Lietuvos Respublikos Seimas

Balandžio 31 d. posėdyje

 

Svarstyta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2002 metų veiklos ataskaita ir Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m. gairių projektas. Komitetas nusprendė :pritarti Ataskaitai ir Gairėms ir siūlyti Seimui svarstyti. Komitetas parengė Seimo nutarimo projektą, kuriame numatyta pavesti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai sudaryti darbo grupę iš Vyriausybės įstaigų, ministerijų ir departamentų atstovų ir iki 2003 m. liepos 1 d. parengti Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m gairių įgyvendinimo priemonių planą ir šį planą iki 2003 spalio 1 d. pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Svarstytas Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1395 „Dėl Numerių pastatams, namų butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos bei Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Komitetas nusprendė kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir prašyti nepriimti Vidaus reikalų ministerijos parengtam projektui, kadangi toks teisės norminis aktas pažeistų Valstybinės kalbos įstatymą ir būtų keičiama kalbos praktika. Pasiūlyta Lietuvos Respublikos Vyriausybei iš esmės pakeisti Nutarimu tvirtinamos „Pavadinimų gatvėms ir statiniams suteikimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos“ šeštojo skyriaus „Suteiktų pavadinimų pateikimas“ 36 ir 37 dalių redakcijas atsižvelgiant į tas nuostatas, kad Lietuvos Respublikoje viešuosiuose užrašuose turi būti vartojamos oficialios Lietuvos vietovardžių formos, teisiškai įregistruoti administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, gatvių pavadinimai. Jei vietovėje, kurioje gausiai gyvena kuri nors tautinė mažuma, administracinių vienetų, gyvenamųjų vietų, gatvių pavadinimų lentelėse ir kituose viešuosiuose užrašuose greta pavadinimų valstybine kalba vartojami pavadinimai ir tautinės mažumos kalba, juose esantys nomenklatūriniai žodžiai verčiami į tos tautinės mažumos kalbą, o tikriniai vardai nekeičiami ir neverčiami, bet gali būti perrašomi tautinės mažumos kalbos rašmenimis.

Toliau tęstas Aukštojo mokslo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto svarstymas.
Naujausi pakeitimai - 2003 03 31.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas