Lietuvos Respublikos Seimas

2003-03-24

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, kovo 24 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

LR Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos karių dalyvavimo Europos Sąjungos vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje" projektas Nr. IXP-2349, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Vaclov Stankevič ir Krašto apsaugos ministerijos sekretorius Povilas Malakauskas. Teikiamo projekto tikslas - siųsti iki 2 Lietuvos karių dalyvauti Europos Sąjungos vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje nuo 2003 metų balandžio mėnesio iki 2003 metų spalio mėnesio. 2002 metų gruodžio mėnesį Kopenhagos Europos Vadovų Tarybos išvadose buvo patvirtintas Europos Sąjungos pasirengimas nedelsiant perimti vadovavimą karinei operacijai Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. 2003 metų vasario pradžioje NATO ir Europos Sąjunga susitarė, kad 2003 metų kovo mėnesį vadovavimą tarptautinėms pajėgoms perims Europos Sąjunga. Valstybės, kurios yra pakviestos tapti Europos Sąjungos narėmis, taip pat buvo pakviestos dalyvauti operacijoje ir 2003 metų vasario 12 dieną Lietuva gavo oficialų Europos Sąjungos siūlymą savo kariniais pajėgumais prisidėti prie pirmosios Europos Sąjungos vadovaujamos karinės operacijos. Operacijoje planuoja dalyvauti ir kitos Vidurio bei Rytų Europos valstybės (Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija). Komiteto nariai vienbalsiai pritarė šio Seimo nutarimo projektui.

Antrąjį darbotvarkės klausimą – Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos karių dalyvavimo JAV vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Persijos įlankos regione” projektą Nr. IXP-2445 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Gediminas Kirkilas ir Krašto apsaugos ministerijos sekretorius Povilas Malakauskas. 2002 metų lapkričio 8 dieną Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją Nr. 1441, kuria griežtai pareikalavo, kad Irakas nedelsiant, besąlygiškai ir aktyviai bendradarbiautų su tarptautine bendruomene vykdant nusiginklavimą, kaip to reikalauja Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos nuo pat Persijos įlankos karo pabaigos 1991 metais (Rezoliucija Nr. 1441 yra septyniolikta JT Saugumo Tarybos rezoliucija nuo 1990 m.). Teikiamu nutarimu siūloma, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinės koalicijos prieš dabartinį Irako režimą ir 6 mėnesių laikotarpiui siųstų į JAV vadovaujamą operaciją Persijos įlankos regione iki 10 Lietuvos karių - krovinių gabenimo specialistų, ir iki 6 karo medikų. Jų pagrindinės funkcijos bus humanitarinės pagalbos teikimas nukentėjusiems Irako žmonėms karinės operacijos Persijos įlankos regione metu. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė pataisytam šio nutarimo projektui.

Trečiąjį darbotvarkės klausimą - įstatymo ,,Dėl Konvencijos dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo ratifikavimo” projektą Nr. IXP-2239 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vaclov Stankevič ir Krašto apsaugos ministerijos sekretorius Povilas Malakauskas. Projekto tikslas – ratifikuoti 1997 metų rugsėjo 18 dienos Otavos konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo bei dėl jų sunaikinimo. Otavos konvencija buvo priimta 1997 metų rugsėjo 18 dieną ir įsigaliojo 1999 metų kovo 1 dieną. Otavos konvencijoje numatyti pagrindiniai įsipareigojimai valstybėms - niekada nenaudoti, negaminti, neperduoti, netobulinti priešpėstinių minų bei jų gaminimo technologijų. Otavos konvencijos 3 straipsnyje nustatytos dvi išimtys dėl pagrindinių įsipareigojimų, t.y. leidžiama turėti arba perduoti dalį priešpėstinių minų, skirtų paieškos, išminavimo darbams arba minų naikinimo technikai tobulinti bei personalui mokyti. Taip pat leidžiamas priešpėstinių minų perdavimas jų sunaikinimo tikslais. Otavos konvencijos ratifikavimas būtų nuoseklus žingsnis Lietuvai prisijungiant prie tarptautinių humanitarinės teisės dokumentų. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikuoti įstatymo projektui.

Ketvirtąjį darbotvarkės klausimą – Įstatymo “Dėl Protokolo dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildančio Jungtinių Tautų Organizacijos konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo“ projektą Nr. IXP-2310 taip pat pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vaclov Stankevič ir Teisingumo viceministras Gintaras Švedas. 2002 metų kovo 19 dieną Lietuvos Respublika ratifikavo Jungtinių Tautų Organizacijos konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą. Ratifikuodama šią konvenciją papildantį Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, Lietuvos Respublika prisidės prie tarptautinės bendrijos pastangų užkirsti kelią neteisėtam migrantų įvežimui ir kovoti su šiuo reiškiniu. Protokolas įpareigoja Protokolo Šalis kriminalizuoti tokias veikas kaip neteisėtą migrantų įvežimą, suklastoto kelionės ar asmens dokumento pateikimą, gavimą ar turėjimą bei galimybės suteikimą asmeniui, kuris yra ne tam tikros valstybės pilietis ar nuolatinis gyventojas, būti toje valstybėje, nesilaikant teisėto buvimo toje valstybėje reikalavimų. Protokolas taip pat įpareigoja Šalis bendradarbiauti neteisėto migrantų įvežimo prevencijos srityje. Komiteto nariai pritarė teikiamam ratifikuoti įstatymo projektui.

Penktąjį darbotvarkės klausimą – Įstatymo “Dėl Konvencijos dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti ir Konvencijos dėl 1952 m. motinystės apsaugos konvencijos (su pakeitimais) ratifikavimo projektą Nr. IXP-2240 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Sergejus Dmitrijevas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Valstybės sekretorius Rimas Kairelis. Projekto tikslas – ratifikuoti dvi tarptautines darbo konvencijas: 1999 metų konvenciją dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti, priimtą 1999 metų birželio 17 dieną Ženevoje, ir 2000 metų konvenciją dėl 1952 metų motinystės apsaugos konvencijos (su pakeitimais), priimtą 2000 metų birželio 15 dieną Ženevoje. Konvencijos dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti tikslas - atkreipti dėmesį į pasaulyje egzistuojančias nepriimtinas vaikų darbo formas ir skatinti imtis neatidėliotinų ir efektyvių priemonių kuo skubiau tokį darbą uždrausti ir panaikinti. Joje pirmą kartą apibrėžiama, kas yra nepriimtinas vaikų darbas. Konvencija dėl 1952 metų motinystės apsaugos konvencijos taikoma visoms moterims, tarp jų ir toms, kurios dirba netipinių formų darbus, taip pat ir neformalaus, neoficialaus sektoriaus darbus. Konvencija reglamentuoja motinystės atostogų suteikimą, piniginių išmokų skyrimą, moters darbo vietos išsaugojimą, taip pat įrašytos nuostatos dėl krūtimi maitinančių motinų, joje yra nuostatos saugoti ne tik motinos, bet ir vaiko sveikatą. Komiteto nariai pritarė šiam įstatymo projektui.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 25.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas