teologijos terminų atitikmenys ir jų darybos principai

5 (12)

S. Keinys, J. Klimavičius, B. Savukynas, Z. Zinkevičius; V. Ališauskas, V. Aliulis, F. Jončys, S. R. Juozaitis, P. Kimbrys, M. Mikalajūnas, G. Petrauskas, N. Skliutaitė, S. A. Stasiulevičiūtė

12.

Valstybių pavadinimai; Valstybių sostinių pavadinimai; Tradicinių ir labiau paplitusių pasaulio vietovardžių sąrašai

2 (4)

V. Ambrazas, D. Mikulėnienė, A. Pakerys, A. Račis, B. Savukynas, B. Stundžia; N. Burvienė

13.

„Enciklopedinis hidrogeologijos terminų žodynas“; Lietuvos standartas „Nuotekų valymas. Terminai ir apibrėžimai“

1 (3)

A. Kaulakienė, J. Klimavičius, A. Rosinas, A. Smilgevičius; T. Gužauskienė, V. Juodkazis, V. Šulga

 

2 priedas

3 lentelė. 1.1 programa „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“

Eil. Nr.

Tema

Vadovas

2002 m. atlikta

Finansuojama (metai)

2002 m. skirta (tūkst. Lt)

1.

Šiaulių universitetas

1.1.

Šiaulių kalbos konsultacijų punktas (1.15 ir 1.16 punktai)

doc. R. Petkevičienė

Iš viso gauti ir atsakyti 2104 klausimai. Daugiausia konsultuota dėl žodžių reikšmių ir svetimžodžių vartojimo, nemažai gauta sintaksės ir morfologijos srities klausimų. „Šiaulių krašte“ išspausdinti 6 straipsneliai kalbos kultūros klausimais.

1997–2005 m.

23,6

2.

Vytauto Didžiojo universitetas

2.1.

Kauno kalbos konsultacijų punktas (1.15 ir 1.16 punktai)

doc. dr. V. Vasiliauskienė

Suteikta per 1830 konsultacijų telefonu ir ne telefonu. Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriui perduoti 728 svarbesni konsultacijų aprašai. Konsultuoti Kauno aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų, Kauno savivaldybės, įvairių Kauno bendrovių ir įstaigų darbuotojai. Gegužės mėn. Vytauto Didžiojo universitete su Kauno savivaldybės kalbininkėmis suorganizuotas seminaras, kuriame aptarti aktualiausi kalbos aspektai, skyrybos įvairavimo problemos. VDU laikraštyje „Universitas Vytauti Magni“ paskelbti 4 straipsniai.

1997–2005 m.

16,8

3.

Klaipėdos universitetas

3.1.

Klaipėdos kalbos konsultacijų punktas (1.15 ir 1.16 punktai)

doc. dr. A. Drukteinis

Telefonu atsakyta į beveik 1000 klausimų (dažniausi klausimai – iš leksikos ir sintaksės, retesni – rašybos, kirčiavimo ir tarties, morfologijos, žodžių darybos ir kt.). Konsultantai redagavo ir neilgus tekstus bei sąrašus. Universiteto laikraštyje paskelbti punkto darbuotojų straipsneliai.

1997–2005 m.

13,9

4.

Kauno r. savivaldybė

4.1.

Kauno laisvosios ekonominės zonos kalbos tvarkytojas (1.16 punktas)

N. Miodušauskienė

Dalyvauta tarybos ir valdybos posėdžiuose, redaguoti sprendimų projektai, konsultuota dėl siunčiamųjų raštų rengimo. Konsultuotos ir visos 23 seniūnijos. Redaguoti prekių aprašai, reklamos tekstai ir kt. Tikrinti viešieji užrašai. Apie spaudoje pastebėtas klaidas pranešta laikraščių stilistėms.

1997–2005 m.

18,3

5.

Visagino m. savivaldybė

5.1.

Valstybinės kalbos tarnyba (3.4 ir 3.5 punktai)

A. Sieliūnienė

Kalbos klausimais konsultuoti miesto gyventojai, įmonių, įstaigų darbuotojai, dalyvauta įvairių komisijų darbe. Tikrintas miesto įstaigų ir įmonių darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimas. Nuolat tikrintas Visagino valstybinės kalbos centras, viešieji užrašai, valgiaraščiai, nedidelės įmonės. Dalyvauta komisijoje priimant į darbą naujus savivaldybės darbuotojus ir Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos darbe, kaupta informacija apie valstybinės kalbos mokėjimą, vartojimą ir mokymą Visagino mieste. Daug dėmesio skirta darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. Kartu su kanceliarija Visagino miesto savivaldybėje surengtas raštvedybos seminaras. 2002 m. organizuoti trijų mėnesių kalbėjimo bei rašymo įgūdžių tobulinimo kursai kitakalbiams miesto gyventojams, išlaikiusiems valstybinės kalbos mokėjimo antrosios kvalifikacinės kategorijos egzaminą. Miesto laikraštyje „V každyj dom“ skelbti informaciniai pranešimai, straipsneliai kalbos klausimais.

1997–2005 m.

40,5

6.

Visagino valstybinės kalbos centras

6.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams (2.5.3 punktas)

E. Čekienė

Sudarytos 8 elektrinės darbuotojų mokymo grupės, kuriose mokytis pradėjo 97 žmonės. Jie buvo mokomi pagal 120 val. programą. Kursą išklausė 50 žmonių.

2002 m.

15,5

7.

Šalčininkų r. savivaldybė

7.1.

Valstybinės kalbos mokymo centras (2.5.3 punktas)

D. Zinkevičienė

Pirmąjį pusmetį sudarytos 4 grupės: 1 mokančiųjų, 2 pažengusiųjų, 1 pradedančiųjų (iš viso 39 klausytojai), antrąjį pusmetį taip pat sudarytos 4 grupės: 2 pažengusiųjų ir 2 mokančiųjų (iš viso 44 klausytojai). Kursų lankytojai buvo mokomi pagal 48, 96 ir 144 val. mokymo programas. Užsiėmimai vyko Valstybinės kalbos mokymo centre ir Eišiškių 2-oje vidurinėje mokykloje.

1998–2005 m.

8,8

8.

VšĮ „Žinijos“ švietimo ir mokymo centras

8.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai socialiai remtiniems kitakalbiams Vilniaus m. gyventojams (2.5.3 punktas)

D. Leščiaus-kienė

2002 m. balandžio–gegužės mėnesiais buvo mokomos 3 socialiai remtinų asmenų grupės po 10 žmonių (iš viso 30 lankytojų). Mokyta pagal 82 akademinių valandų intensyvaus mokymo programą. 17 klausytojų buvo parengti II kvalifikacinės kategorijos egzaminui, kurį visi išlaikė, 10 žmonių lankė įvadinio lietuvių kalbos kurso pamokas.

2002 m.

2,6

9.

VšĮ Tautinių bendrijų namai

9.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai socialiai remtiniems asmenims (2.5.3 punktas)

A. Gedamins-kienė

2002 m. vasario–birželio mėn. organizuoti valstybinės kalbos kursai socialiai remtiniems asmenims. Juose mokėsi 26 klausytojai (3 grupės). Pasibaigus kursams, 14 klausytojų laikė valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kategorijų egzaminus. I kategorijos egzaminą išlaikė 7, II kategorijos – 5.

2002 m.

3,4

9.2.

Valstybinės kalbos mokymo kursai socialiai remtiniems asmenims (2.5.3 punktas)

A. Gedamins-kienė

2002 m. lapkričio–gruodžio mėn. organizuoti valstybinės kalbos kursai socialiai remtiniems asmenims. Pagal 48 val. programą mokėsi 13 klausytojų. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kategorijų egzaminus klausytojai planuoja laikyti 2003 m. sausio mėn. pabaigoje.

2002 m.

0,9

10.

Vilniaus r. savivaldybės Švietimo skyriaus Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisija

10.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai kitakalbiams Vilniaus r. gyventojams (2.5.3 punktas)

S. Lukoševi-čienė

Dirbta su 4 kitakalbių mokymo grupėmis: 1 – Medininkuose, 3 – rajono savivaldybėje. Medininkuose kursus lankė 25 žmonės, rajono savivaldybėje – 55. Visose grupėse dirbta pagal 48 val. mokymo programą. Egzaminus laikė 49 asmenys, kiti ketina mokytis toliau.

2002 m.

2,9

11.

Alytaus tautinių mažumų kultūros centras

11.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai kitakalbiams Alytaus m. gyventojams (2.5.3 punktas)

N. Krakovskaja

Valstybinės lietuvių kalbos mokymui buvo skirta 181 valanda. Mokomąją grupę lankė 9 kitakalbiai.

2002 m.

2,3

12.

Ignalinos r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius

12.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai kitakalbiams Didžiasalio gyventojams (2.5.3 punktas)

L. Sidorenkienė

Dirbta pagal 120 val. mokymo programą. Užsiėmimai vyko 2 kartus per savaitę po 4 akademines valandas. Kursus lankė 12 socialiai remtinų Didžiasalio gyventojų.

2002 m.

1,8

13.

Pedagogų profesinės raidos centras

13.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai kitakalbiams (2.5.3 punktas)

I. Raščiuvienė

Mokėsi 160 žmonių (Vilniuje – 96, Klaipėdoje – 64). Vilniuje sudarytos 6 kitakalbių mokymo grupės, Klaipėdoje – 4. Dirbta pagal 41, 48 ir 56 val. programas.

2002 m.

6,8

14.

VšĮ Romų visuomenės centras

14.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai (2.5.3 punktas)

S. Novopolskaja

Sudarytos 2 grupės, kuriose pagal 96 val. programą mokėsi 43 taboro gyventojai. Iš klausytojų, pageidavusių kartoti kursą, vėliau sudaryta trečioji grupė.

2002 m.

4,5

15.

Vilniaus apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų ir švietimo departamentas

15.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai (2.5.3 punktas)

L. Vitienė

Valstybinės kalbos mokymo kursai socialiai remtiniems Vilniaus rajono Čekoniškių ir aplinkinių kaimų gyventojams vyko Čekoniškių pradinėje mokykloje. Sudarytos dvi kitakalbių grupės, su kuriomis buvo dirbama pagal 48 val. programą. Kursus lankė 22 klausytojai, iš jų 18 išlaikė egzaminą.

2002 m.

1,0

16.

Graikų bendruomenė Lietuvoje „Pontos“

16.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai (2.5.3 punktas)

G. Macukatovas

Kursus lankė 20 graikų bendruomenės narių (dauguma jų socialiai remtini asmenys). Klausytojai buvo mokomi pagal 96 val. programą.

2002 m.

2,7

17.

Klaipėdos „Pajūrio“ mokykla

17.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai (2.5.3 punktas)

R. Tamelienė

„Pajūrio“ vidurinėje mokykloje vykusius kursus lankė 8 tremtiniai. Trečiosios kvalifikacinės kategorijos egzaminui klausytojai buvo rengiami pagal 127 val. mokymo programą.

2002 m.

1,8

18.

UAB „Sugardas“

18.1.

Laikraštyje „V každyj dom“ skelbiamų lituanistinių puslapių leidyba (2.5.3 ir 4.2.4 punktai)

L. Martynova

Laikraštyje „V každyj dom“ paskelbta 14 puslapių valstybine kalba. Rašyta Lietuvos narystės ES, švietimo, vaikų teisių apsaugos temomis, informuota apie PHARE programas, rengtus seminarus ir mokymus, pasakota apie jaunimo veiklą, publikuoti straipsniai apie šventes ir atmintinas datas, papročius, tradicijas. Nemaža dėmesio skirta informacijai, susijusiai su valstybinės kalbos mokymu.

2002 m.

13,0

19.

UAB leidykla „Gimtasis žodis“

19.1.

Knygos „Slenkstis“ pakartotinis leidimas (2.5.3 punktas)

A. Paulauskas

Išleistas E. Narbuto, J. Pribušauskaitės, M. Ramonienės ir kt. knygos „Slenkstis“ 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas (800 egz.).

2002 m.

7,0

20.

Kalbos programų koordinavimo taryba

20.1.

Kalbos programų koordinavimo tarybos veikla

V. Ragaišienė

Paskirstytos 1.1 programos „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“ ir 1.2 programos „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“ lėšos institucijoms, atliekančioms darbus pagal sutartis, patvirtintos Koordinavimo ir Ekspertų tarybų narių bei kviestinių ekspertų darbo sąnaudos ir darbo užmokesčio tarifikacija, apsvarstytos ir patvirtintos programų darbus vykdančių institucijų metinės ir ketvirčių ataskaitos, apsvarstytos paraiškos 2002–2003 m. darbams atlikti, paskirti pateiktų darbų ir paraiškų recenzentai bei patvirtintos recenzijų ir ekspertizių išvados ir kt.

2002 m.

0,9

21.

Kalbos programų ekspertų taryba

21.1

Kalbos programų ekspertų tarybos veikla

V. Ragaišienė

Atlikta mokomųjų leidinių kitakalbiams ir institucijų paraiškų ekspertizė.

2002 m.

1,0

 

 

 

 

 

 

2 priedas

4 lentelė. 1.2 programa „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“

Eil. Nr.

Tema

Vadovas

2002 m. atlikta

Finansuojama (metai)

2002 m. skirta (tūkst. Lt)

1.

Švietimo ir mokslo ministerija

1.1.

Visose aukštesniosiose ir profesinėse mokyklose įvesti kalbos kultūros ir specialybės kalbos privalomąjį kursą (2.2.1 punktas)

D. Numgaudis

Kalbos kultūra ir specialybės kalba dėstyta 80 profesinių (1062 grupėse) ir 28 aukštesniosiose mokyklose (390 grupių).

1997–2005 m.

410,0

2.

Lietuvių kalbos institutas

2.1.

Akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ kompiuterinės kartotekos kaupimas ir tvarkymas (1.1 punktas)

dr. G. Nakti-nienė

„Lietuvių kalbos žodyno“ 17–20 tomų kompiuteriniai tekstai perkelti iš PageMaker į Word 7.0 formatą ir perkoduoti, pakeisti jų kompiuteriniai šriftai iš „Baltic LT“ į „Akademinis LT“ ir „Akademinis LT kirčiuotas“. Atlikta kompiuterinė korektūra, pagal instrukciją ištaisyti kompiuterinių šriftų neatitikimai. Atliktas „Lietuvių kalbos žodyno“ 1, 10, 11, 13 tomų tekstų rašmenų ir kitų ženklų bei simbolių atitikimo patikrinimas ir koregavimas, tvarkytas tekstynų formatas. Parengta apie 136,5 a. l. „Lietuvių kalbos žodyno“ teksto. Papildomai atlikti dalykiniai, rašybos ir skyrybos bei kt. taisymai. Sukurti šie kompiuterinių priemonių darbiniai variantai: 1) Unicode standarto kompiuterinis šriftas „Lietuvių kalbos žodyne“ vartojamiems rašmenims ir simboliams perteikti; 2) makrokomandų algoritmas esamiems šriftams perkoduoti į naują Unicode standarto šriftą. Nuskaitytos „Lietuvių kalbos žodyno“ papildymų kartotekos 44 dėžutės. Kartoteka papildyta 23330 vnt. leksikos duomenų.

1996–2005 m.

48,5

2.2.

Lietuvos Respublikos vardyno duomenų rinkimas ir kompiuterinis jų tvarkymas (1.13 punktas)

habil. dr. V. Maciejauskienė

Surinkta 21593 vnt. vardyno duomenų. Istoriniai asmenvardžiai išrašyti iš 18 šaltinių: Kauno magistrato ir suolininkų teismų protokolų ir aktų knygos, Kauno magistrato ir vaito mišrios knygos, Kauno nuosavybės dokumentų knygų, Kauno parapinės Šv. Petro ir Povilo bažnyčios mirties metrikų registracijos knygos, Kauno siuvėjų brolijos sąrašo, Kauno suolininkų knygos, Kauno suolininkų teismo aktų knygos, Kauno vaito knygos, Kietaviškių parapijos gyventojų sąrašo, Kriaunų, Nočios ir Kiauklių parapijų krikšto metrikų registracijos knygų, Mažosios Lietuvos asmenvardžių registro ir kt. 2757 asmenvardžiai sukaupti iš 3 Kriaunų parapijos bažnytinių knygų. Toliau tęstas „Lietuvių (baltų) vietovardžių kilmės aiškinimų kartotekos“ duomenų kompiuterizavimas. Parengti perkelti į kompiuterį 11 kartotekos dėžučių duomenys: patikrintos ir moksliniu požiūriu įvertintos išrašytos etimologijos, atrinkti nekompiuterizuotini duomenys ir pan. Į kompiuterį perkelta 4 a. l. kartotekos teksto.

1996–2005 m.

31,4

2.3.

Mažosios Lietuvos vardyno duomenų rinkimas iš istorinių rankraščių, kompiuterinis jų tvarkymas (1.13 punktas)

dr. V. Čepienė

Vardyno duomenys šifruoti ir rinkti iš istorinių vokiškų dokumentų, buvusių Karaliaučiaus archyvuose ir bibliotekose. Iš Lietuvos mokslų akademijos ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekų rankraščių skyriuose saugomų XVIII–XIX a. aktų ir iš Berlyno archyve esančių XXVII a. dokumentų kopijų į lapelius išrašyta 7480 vnt. vardyno duomenų. Peržiūrėta 17 rankraščių, esančių Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Surinkta medžiaga patikrinta, sutvarkyta: asmenvardžiai sudėti pagal šaltinius, o juose – abėcėlės tvarka, vietovardžiai – pagal abėcėlę. Rašomas rankraščių šaltinių ir jų santrumpų sąrašas. Kompiuteryje surinkta 1985 vnt. duomenų.

1997–2005 m.

18,3

2.4.

Lietuvių senųjų raštų ir tarmių kompiuterinių bazių sudarymas (1.3 ir 1.5 punktai)

dr. O. Alekna-vičienė

Iš mikrofilmo nuskaityta Morkūno „Postilė“, nuskaitytas tekstas lygintas su originalo kopija, rengtas maketas, skaitytos korektūros. Skaitytos „Margaritos Theologicos“, d. 2, 3 korektūros, tekstas sulygintas su originalu. Rengtas S. B. Chylinskio pagrindinio Naujojo Testamento šaltinio –Staatenbejbel – kompiuterinis variantas: surinkta Evangelija pagal Matą, Luką, Morkų ir Joną, perskaityta korektūra. Aprašytos K. Lukausko „Pamokslų“, K. Sirvydo „Punktų sakymų“, J. Jaknavičiaus „Ewangelie polskie y litewskie“, B. Vilento „Evangelijų bei Epistolų“ konkordancijose pateiktų žodžių formos: nustatytos antraštinės formos ir nurodytos gramatinės charakteristikos. Elektroninei analizei parengtas kompiuteriu surinktas S. Vaišnoro „Margaritos Theologicos“ tekstas.

1996–2005 m.

72,0

2.5.

„Dieveniškių šnektos žodyno“ kompiuterinio varianto rengimas (1.5 punktas)

dr. K. Morkūnas

Kompiuteriu surinkta 12 a. l. žodyno teksto. Skaitytos pirmosios surinkto ir sumaketuoto teksto korektūros. Tekstas lygintas su šaltiniais, iš kurių rinkti žodžiai, jų reikšmes ir vartojimą iliustruojantys sakiniai. Tekstas papildytas naujais duomenimis.

1999–2002 m.

13,6

2.6.

Kalbos konsultacijų ir rekomendacijų kompiuterinių bankų kūrimas (1.15 ir 1.16 punktai)

dr. P. Kniūkšta, dr. R. Miliūnaitė

Kompiuterinėje konsultacijų bazėje peržiūrėti ir sutvarkyti turimi duomenys: patikrinta, ar teisingai klausimai ir atsakymai susieti su apibendrinamaisiais skyreliais ir atskirais žodžiais; patikrintos apibendrinamųjų skyrelių formuluotės; perskaityta teksto korektūra. Bankas papildytas naujais konsultacijų duomenimis. Baigti galutinai tvarkyti ir redaguoti „Kalbos vadovo“ duomenys. Iš šio leidinio į duomenų bazę perkelta 2522 vnt. rekomendacijų. Toliau rinkti ir kelti į kompiuterį duomenys iš dabartinių šaltinių. Iš viso pirminiu elektroniniu pavidalu į kompiuterį šiais metais perkelta daugiau kaip 3,5 tūkst. rekomendacijų. Buvo pildoma ir tikslinama duomenų bazės priežiūros programa. Sukurtas naujas patikslintos priežiūros programos įdiegimo variantas.

1997–2005 m.

23,6

2.7.

„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ rengimas (4.2.1 punktas)

dr. V. Sakalaus-kienė

Parašyta 9,5 a. l. žodyno teksto pagal žodžio vartojimo sritį ir žodžio baigmenį (teisės, politologijos, žemdirbystės ir agronomijos, veterinarijos, psichologijos, karybos, aviacijos ir kt. sričių). Leksikos duomenys rinkti iš VDU tekstyno, pagal pateiktus leksemų sąrašus sudaryta apie 110 tūkst. vnt. konkordansų. Surūšiuota daugiau nei 80 tūkst. vnt. konkordansų.

1996–2005 m.

18,9

2.8.

„Antonimų žodyno“ rengimas (4.12 punktas)

dr. I. Ermanytė

Žodyno rankraštis įteiktas Kalbos komisijos ekspertams.

1998–2002 m.

27,5

2.9.

„Kalbos praktikos patarimų“ 3-iojo leidimo dalies „Leksikos klaidos. Skoliniai“ rengimas (2.4.5 punktas)

doc. dr. D. Mikulėnienė

Parengtas tekstas (5 a. l.) įteiktas Kalbos komisijos ekspertams.

2002 m.

5,9

2.10.

„Kaltanėnų šnektos žodyno“ rengimas (1.5 punktas)

A. Rimševičienė

Rinkta medžiaga iš „Lietuvių kalbos žodyno“, jo papildymų kartotekos, garsajuosčių ir kt. šaltinių. Iš viso surinkta ir suskirstyta pagal abėcėlę apie 2600 vnt. leksikos duomenų. Papildyta ir patobulinta žodyno rašymo instrukcija. Rugpjūčio mėn. iš Kaltanėnų apylinkių užrašyta 400 vnt. leksikos duomenų su iliustraciniais pavyzdžiais. Parašyta 1,5 a. l. bandomojo teksto (A raidė). Parengta medžiaga B, C, D raidžių tekstui rašyti.

2001–2004 m.

11,8

2.11.

Knygos „Alantiškių šnekta: tarminiai tekstai“ rengimas (1.5 punktas)

Z. Šimėnaitė

Įrašyta naujų tarminių tekstų (turima 30 garsajuosčių). Iššifruota apie 5 a. l. tarminio teksto. Kompiuteriu surinkta apie 4 a. l. teksto. Sukaupta maždaug 10000 vnt. kartoteka.

2001–2002 m.

9,2

2.12.

Lituanistinių leidinių leidyba (4.1.1, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8 ir 4.2.2 punktai)

doc. dr. J. Za-barskaitė

1. K. Gaivenis. „Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys“ (1000 egz.).

2.„ Lietuvių kalbos žodynas“, t. 20 (1000 egz.).

3. K. Vosylytė. „Bronė Vosylytė. Kelias į Didįjį žodyną“ (500 egz.).

4. „Leksikografijos ir leksikologijos problemos“ (300 egz.).

5. A. Lyberis. „Sinonimų žodynas“ (3000 egz.).

2002 m.

67,9

3.

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka

3.1.

Bibliografinės rodyklės „Lietuvių kalbotyra, 1996–2000“ rengimas (4.2.3 punktas)

dr. J. Marcin-kevičius

Baigta rengti bibliografinė rodyklė „Lietuvių kalbotyra, 1996–2000“ (apimtis 6486 įrašai). Tekstas parengtas redaguoti.

2002 m.

11,5

4.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas

4.1.

Lituanistikos leidinių leidyba (4 punktas)

R. Kareckas

1. „Lietuviški tradiciniai vietovardžiai: Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos“ (2500 egz.).

2. J. Abaravičius. „Skyrybos stilistika“ (600 egz.).

3. „Vietovardžių žodynas“ (3000 egz.).

4. G. Subačius. „X. D. K. P. S lietuvių kalbos gramatika XIX amžiaus pradžia“ (500 egz.).

5. A. Pakerys. „Akcentologija“, II d. (1000 egz.).

6. A. Pupkis. „Zanavykų tarmės žodynas“, t. I (rengimas).

7. J. Palionis. „XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai“ (rengimas).

8. A. Girdenis. „Fonologijos pagrindai“ (rengimas).

9. Teminių puslapių skelbimas žurnale „Gimtoji kalba“ (123 p.).

1996–2005 m.

80,5

5.

Vilniaus universitetas

5.1.

„Aiškinamojo bendrųjų geologijos terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

prof. habil. dr. J. Paškevičius

Žodynas baigiamas redaguoti. 2003 m. II ketvirtyje žodyno rankraštį numatoma įteikti Kalbos komisijai aprobuoti.

1999–2002 m.

10,5

5.2.

„Lingvodidaktikos terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

doc. dr. M. Ra-monienė

Parengtas bendrosios žodyno struktūros modelis ir numatyti svarbiausios teminės grupės, apimantys moderniosios lingvodidaktikos sritis. Sutarta dėl žodyno medžiagos atrankos principų, apimties, nuorodų ir kt. Aptarta definicijos struktūra. Sudarytas pirminis 350 terminų sąrašas. Parengta dalis žodyno: aptarta bendroji taikomosios lingvistikos ir kalbos išmokimo/įsisavinimo problematika ir lingvodidaktikai aktualiausia terminija.

2002–2003 m.

19,7

5.3

„Zanavykų šnektos žodyno“, t. 2 rengimas (1.5 ir 4.1.5 punktai)

dr. A. Pupkis

Parengtas (suredaguotas ir surinktas kompiuteriu, perskaityta ir ištaisyta korektūra) L, M, N ir O raidžių tekstas (291 p.).

2002 m.

6,0

5.4.

„Fizikos terminų žodyno“ antrojo leidimo rengimas (2.4.6 punktas)

doc. dr. V. Va-liukėnas

Iš Lietuvos standartų atrinkti įvairių fizikos sričių terminai anglų ir lietuvių kalbomis, įvairiuose šaltiniuose surasti šių terminų atitikmenys prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis. Pradėta terminų tvarkyba kompiuterinėje žodyno duomenų bazėje. Į duomenų bazę įrašyta daugiau kaip 7200 prancūziškų atitikmenų. Sutvarkyti rusiškų terminų giminių žymenys.

2002–2003 m.

24,1

5.5.

Bibliografinių rodyklių leidyba (4.3.5 punktas)

prof. habil. dr. B. Stundžia

Išleista:

„Vytautas Mažiulis. Bibliografijos rodyklė“ (150 egz.);

„Vitas Labutis. Bibliografijos rodyklė“ (100 egz.).

2002 m.

1,6

6.

Matematikos ir informatikos institutas

6.1.

Kompiuterinės terminų bazės kūrimas (1.15 punktas)

dr. V. Čer-niauskas

Išplėstos terminų žodynų duomenų perkėlimo į kompiuterinę terpę techninės galimybės. Bazė papildyta duomenimis (sukaupta „Radioelektronikos terminų žodyno“, „Aiškinamojo tekstilės terminų žodyno“ ir „Anglų–lietuvių kalbų hidrotechnikos terminų žodyno“) daugiau nei 26500 terminų straipsnių. Rengiant kompiuterinę terminų bazę atlikti šie darbai: paieškai paspartinti modifikuota bazės struktūra, patobulintos paieškos procedūros, sukurtos papildomos programos, išplečiančios galimybes rinktis paieškos kriterijus, patobulinta paieškos rezultatų peržiūros programa. Į terminų bazę perkelta 13 terminų žodynų duomenys (bazėje yra daugiau nei 186000 terminų). Atlikti internetinės sąsajos projektavimo ir įgyvendinimo darbai. Pradėti klaidų terminų bazėje paieškos ir taisymo darbai.

1997–2005 m.

79,2

7.

Vytauto Didžiojo universitetas

7.1.

Tęstinio lietuvių kalbos tekstyno rengimas (1.15 punktas)

prof. habil. dr. R. Marcin-kevičienė

Atlikta preliminari tekstų paieška internete. Gauti iš leidyklų tekstai tvarkyti pagal įprastus principus. Sukaupta 100 mln. žodžių. Tekstyno sudėtinės dalys (jų yra 10) papildytos tekstais, išlaikant tam tikras proporcijas.

Sudarytas 1 mln. žodžių automatiškai morfologiškai anotuotas tekstynėlis. Atlikti darbai mažinant morfologinį daugiareikšmiškumą.

Interneto svetainė papildyta įvairiais straipsniais iš tekstynų ir kompiuterinės lingvistikos srities. Du kartus atnaujinta tekstyno duomenų bazė didinant visuomenei laisvai prieinamą tekstyną. Įdiegtas konkordanso eilučių rūšiavimas pagal pirmąjį žodį iš dešinės.

2000–2005 m.

21,0

8.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

8.1.

Smulkiosios tautosakos kompiuterinės bazės kūrimas (1.15 ir 4.16 punktai)

prof. habil. dr. K. Grigas, L. Kudirkienė, dr. D. Vait-kevičienė

Kompiuterinė Patarlių ir priežodžių bazė papildyta 27000 vnt. naujų įrašų. Toliau tvarkytas „Lietuvių patarlių ir priežodžių“ 1 t. tekstas, tam tikriems teksto elementams išskirti bei paženklinti parengtos specialios programinės funkcijos bei procedūros. Papildyti „Lietuvių patarlių ir priežodžių“ 1 t. vietovardžių duomenys, prie Lietuvos vietovardžių nurodytos jų geografinės koordinatės. Pradėta kompiuterinio šrifto PAREMIX transformacija į 16 bitų kodų sistemą.

Iš LLTI Lietuvių tautosakos rankraštyno rinkinių atrinkti lenkiški, rusiški ir gudiški užkalbėjimai – originalūs tekstai transliteruoti lenkiškais ir rusiškais rašmenimis. Iš publikuotų šaltinių surinkti vokiečių kalba skelbti lietuvių užkalbėjimai, jie įvesti į duomenų bazę. Bazė papildyta Lietuvių tautosakos rankraštyno ir LMD rinkinių, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus tikėjimų kartotekos ir kt. duomenimis. Sukauptų duomenų pagrindu toliau rengtas leidinys „Lietuvių užkalbėjimai“.

1998–2005 m.

45,2

8.2.

„Knygos nobažnystės krikščioniškos“ rengimas spaudai (1.3 ir 4.1.3 punktai)

doc. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė

Ištirtas ir nustatytas Jaugelio-Telegos giesmyno tekstų santykis su Merkelio Petkevičiaus reformatų giesmyno psalmėmis ir giesmėmis, taip pat su kitais lietuviškais liuteronų giesmynais, išleistais Pietų Lietuvoje. Nustatyti psalmių ir giesmių kitakalbiai šaltiniai. Stengtasi nustatyti ne tik tiesioginį lenkišką, bet ir ankstyviausią šaltinį. Nustačius šaltinius parengtos lenkiškų psalmių šaltinių kopijos, pagal kurias psalmių tekstai surinkti kompiuteriu ir parengti tekstologiškai. Atliktas pirminių giesmės vokiškų, lotyniškų ar lenkiškų šaltinių paieškos darbas (nustatyti daugumos 150 giesmių pirminiai ir tiesioginiai šaltiniai). Krikščioniškųjų giesmių šaltiniai kopijuoti, parengta lenkiškų giesmių transkripcija.

2002–2003 m.

11,7

9.

Šiaulių universitetas

9.1.

„Joniškio šnektų žodyno“ rengimas (1.5 punktas)

doc. dr. J. Švambarytė

Žodyno kartoteka papildyta 6000 vnt. Joniškio šnektų tekstų, įrašytų 1999–2002 m. Vasarą organizuotos ekspedicijos į Joniškį ir Gataučius. Parengta apie 60 p. žodyno teksto. Konsultuotasi su Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos skyriaus darbuotojais dėl žodyno rengimo principų. Baigti rinkti Joniškio apylinkių vietovardžiai, užrašyti 1935–1936 m. Jie lyginti su 1998–2002 m. užrašytais Joniškio r. vietovardžiais. Remiantis Joniškio šnektų žodyno medžiaga parengta tezių 4-ajam tarptautiniam geolingvistų ir dialektologų kongresui.

1998–2003 m.

22,3

10.

Lietuvos žemės ūkio universitetas

10.1.

„Selekcijos ir sėklininkystės terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

prof. habil. dr. A. Sliesa-ravičius

Žodyno rankraštis įteiktas Kalbos komisijos ekspertams.

1999–2002 m.

4,0

11.

Lietuvos karo akademija

11.1.

„Aiškinamojo karybos terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

dr. V. Tininis

Žodyno rankraštis įteiktas Kalbos komisijos ekspertams.

1999–2002 m.

7,9

12.

Kauno technologijos universitetas

12.1.

„Aprangos terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

doc. dr. A. Ratautas

Parengta 145 p. pradinio žodyno teksto (pateikta apie 1500 vnt. terminų).

2001–2004 m.

30,1

12.2.

„Aiškinamojo mechanikos terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

prof. habil. dr. A. Žiliukas

Sutarta dėl terminų rinkimo metodikos, parengtas 3000 vnt. žodyno vardynas.

2002–2004 m.

24,9

12.3.

„Aiškinamojo Europos integracijos terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

prof. habil. dr. K. Kriščiūnas

Sukauptas kelių tūkstančių terminų žodyno vardynas lietuvių ir kitomis kalbomis. Parengta ir pritaikyta žodyno rengimo programinė įranga.

2002–2003 m.

27,5

13.

Vilniaus pedagoginis universitetas

13.1.

„Lietuvių kalbos leksikos raida“ (1.15 punktas)

prof. habil. dr. A. Pakerys

Tikslintos bendrinių žodžių kai kurių žodžių reikšmės, pridėtos reikiamos stilistinės nuorodos, tikrintas ir tikslintas gramatinis apibūdinimas. Parengtas naujas gramatinių sutrumpinimų variantas, labiau priderintas prie bendrojo lavinimo mokyklose vartojamų sutrumpinimų, redaguotas literatūros šaltinių sąrašas. Tvarkytas tikrinių žodžių žodynas. Įdiegtos redagavimui reikiamos programos, programiniu būdu keisti gramatiniai sutrumpinimai, spausdintas lakštinis bendrinių ir tikrinių žodžių žodyno variantas. Kurtas pirminis žodyno kompiuterinio varianto, tinkamo kompaktinei plokštelei leisti, projektas. Suredaguotas bendrinių žodžių ir jų gramatinių formų žodynas.

2002–2004 m.

28,6

14.

Lietuvos muzikos akademija

14.1.

„Muzikos žodyno“, d. 1 rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

doc. dr. J. Gustaitė

Žodyno rankraštį Kalbos komisijos ekspertams numatoma įteikti 2003 m. pirmajame ketvirtyje.

2001–2002 m.

10,0

15.

PĮ „Lietuvos mokslas“

15.1.

A. Kudzio ir kt. „Statybos terminų žodyno“ leidyba (1.4 ir 4.2.2 punktas).

dr. A. Liekis

Išleistas „Statybos terminų žodynas“ (900 egz.).

2001–2002 m.

19,3

16.

Pedagogų profesinės raidos centras

16.1.

Lietuvos Respublikos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos svetainės rengimas (1.15 ir 1.16 punktai)

Ž. Mikolaitytė

Atnaujintas svetainės dizainas, patikslinta struktūra. Skelbta informacija apie renginius, skirtus lietuviškos Biblijos 400 m. jubiliejui, 140-osioms Maironio gimimo metinėms. Siųsta informacija apie svetainės atnaujinimą šalies mokykloms. Rengta publikuoti internete 1922 m. K. Bizausko knyga „Literatūros teorija“, pildytas žargono žodynėlis. Paskelbta svetainės santrauka prancūzų kalba. Atnaujintas skyrelis „Iš kūrėjų gyvenimo“.

2002–2003 m.

1,1

17.

Lietuvos teisės universitetas

17.1.

„Lietuvių–anglų–vokiečių kalbų kriminalistikos terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

doc. dr. J. Juškevičiūtė

Iš įvairių šaltinių rinkti kriminalistikos terminai, parengtas daugiau nei 5000 terminų vardynas vokiečių kalba, rengtas ir terminų lietuvių kalba vardynas.

2002–2005 m.

17,7

17.2.

Konferencijos „Profesinė kalba: teorija ir praktika“ medžiagos leidyba (4.2.3 punktas)

doc. dr. V. Žilinskienė

Išleisti konferencijos „Profesinė kalba: teorija ir praktika“ pranešimai (100 egz.).

2002 m.

1,5

18.

Leidykla „Justitia“

18.1.

„Teisės terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

R. Jokubauskas

Suredaguoti ekologinės, finansų, administracinės, mokesčių ir konstitucinės teisės sričių terminai ir apibrėžimai. Parengtas administracinės ir konstitucinės, baudžiamojo proceso, socialinio aprūpinimo, darbo, tarptautinės teisės, kriminalistikos ir teisės teorijos sričių terminų ir jų apibrėžimų sąrašai.

2002 m.

8,1

19.

V. M. Karpavičienės IĮ „Presvika“

19.1.

L. Murinienės knygos „Kalbos kultūros pratybų užduotys ir tekstai“ leidyba (4.2.3 punktas)

V. Bilaišytė

Išleista L. Murinienės knyga „Kalbos kultūros pratybų užduotys ir tekstai“ (1000 egz.).

2002 m.

4,8

20.

VšĮ Nacionalinis radijas ir televizija

20.1.

TV dokumentinio filmo kūrimas (1.16 ir 2.5.2 punktai)

A. Žostautas

Sukurtas 20 min. trukmės dokumentinis filmas „Europos dinozauras“ apie „Lietuvių kalbos žodyną“.

2002 m.

5,8

20.2.

Mokomųjų kalbos valandėlių „Trumpai drūtai“ rengimas (1.16 ir 2.5.2 punktai)

V. Snarskis

Transliuotos 48 mokomosios televizijos laidos „Trumpai drūtai“. Per mėnesį vidutiniškai parodyta po 4 kalbos valandėles. Daugiausia dėmesio skirta kirčiavimo ir kalbos kultūros klaidoms.

2002 m.

10,5

21.

UAB leidykla „Alma littera“

21.1.

V. Labučio „Daukšių krašto žodyno“ leidyba (4.1.5.punktas)

A. Andrijauskas

Išleistas V. Labučio „Daukšių krašto žodynas“ (500 egz.).

2002 m.

5,0

22.

UAB Vilniaus universiteto leidykla

22.1.

V. Kardelio knygos „Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai“ leidyba (4.1.7 punktas)

L. Zabulionis

Spausdinama.

2002 m.

2,0

23.

Kalbos programų ekspertų taryba

23.1.

Kalbos programų ekspertų tarybos veikla

J. Palionytė

Ekspertų tarybos pakomisėse svarstyti „Kalbos patarimų“ trečiojo leidimo tekstai, terminų žodynai ir standartai ir kt. (žr. 2 lentelę). Atlikta įvairių leidinių, paraiškų ir metinių ataskaitų ekspertizė (žr. 1 lentelę).

2002 m.

67,1

 

 

 

 

 

 

 

2 priedas

5 lentelė. 1.4. Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programa

 

Eil. Nr.

Tema

Vadovas

2002 m. atlikta

Finansuojama (metai)

2002 m. skirta (tūkst. Lt)

1.

Matematikos ir informatikos institutas

1.1.

Automatinio lietuvių šnekos atpažinimo darbai. Lietuvių šnekos požymių tyrimai (4 ir 9.1 punktai)

prof. habil. dr. L. Telksnys

1. Sukurta programa „Modeliavimas“, skirta masiniams kalbos atpažinimo eksperimentams vykdyti.

2. Sukurta kalbos signalų atpažinimo tyrimo sistema SATSIS V2.5.5 ir pateiktas jos programinės įrangos aprašymas.

3. Naudojant paslėptų Markovo modelių programinę įrangą, atlikti kalbos atpažinimo eksperimentai.

4. Pradėtas kurti kalbos atpažinimo sistemos prototipas.

2000–2006 m.

97,0

1.2

Interneto ir elektroninio pašto dialogo lietuvinimas (9.4 punktas)

doc. dr. G. Grigas

1. Baigti lietuvinti pagrindiniai interneto paketo „Mozilla“ komponentai: interneto naršyklė, rašyklė ir pašto programa. Sutvarkytas lietuviškų rašmenų kodavimas šiame pakete. Išverstas elektroninis žinynas, atliktas atskirų komponentų ir kompleksinis viso paketo testavimas. Parengtas naršyklės adresynas. Parengta stabili paketo versija 1.2.1-LT platinimui.

2. Išverstas ir realiomis darbo sąlygomis patikrintas programų paketo „Open Office“ pagrindinių dialogo terminų ir frazių žodynėlis.

2000–2006 m.

68,0

2.

Vilniaus universitetas

2.1

Lietuvių kalbos dalykų informacijos technologijoje norminimas (9.6 punktas)

doc. dr. V. Tumasonis

1. Patikslintos, detalizuotos ir formalizuotos lietuvių kalbos ypatybės.

2. Ištirtas kompozicinių sekų vizualizavimas įvairiose terpėse.

3. Pateiktas universaliosios lietuviškos klaviatūros projektas.

4. Rengiami lokalės registravimo Europos registre apmatai.

2000–2006 m.

74, 0

2.2

Kompiuterinio vertimo darbai (9.2 ir 9.3 punktai)

dr. V. Žalkauskas

Toliau rengtas kompiuterinio vertimo darbams būtinas „Didysis anglų–lietuvių kalbų politechnikos žodynas“.

2000–2006 m.

43,5

2.3

Lietuvių kalbos rašto ženklų kūrimas (9.6 punktas)

doc. dr. V. Tumasonis

1. Surinkti, inventorizuoti ir iš dalies suklasifikuoti rašto ženklai (dialektologiniai, senųjų raštų ir kt.), vartojami lingvistiniuose tekstuose.

2. Suformuluoti minėtų ženklų rinkinių kodavimo principai.

3. Pradėtas kurti pirmasis profesionalus lietuviškas kompiuterinis šriftas, apimantis bazinę ženklų aibę ir kirčiuotas raides.

2002–2004 m.

28,0

3.

Kauno technologijos universitetas

3.1

Lietuviški kompiuteriniai dialogai balsu (4.3 ir 4.4 punktai)

doc. dr. A. Rudžionis

1. Pritaikyta balso komandų atpažinimo programa lifto modeliui valdyti, ištirtas balso komandų, skirtų lifto modeliui valdyti, atpažinimo tikslumas;

2. Parengta lietuviškų dokumentų skaitymo programa.

3. Sukurta universali programų valdymo balsu programa, su kuria galima valdyti bet kurią kompiuterinę programą, palaikančią specialias klavišų kombinacijas;

4. Temperatūros matavimo rezultatų pateikimo balsu programa pritaikyta Windows operacinei sistemai.

2000–2006 m.

72,0

4.

Vytauto Didžiojo universitetas

4.1

Lygiagretusis lietuvių kalbos tekstyno rengimas (2.8 ir 9.5 punktai)

prof. habil. dr. R. Marcinkevi-čienė

1.Toliau gausintas lygiagretusis tekstynas, parengtas čekų–lietuvių ir lietuvių–čekų kalbų lygiagretusis tekstynas;

2. Stažuotasi Twente universitete (Olandija), dalyvauta prie Montecatinio esančiame Tuscan Word Centre vykusiame seminare, skirtame Europos Sąjungos dokumentų vertimui ir tų vertimų gretinimui, dalyvauta Karolio universitete (Praha) vykusiame pasitarime dėl čekų–lietuvių ir lietuvių–čekų kalbų lygiagrečiojo tekstyno ir kt.

2000–2006 m.

10,0

4.2

Automatinis lietuvių šnekamosios kalbos segmentavimas ir lietuvių šnekos automatinė transkripcija (4 ir 9.1 punktai)

dr. A. Raškinis

1. Sukurtas bendrinės lietuvių šnekos pavieniui tariamų žodžių anotuotas garsynas. Jo pagrindu parengta specializuota garsų duomenų bazė.

2. Lietuvių šnekos atpažinimui pritaikytas HTK paketas.

2000–2006 m.

34,5

5.

Lietuvių kalbos institutas

5.1

Lietuvių automatinio morfologinio atpažinimo ir sintezės kūrimas (2.1 punktas)

V. Zinkevičius

1. Pradėta leksemų morfologinių grupių ekspertizė gramatikos bei žodžių formų analizės/sintezės aspektais, klasifikuota lietuvių leksika pagal morfologinius tipus;

2. Kurti leksinių bei morfologinių reiškinių skaitmeniniai modeliai. Sukurta pagalbinė programinė įranga duomenims tvarkyti ir kt.

2002–2004 m.

5,4

6.

Kalbos programų koordinavimo taryba

6.1

Kalbos programų koordinavimo tarybos veikla

V. Ragaišienė

Paskirstytos 1.4 programos lėšos institucijoms, atliekančioms darbus pagal sutartis, svarstytos paraiškos, metinės ir ketvirčių ataskaitos.

2002 m.

–

 

 

2 priedas

6 lentelė. 1.6. Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.

Eil. Nr.

Tema

Vadovas

2002 m. atlikta

Finansuojama (metai)

2002 m. skirta (tūkst. Lt)

1.

Lietuvių kalbos institutas

1.1.

Tarmių įrašų archyvo ir duomenų bazės kūrimas (5.2 punktas)

dr. D. Atko-čaitytė

Tarmių archyvas papildytas 395 val. skaitmenizuotų tarmių įrašų (197 kompaktinės plokštelės). Padaryta po 2 kompaktinių plokštelių kopijas (iš viso – 394). Sutvarkyta kompaktinių plokštelių duomenų bazė, kurioje yra apie 2900 įrašų (bazės interneto adresas www.lki.lt). Duomenų bazės visuomenei pristatytos parodoje „Mokslas 2002“ bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų seminaruose.

2002–2004 m.

45,6

1.2.

Kompiuterinio žodyno „Lietuvių tarmės“, d. 2 rengimas (5.1 ir 5.4 punktai)

dr. A. Leskaus-kaitė

Suformuota žodyno struktūra ir turinys, sukurta paieškos sistema ir žodyno grafinis vaizdas, atrinkti žodžių vartojimo pavyzdžiai, parengti žodžių paplitimo ir etnografiniai aprašai, sudarytos ir įgarsintos bendrinės lietuvių kalbos žodžių paradigmos. Pradėtas žodžių etimologijos aprašų sudarymas (parašyta maždaug trečdalis visų žodžių etimologijos aprašų).

2002–2004 m.

25,4

1.3.

Etninių vietovardžių kompiuterinės bazės rengimas (5.8 punktas)

dr. M. Raz-mukaitė

Iš šaltinių išrašyta 1120 vietovardžių Lietuviškų etninių vietovardžių sąrašui ir 1300 vietovardžių – atvirkštinių jų variantų sąrašui. Surasta 500 dabartinių oficialiųjų etninių vietovardžių atitikmenų, nustatytos jų lokalizacijos. Vietovardžių nelietuviški atitikmenys kalbų, kurios vartoja lotyniškojo alfabeto rašmenis, pateikti originaliąja rašyba, o kalbų, kurios vartoja kirilicos rašmenis, transkribuoti ir transliteruoti. Pradėtos rengti kelios vietovardžių kartotekos: pagrindinė lietuviškų atitikmenų (turima 1200 vienetų) ir atvirkštinės nelietuviškų atitikmenų (turima 1400 vienetų).

2002–2004 m.

13,0

1.4

Tarmių duomenų rinkimas (5.1 punktas)

O. Kažukaus-kaitė

Organizuota Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centro darbuotojų ekspedicija į Raseinių r. Iš Butkiškių, Kalnujų ir Žaiginio apylinkių užrašyta 1500 vnt. leksikos duomenų, įrašyta 19 garsajuosčių.

2002 m.

1,0

2.

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

2.1.

Šviečiamųjų radijo valandėlių apie tarmes ir vietovardžius rengimas (5.4 ir 5.6 punktai)

O. Rastenytė

Parengtos 62 kalbos valandėlės, kuriose kalbininkai (M. Razmukaitė, L. Bilkis, A. Ragauskaitė, M. Norkaitienė, N. Linkevičienė, L. Murinienė ir kt.) aiškino etninių vietovardžių, upių, kaimų vardų, kai kurių pavardžių kilmę, kirčiavimą. Taip pat daug dėmesio skirta kalbos kultūrai, praktikos patarimams. Didžiosios kalbos klaidos taisytos vaidybinėse valandėlėse.

2002 m.

3,9

3.

Vilniaus universitetas

3.1.

Mokomosios priemonės „Rytų aukštaičiai vilniškiai: tekstai, užduotys, pratimai“ rengimas (5.1 ir 5.4 punktai)

dr. V. Kardelis

Iš Ignalinos r. Palūšės apylinkių rinkta medžiaga mokomajai priemonei rengti. Įrašytos 34 garsajuostės po 90 min. (iš viso 3060 val.).

2002–2005 m.

2,0

3.2.

Mokomosios priemonės „Šiaurės žemaičių tarmių chrestomatija“ rengimas (5.1 ir 5.4 punktai)

doc. dr. Z. Babickienė

Iš Plungės, Kretingos ir Klaipėdos r. apylinkių rinkta medžiaga chrestomatijai rengti. Įrašyta 20 garsajuosčių po 90 min. (iš viso 1800 val.).

2002–2005 m.

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 priedas

7 lentelė. 1.7. Svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis

Eil. Nr.

Tema

Vadovas

2002 m. atlikta

Finansuojama (metai)

2002 m. skirta (tūkst. Lt)

1.

Lietuvių kalbos institutas

1.1.

Kompiuterinės bazės „Lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys“ rengimas (8 punktas)

doc. dr. S. Keinys

Pradėta kurti kompiuterinė tarptautinių terminų lietuviškų atitikmenų bazė. Pagal patvirtintą programą kaupti lietuviški ir tarptautiniai tą pačią sąvoką įvardijantys terminai, jų apibrėžimai bei atitikmenys kitomis kalbomis. Iš 17 aiškinamųjų terminų žodynų bei enciklopedijų surinkta daugiau nei 1800 vnt. lietuviškų ir tarptautinių terminų sinonimų. Perkelta į kompiuterinę laikmeną 500 vnt. anksčiau lapeliuose kauptų terminų. Atlikti šaltinių atrankos darbai, sukurtas pirminis elektroninės programos variantas.

2002–2006 m.

48,6

2.

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

2.1.

Radijo valandėlių „Taisyk žodžiui kelią“ rengimas (1.16 ir 2.5.2 punktai)

O. Rastenytė

Nuo 2002 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. parengta 60 radijo valandėlių. Jose dalyvavę kalbininkai (A. Auksoriūtė, G. Kazlauskaitė, A. Umbrasas, A. Kaulakienė, V. Kavaliauskas ir kt.) patarė, kokiais žodžiais keisti svetimybes, aiškino tarptautinių žodžių bei jų lietuviškų atitikmenų reikšmes, priminė kai kurių tarptautinių žodžių kirčiavimą.

2002 m.

3,2

3.

V. M. Karpavičienės IĮ „Presvika“

3.1.

Informacinių leidinių savivaldybėms, redakcijoms ir kt. leidyba (6 punktas)

V. Bilaišytė

1. Išleista knygelė „Lietuviški citrusinių augalų ir jų vaisių pavadinimai“ (500 egz.). Išdalyta savivaldybėms, redakcijoms, prekybos centrams ir kt.

2. Išleistas leidinys „Atmintinė kalbos tvarkytojams“ (100 egz.). Išdalytas kalbos tvarkytojams.

2002 m.

3,6

4.

Kalbos programų koordinavimo taryba

4.1.

Kalbos programų koordinavimo tarybos veikla

V. Ragaišienė

Paskirstytos 1.6 programos „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.“ ir 1.7 programos „Svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis “ lėšos institucijoms, atliekančioms darbus pagal sutartis, patvirtintos Koordinavimo ir Ekspertų tarybų narių bei kviestinių ekspertų darbo sąnaudos ir darbo užmokesčio tarifikacija, apsvarstytos ir patvirtintos programų darbus vykdančių institucijų ketvirčių ataskaitos, skelbtas paraiškų priėmimas kalbos programose numatytiems darbams atlikti, apsvarstytos paraiškos 2002–2003 m. darbams atlikti, paskirti pateiktų darbų ir paraiškų recenzentai, patvirtintos recenzijų ir ekspertizių išvados ir kt.

2002 m.

3,6

5.

Kalbos programų ekspertų taryba

5.1.

Svetimžodžių ir jų lietuviškų atitikmenų kaupimas ir tvarkymas (8 punktas)

G. Kazlauskaitė

Nuo birželio mėn. 2 specialistės tvarkė svetimžodžius ir jų lietuviškus atitikmenis, kūrė duomenų bazę. Parengti kompiuterijos, botanikos, sporto svetimžodžių ir jų lietuviškų atitikmenų sąrašai. Ekspertų apsvarstyti svetimžodžių atitikmenys įtraukti į kompiuterinę kalbos konsultacijų bazę.

2002 m.

14,1

5.2.

Kalbos programų ekspertų tarybos veikla

A. Ivanauskienė

Atlikta bendrojo lavinimo vadovėliuose ir mokomosiose priemonėse vartojamų svetimos kilmės asmenvardžių ir vietovardžių ekspertizė, parengta duomenų bazė. Terminologijos pakomisės aprobuoti kompiuterijos, botanikos ir kt. sričių svetimžodžių ir jų lietuviškų atitikmenų sąrašai (žr. 2 lentelė). Atlikta svetimų kalbų terminų ekspertizė.

2002 m.

24,9

 

2 priedas

8 lentelė. Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas aukštosiose mokyklose

Eil. Nr.

Aukštoji mokykla

Skirta lėšų

(tūkst. Lt)

Dėstytojų, dėstančių kalbos kultūros ir specialybės kalbą, skaičius

Duomenys apie kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymą

Grupių skaičius

Pedagoginis krūvis

(iš viso val.)

1.

Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija

13,1

2

8

544

2.

Kauno medicinos universitetas

28,8

5

41

1604

3.

Kauno technologijos universitetas

35,4

11

115

1368

4.

Kauno technologijos universiteto Panevėžio institutas

5,2

2

16

360

5.

Klaipėdos universitetas

28,8

5

36

1743

6.

Lietuvos kūno kultūros akademija

9,17

1

16

448

7.

Lietuvos teisės universitetas

31,18

4

73

322

8.

Lietuvos veterinarijos akademija

9,17

1

14

550

9.

Lietuvos žemės ūkio universitetas

23,58

2

34

1224

10.

Šiaulių universitetas

30,4

12

20

900

11.

Vilniaus dailės akademija

11,9

4

14

485

12.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

32,2

5

36

1147

13.

Vilniaus pedagoginis universitetas

76,0

5

47

2692

14.

Vilniaus universitetas

76,0

11

59

3696

15.

Vytauto Didžiojo universitetas

24,0

7

22

975

Iš viso:

434,9

77

551

18058

priedas

Kalbos komisijos posėdžiai

 

Eil. nr.

Data

Svarstyta

Nutarta

1.

02-21

1. Kalbos komisijos 2001 m. veiklos ataskaita

Pritarti 2001 m. veiklos ataskaitai

 

 

 

2. Kalbos komisijos reorgani-zacijos reikalai

Sudaryti Lietuvių kalbos instituto, aukštųjų mokyklų ekspertų grupę, kuri pateiktų kandidatų į Kalbos komisiją sąrašą Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui.

Kreiptis į Seimo vadovybę, kad Seimo Pirmininkas arba jo pavaduotojas priimtų Kalbos komisijos narius aptarti naujos komisijos sudarymo principus

2

05-09

1. Kalbos komisijos sekretoriato sandaros ir pareigybių sąrašo svarstymas ir tvirtinimas

Patvirtinti sekretoriato sandarą ir pareigybių sąrašą

 

 

2. Pakomisių sudarymas

Sudaryti 6 nuolatines ir 1 laikinąją pakomisę

 

 

3. Kalbos programų koordinavimo tarybos sudarymas

Patvirtinti Kalbos programų koordinavimo tarybą

 

 

4. Darbo grupės valstybinės kalbos politikos gairėms parengti sudarymas

Patvirtinti darbo grupę: A. Girdenis, P. Kniūkšta, A. Pupkis, A. Razmantienė, A. Rosinas, B. Savukynas, G. Subačius, L. Telksnys

3

05-30

1. Kalbos komisijos nuostatų projektas

Nuostatus patvirtinti protokoliniu nutarimu

 

 

2. Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje programos koordi-navimo tarybos sudarymas

Patvirtinti Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje programos koordinavimo tarybą

 

 

3. Asmenų, priklausančių tau-tinėms (etninėms) mažumoms, teisių ir laisvių apsaugos įstatymo projektas

Pritarti projektui.

Parengti oficialiąją vietovardžių vartoseną reglamentuojančią nuostatą naujai Valstybinės kalbos įstatymo redakcijai

 

 

4. Terminų žodynų ir standartų aprobavimas

Aprobuoti „Sporto terminų žodyną“ (1 t., 2-asis patais. ir papild. leidimas), standartus „Oftalmologinė optika“ ir „Mašinų sauga“

4

06-27

1. Kalbos komisijos nutarimo „Dėl valstybių pavadinimo“ pakeitimo projektas

Patvirtinti nutarimą Nr. 1 (81) „Dėl Valstybi-nės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“

 

 

2. Kalbos komisijos nutarimo „Dėl valstybių sostinių pavadini-mų“ pakeitimo projektas

Patvirtinti nutarimą Nr. 2 (82) „Dėl Valstybi-nės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“

 

 

3. Kalbos komisijos nutarimo „Dėl firmų vardų“ pakeitimo projektas

Patvirtinti nutarimą Nr. 3 (83) „Dėl Valstybi-nės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl firmų vardų“ pakeitimo“

 

 

4. Siūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei keisti 1996 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 651 „Dėl pavadinimų administra-ciniams vienetams ir gyvena-mosioms vietovėms suteikimo, jų keitimo, teritorijų ribų nustatymo keitimo“

Pritarti siūlymui ir teikti nutarimo pataisą

 

 

5. Siūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei keisti 2001 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 899 „Dėl minimalių kvalifikacinių valsty-binių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų, konkursų valstybinių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti organi-zavimo, dėstytojų ir mokslo dar-buotojų atestavimo tvarkos ir pe-dagoginių vardų suteikimo univer-sitetuose tvarkos patvirtinimo“

Teikti siūlymą švietimo ir mokslo ministrui keisti nutarimą

5

09-26

1. Kalbos programų vykdymo tvarkos projektas

Patvirtinti Kalbos programų vykdymo tvarką

 

 

2. Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatų projektas

Patvirtinti Kalbos programų koordinavimo tarybų ir Kalbos programų ekspertų tarybos nuostatus

 

 

3. JAV valstijų sąrašo projektas

Sudaryti laikiną tradicinių ir labiau paplitusių pasaulio vietovardžių pakomisę ir teikti jai tikslinti JAV valstijų ir kitų geografinių pavadinimų projektus.

Įpareigoti Kalbos komisijos narį A. Račį laikinajai pakomisei pateikti visą MELI vietovardžių Rašybos komisijos atrinktų vietovardžių sąrašą

 

 

4. Švietimo ir mokslo ministro atsakymas dėl siūlymo keisti Vyriausybės nutarimą Nr. 899

Klausimą aptarti kitame Kalbos komisijos posėdyje. Į posėdį pakviesti suinteresuotų institucijų ir organizacijų atstovus

6

11-07

Valstybinės kalbos politikos gairių projektas

Pataisyti projektą pagal pareikštas pastabas ir teikti svarstyti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui

7

11-28

Mokslo kalbos ateitis: problemos ir jų sprendimo būdai

Kalbos komisijos darbo grupei parengti siūlymus dėl svarstytų nutarimų projektų

8

12-20

1. Kalbos komisijos nutarimo „Dėl valstybių pavadinimo“ pakeitimo projektas

Patvirtinti nutarimą Nr. 4 (84) „Dėl Valstybi-nės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“

 

 

2. Kalbos komisijos nutarimo „Dėl valstybių sostinių pava-dinimų“ pakeitimo projektas

Patvirtinti nutarimą Nr. 5 (85) „Dėl Valstybi-nės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“

 

 

3. Jungtinės karalystės grafysčių, JAV valstijų ir VFR žemių pavadinimai

Pritarti pavadinimams, patikslinti kai kurių vie-tovardžių kirčiavimą

 

 

4. „Kalbos patarimų“ linksnių vartojimo dalis

Siūlyti „Kalbos patarimų“ laikinajai pakomisei ir redaktoriams atsižvelgti į Kalbos komisijos pastabas

 

 

5. Terminų žodynų ir standartų aprobavimas

Aprobuoti „Šiuolaikinių kompiuterių prog-ramų ir tinklų žodyną“, „Enciklopedinį hidrogeologijos terminų žodyną”, standartą „Nuotekų valymas. Terminai ir apibrėžimai“

 

 

6. Kalbos komisijos sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašas ir etatų skaičius

Patvirtinti Kalbos komisijos sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą ir etatų skaičių

 

 

4 priedas

Kalbos komisijos darbuotojų 2002 metų publikacijos

Dobelienė R. Psichiatrijos kalbos raida. – Profesinė kalba: teorija ir praktika (Mokslinės konferencijos darbai). Vilnius, 2002, p. 20–24

Iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veiklos [Parengė J. Palionytė]. – Kalbos kultūra. Nr. 75, p. 143–147

Ivanauskienė A. Leidinyje – citrusų pavadinimai. – Lietuvos rytas. 2002-12-17

Ivanauskienė A. Verslo pietūs. Ar taisyklinga? – Gimtoji kalba [Klausimų kraitelė]. 2002, Nr. 9, p. 11

Kazlauskaitė G. Keletas fonetikos terminų sinonimijos atvejų – Terminų sinonimijos klausimai (Mokslinio seminaro programa ir pranešimų tezės). Vilnius, 2002, p. 6–8

Kazlauskaitė G. Lietuviškų elementorių kalbotyros terminai – Lituanistica. 2002, Nr. 2 (50), p. 63–83

Lazauskaitė-Ragaišienė V. Dėl priegaidžių skyrimo pietinių aukštaičių šnektose. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Antano Salio 100-osioms gimimo metinėms (Konferencijos pranešimų tezės). Vilnius, 2002, p. 39–40

Lazauskaitė-Ragaišienė V. Dėl priesagos -ynas vedinių kirčiavimo pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Baltistica. 2002, Nr. XXXVI(2), p. 245–251

Palionytė J. Komisija – jau naujos sudėties. – Lietuvos rytas. 2002-05-23

Ragaišienė V. Panaudota pustrečio milijono. – Lietuvos rytas“. 2002-02-12

Smetonienė I. Kalbos statusas – politikų rankose. – Seimo kronika. 2002, Nr. 17 (223)

Smetonienė I. Metaforos ir okaziniai dariniai reklamos tekstuose. – Bendrinės kalbos ribos (Teminis tezių rinkinys ir 10-osios Jono Jablonskio konferencijos pranešimų tezės). Vilnius, 2002, p. 26–27

Smetonienė I. Pastabos dėl verstinės reklamos kalbos – Kalbos kultūra. Nr. 74, p. 69–73

Zubaitienė V. Formalus ir oficialus. – Gimtoji kalba [Klausimų kraitelė]. 2002, Nr. 6

Zubaitienė V. Fonetinė ir gramatinė informacija XVIII a. Rytų Prūsijos žodynuose. – Leksikologija i leksikografija baltijskich jazykov (Pranešimų tezės). Sankt Peterburgas, 2002

Zubaitienė V. Semantinė informacija ir žodžių vartosenos pavyzdžiai Pilypo Ruigio „Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon“ (1747 m.). – Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 2002 (Pranešimų tezės). Vilnius, 2002

Zubaitienė V. Kaip Milkus redagavo Ruigio „Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon“ (1747 m.). – Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Antano Salio 100-osioms gimimo metinėms (Konferencijos pranešimų tezės). Vilnius, 2002, 66–67

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 01.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Institucijų, atskaitingų Seimui, ataskaitos  >   2002 metų ataskaitos

LR Seimas