Lietuvos Respublikos Seimas

Apie 2003.03.24 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2003-03-24 d. posėdį

 

Komitetas paskirtas pagrindiniu svarstė:

- Vietos savivaldos įstatymo 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2252

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“).

- Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2274

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“).

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Įstatymo “Dėl Lietuvos valstybės herbo“ 2, 4, straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2250

nusprendė: Iš esmės projektui pritarti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabŕ. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Savivaldybių atributikos įstatymo 2, 3, 4, 5, straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2251

nusprendė:

Iš esmės projektui pritarti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabą ir komiteto siūlymą “papildyti 2 straipsnio 2 sakinį žodžiais “ suderinęs su savivaldybių taryba“ ir visą sakinį išdėstyti taip: “ Patvirtintų herbų pagrindu vėliavų, antspaudų ir merų ženklų projektus tvirtina Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkas suderinęs su savivaldybės taryba“ (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “uţ“)

- Muitinės veiklos įstatymo projektą IXP-2317

nusprendė:

1. Daryti svarstymo komitete pertraukŕ.

2. Siūlyti pagrindiniam komitetui daryti šio įstatymo projekto klausymus ir įvertinti šias komiteto pastabas:

1) Svarstytinas projekto iniciatorių sprendimas greta Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto pakeitimo įstatymo projekto (IXP-2319)(nauja redakcija) teikti Seimui ir Muitinės veiklos įstatymo projektą, juolab , kad abu įstatymai reguliuos dalį tų pačių teisinių santykių. Pvz., Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto pakeitimo įstatymo projekto šeštasis skirsnis įvardintas "Tarnybinės veiklos vertinimas“. Tai neabejotinai apsunkins įstatymų taikymą ir naudojimąsi jais praktikoje. Seimas turėtų apsvarstyti, ar nereikėtų čia minimų įstatymų projektų sujungti į vieną ir pavadinti jį Muitinės veiklos įstatymu;

2) projekto 4 straipsnyje žodžius "šiuo įstatymu" reikėtų rašyti po žodžių "Muitinės kodeksu". Tas pats pasakytina ir apie 15 str.5 d. 6 p. nuostatą;

3) projekto 7 straipsni 4 dalyje rašoma, jog muitinės priemonės gali būti pažymimos … užrašais "LIETUVOS MUITINĖ", "MUITINĖ".Iš teikiamos nuostatos neaišku, kad bus galima naudoti užrašą "LIETUVOS MUITINĖ", o kada "MUITINĖ". Būtų tikslinga visais atvejais naudoti užrašą "LIETUVOS MUITINĖ";

4) svarstytina, ar nereikėtų projekto 8 straipsnio 6 punktą papildyti žodžiais "kaupia", "sistemina", "apibendrina", o visą punktą išdėstyti taip: 6) kaupia, tvarko, sistemina bei apibendrina prekių importo, eksporto ir tranzito statistiką;

5) projekto 15 straipsnio 3 dalies nuostatos pirmąjį sakinį reikėtų papildyti žodžiais "tarnautojams bei asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartis", įrašant juos po žodžio "pareigūnams";

6) projektą reikėtų papildyti straipsniu, skirtu muitinės postams, juolab, kad Muitinės kodekso 14 straipsnį skirtą muitinės postams ir jų funkcijoms reglamentuoti, siūloma pripažinti netekusiu galios. Projekto 14 str. skelbiama, jog muitinę sudaro: muitinės departamentas, muitinės įstaigos, muitinės postai. Projekto 15 ir 16 straipsniai atitinkamai skirti muitinės departamentui ir muitinės įstaigoms, tačiau muitinės postų veikla liko nereglamentuota;

7) projekto 17 straipsnio 1 dalies nuostatą reikėtų papildyti žodžiais "pareigūnų ir (ar) tarnautojų", įrašant juos prieš žodį "rezervą". Tas pats pasakytina ir apie to paties straipsnio 3 dalį;

8) iš projekto 18 straipsnio 5 dalies 8 punkto nuostatos reikėtų išbraukti skliaustuose įrašytą žodį "arba". Tarnybos metu muitinės pareigūnas privalėtų vilkėti muitininko uniformą, turėti tarnybinį pažymėjimą ir tarnybinį ženklą;

9) projekto 19 str. 1 d. žodį "veiklą "reiktų keisti žodžiu "veiką";

10) iš projekto 23 str. 1 d. reikėtų išbraukti žodžius "ir vykdydami vadovybės užduotis", nes į pareigūno tarnybinių užduočių vykdymą įeina ir su tarnyba susijusių "vadovybės" užduočių vykdymas. Be to, nevisiškai aiškus žodžio "vadovybės" turinys. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Akcinių bendrovių “Lietuvos energija“, Lietuvos elektrinė“ ir akcinių bendrovių “Rytų skirstomieji tinklai“, “Vakarų skirstomieji tinklai“ akcijų mainų įstatymo projektą IXP-2421

nusprendė:

Siūlyti pagrindiniam komitetui projektą atmesti. (Balsavimo rezultatai: 4 balsavo “už“, 4 “susilaikė“.)

Papildomai svarstė:

    • Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 3 ir 4 straipsnių ir įstatymo priedėlio III skirsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2426

nusprendė:

Kreiptis į Seimo valdybą dėl Vyriausybės išvados pateikimo. Projektas teikiamas Seimo nario A.Sakalo. Projektu numatoma prokurorams mokėti priedus už kvalifikacinį rangą. Šiuo metu prokurorai šio priedo nagauna ir priėmus šį įstatymą bus reikalingi papildomi biudžeto asignavimai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Seimo nutarimą dėl Seimo nutarimo “Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokurayūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ priedėlio pakeitimo ir papildymo“ projektas IXP-2428

nusprendė:

Pritarti iniciatoriaus pateiktam Seimo nutarimo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ.)

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja G.Jasaitienė

2-396-806
Naujausi pakeitimai - 2003 03 26.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas