Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio komandiruotės į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę 2003 m. kovo 13-14 dienomis ataskaita

2003 m. kovo 13 d. dalyvavau Londone (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) surengtame Europos socialistų partijos (PES) prezidiumo posėdyje (Seimo valdybos 2003 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. 1383).

PES prezidiumo posėdžiui, surengtam Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmuose, pirmininkavo PES Pirmininkas Robin Cook. Posėdyje dalyvavo visų ES valstybių narių ir devynių būsimųjų ES valstybių narių socialdemokratų, socialistų bei leiboristų partijų atstovai.

Posėdžio darbotvarkėje buvo šie klausimai: globalizacija, ekonominis koordinavimas ir užimtumas, situacija Irake, Europos partijų statutas, “Platesnė Europa” bei kita PES veikla.

Atsižvelgiant į įtemptą padėtį Persijos įlankos regione, didžioji posėdžio dalis buvo skirta Irako klausimui. PES Pirmininkas Robin Cook ir didžioji dauguma PES prezidiumo narių vienareikšmiškai pasisakė už taikų Irako problemos sprendimą, pritardami š.m. kovo 12 d. PES grupės pareiškimui dėl Irako. Pareiškime nepritariama vienašališkiems kariniams veiksmams bei išreiškiamas įsitikinimas, kad išankstinis puolimas prieštarautų tarptautinei teisei ir Jungtinių Tautų Chartijai bei sukeltų gilesnę krizę, įtraukiant į konfliktą kitas šio regiono valstybes. Šiuo pareiškimu PES ragina Europos viršūnių tarybą padaryti viską, kas yra jos galiose, kad Artimųjų rytų konfliktas būtų išspręstas, vadovaujantis 2003 m. vasario 17 d. Europos viršūnių tarybos susitarimu. PES patvirtino savo įsipareigojimą daugiašaliam požiūriui į tarptautinius santykius ir įsitikinimą, kad pagarba Jungtinių Tautų vaidmeniui yra geriausias būdas įtvirtinti šią perspektyvą. PES taip pat pareikalavo, kad būtų pripažinta, jog pats Irako režimas yra atsakingas už plačią šios šalies vidaus ir užsienio politikos kritiką ir , visų pirma, už Irako gyventojų kančias.

Artėjant 2003 m. pavasario Europos viršūnių tarybos susitikimui, PES Lisabonos strategijos darbo grupė, vadovaujama Poul Nyrup Rasmussen, parengė PES pareiškimą dėl Investicijų skatinimo ir politikos pakeitimo, siekiant užtikrinti ilgalaikį augimą ir pilną užimtumą Europoje. Prezidiumo posėdyje buvo pristatytas šio pareiškimo projektas. Pareiškime siūloma pradėti nuo globalizacijos pažabojimo ir permainų valdymo, siekiant svarbiausio tikslo - pagerinti Europos ekonominį ir socialinį modelį, sutelkiant dėmesį į įvairialypiai “turtingo” darbo vietų kūrimo strategiją (”working rich strategy”), viešąjį finansavimą, skatinantį nuoseklų augimą ir užimtumą.

Š.m. vasario 19 d. Europos Komisija pateikė naują pasiūlymą dėl Europos politinių partijų statuto ir finansavimo. PES prezidiumas apsvarstė šį pasiūlymą ir pareiškė savo nuomonę dėl partijų pripažinimo ir finansavimo, partijų pagarbos pamatinėms vertybėms, paramos partijoms skaidrumo, tinkamo metinio biudžeto ir pradinių išlaidų bei pereinamųjų laikotarpių. Be to, PES iškėlė papildomus klausimus, atsakymų į kuriuos Komisijos pasiūlyme nėra, kaip pavyzdžiui, ar Europos partijas turėtų registruoti, finansuoti ir kontroliuoti Europos Parlamentas ir ar neturėtų būti panaikintas apribojimas naudoti Europos partijų lėšas rinkimams į Europos Parlamentą.

Svarstydami PES dokumento “Naujieji ES kaimynai – iššūkis PES” projektą, prezidiumo nariai atkreipė dėmesį į tai, kad artimiausias prioritetas yra ne Kaukazo ar Viduržemio jūros regionai, bet Ukraina, Baltarusija ir Moldova, su kuriomis netrukus ribosis naujosios ES valstybės narės ir su kuriomis reikės tiesiogiai bendradarbiauti daugelyje sričių: nuo saugumo iki teisingumo ir vidaus reikalų. Šį mėnesį Europos Komisija turi pateikti Tarybai komunikatą dėl naujos ES politikos, susijusios su taip vadinamais “naujaisiais kaimynais” arba “Platesne Europa”. PES pažymėjo, kad tikimasi, jog Komisija pateiks konkrečius pasiūlymus dėl geresnio ekonominio koordinavimo, “priimtino” sienų kontrolės režimo ir naujų instrumentų finansinei pagalbai teikti. PES nuomone, naujieji ES kaimynai yra verti paramos.

PES prezidiumas aptarė ir Konvento dėl Europos ateities darbų eigą. Keletas prezidiumo narių suabejojo Konvento darbų kalendoriumi. Manoma, kad atsižvelgiant į neatliktų Konvento darbų apimtį, mažai tikėtina, kad Konventas suspės parengti ES Konstitucinės sutarties projektą numatytu laiku, t.y. iki š.m. birželio mėnesio. Buvo nuspręsta siūlyti laikytis numatyto Konvento kalendoriaus, tačiau, reikalui esant, pritarti siūlymui pratęsti Konvento darbą. Posėdyje buvo aptartas ir kitas šiuo metu ypač aktualus Konventui klausimas - ES institucijų ateitis. Posėdžio dalyviai pabrėžė, kad ES institucijos turi būti vystomos nepažeidžiant vyraujančio ES institucijų galių balanso, t.y. turi būti stiprinami Komisija ir Europos Parlamentas bei racionalizuojamas Tarybos darbas. Šiame procese, būtina suderinti du elementus: ES ekonominio stabilumo užtikrinimą ir Europos socialinio modelio įgyvendinimą. Europos socialinės vertybės ir socialinės gerovės siekis, vieninga posėdžio dalyvių nuomone, turi būti įtvirtinti naujojoje ES Konstitucijoje. Pabrėžta, kad ES turėtų būti labiau atsakinga už Sąjungos makroekonominius rodiklius.

PES prezidiumas išklausė informaciją apie pasirengimą š.m. kovo 28-29 d. Bukarešte įvyksiančiam PES Konvento narių seminarui, kuriame bus apibrėžta PES pozicija dėl ES institucinės sąrangos ateities. Prezidiumas taip pat išklausė ataskaitą apie PES delegacijos apsilankymą Albanijoje bei aptarė kitus klausimus.

Kitas PES prezidiumo posėdis įvyks 2003 m. gegužės 16 d. Briuselyje.

PRIDEDAMA:

1. 2003-03-13 PES prezidiumo posėdžio programa, 1 lapas,

2. 2003-03-13 PES prezidiumo posėdžio dalyvių sąrašas, 1 lapas,

3. 2003-03-12 PES pareiškimas dėl Irako, 2 lapai.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2003 03 24.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖ KARALYSTĖ

LR Seimas