Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl Nacionalinės žemės tarnybos darbo gerinimo (2003-03-26 Nr.10'1)

Kaimo reikalų komitetas,

išnagrinėjęs Seimo kontrolierių, Valstybės kontrolės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktą informaciją ir vertindamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnybos) darbą rengiant teisės aktų projektus, metodiškai vadovaujant žemės reformai ir nuosavybės teisių atkūrimui bei kontroliuojant šiuos darbus,

pabrėžia:

  • Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo papildymas, Seime priimtas 1999 m. gegužės 13 d., kuriame buvo įtvirtinta nuostata suteikianti teisę perleisti nuosavybės teisę “ir kitiems asmenims” sudarė prielaidas korupciniams reiškiniams žemės grąžinimo ir žemės reformos procese;
  • skubotai, be reikiamos kontrolės 1999 – 2000 metais parengtuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose, o kai kur ir vėliau parengtuose žemės reformos projektuose, dalis žemėtvarkos sistemoje dirbančių valstybės tarnautojų ir žemės reformos rangovinių įmonių specialistų, naudodamiesi nekontroliuojama padėtimi, slėpdami nuo piliečių informaciją, privatizavo žemės ir miško sklypus vertingiausiose vietose,

konstatuoja:

  • nepakankamą metodinį vadovavimą nuosavybės teisių atkūrimui ir žemės reformai;
  • neefektyvią ir neveiksmingą žemės reformos rangovų ir apskričių bei rajonų žemėtvarkos padalinių darbo kontrolę;
  • taikstymąsi su piktnaudžiavimais tarnybine padėtimi, žemėtvarkos specialistų turimos informacijos panaudojimu savanaudiškais tikslais, tarnybinės etikos pažeidimais;
  • atskirų Tarnybos valstybės tarnautojų ir jų artimųjų žemės ir miško privatizavimo atvejus rekreaciniu ir kitais požiūriais vertingose teritorijose, kompromituojant žemėtvarkos specialistų vardą visuomenės akyse, įtakojant visas žemėtvarkos grandis - nuo apskričių ir rajonų žemėtvarkos padalinių vadovų ir specialistų iki kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektų autorių;
  • ydingą žemėtvarkos vadovų ir specialistų parinkimo praktiką, kai susikompromitavę vadovai paliekami dirbti vadovaujančiose pareigose arba priimami dirbti į kitas atsakingas pareigas.

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS NUSPRENDŽIA:

1. Pasiūlyti Vyriausybei:

1.1.Pakartotinai siūlyti parengti ir patvirtinti nuosavybės teisių atkūrimo ir žemės reformos baigiamojo etapo darbų programą, kurioje pagal apskritis būtų numatyti darbų kiekiai, jų atlikimo terminai ir darbų atlikimui reikalingos lėšos pagal finansavimo šaltinius (Kaimo reikalų komiteto 2002 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 30 punktas 1.1.);

1.2.Patobulinti žemės įvertinimo metodikas ir žemės mokesčio nustatymą reglamentuojančius teisės aktus, kad žemės ir miško vertė rekreacinėse ir kitose patraukliose teritorijose atitiktų rinkos kainai. Išanalizuoti galimybę nustatyti žemės mokestį miškams, esantiems rekreacinėse teritorijose;

1.3.Paspartinti Vyriausybės nutarimų dėl Valstybės paramos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę laikinojo įstatymo ir Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo įgyvendinimo tvarkos priėmimą.

2. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

2.1. Reorganizuoti Nacionalinės žemės tarnybos organizacinę struktūrą siekiant efektyvesnio jos darbo rengiant teisės aktų projektus, gerinant metodinį vadovavimą žemėtvarkos procesui, sukuriant ir įgyvendinant visas žemės tvarkymo grandis apimančią kontrolės sistemą;

2.2. Papildyti Nacionalinės žemės tarnybos nuostatus aiškiau apibrėžiant šios Tarnybos kompetenciją ir įgaliojimus kontroliuoti visas žemės tvarkymo grandis.

3. Pasiūlyti Nacionalinei žemės tarnybai:

3.1. Spręsti dėl valstybės tarnautojų, atsakingų už Seimo kontrolierių ir Specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytus teisės aktų reikalavimų ir tarnybinės etikos pažeidimus, atitikimo užimamoms pareigoms;

3.2. Atlikti kadastro vietovių, kurios yra ypač vertingos rekreaciniu požiūriu, žemės reformos žemėtvarkos projektų ekspertizę, siekiant nustatyti projektų rengimo procedūrų pažeidimus, neteisėtus sklypų projektavimo atvejus ir imtis teisinių veiksmų pažeidimams pašalinti;

3.3. Reikalauti personalinės atsakomybės ir atsiskaitomumo, principingai vertinti susikompromitavusių savanaudiškumu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, pažeidusių tarnybinę etiką, Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojų veiksmus.

4. Informuoti Kaimo reikalų komitetą iki 2003 m. gegužės 15 d. apie šio sprendimo vykdymą.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 26.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas