Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio komandiruotės į Briuselį (Belgijos Karalystė) 2003 m. kovo 16-20 dienomis ataskaita

2003 m. kovo 17-18 d. kartu su Seimo nariais Algirdu Griciumi ir Gintautu Šivicku dalyvavau Briuselyje (Belgijos Karalystė) vykusiame Konvento dėl Europos ateities plenariniame posėdyje (pagal LR Seimo valdybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimą Nr. 1387).

Prieš Konvento plenarinį posėdį dalyvavau Konvento narių, atstovaujančių nacionalinius parlamentus, posėdyje. Pirmasis posėdyje aptartas klausimas – Konvento kalendorius. Abejojama, ar dėl darbų apimties Konventas suspės parengti ES Konstitucinę sutartį numatytu laiku, t.y. iki š.m. birželio mėnesio. Dauguma pasisakiusiųjų išreiškė nuomonę, kad Konventas turėtų baigti darbą laiku ir siūlė dirbti intensyviau, pavyzdžiui, prailginant plenarinių posėdžių laiką. Tuo atveju, jei laiko pritrūktų, Konventas galėtų pratęsti darbą, tačiau to nereikėtų planuoti iš anksto. Nacionalinių parlamentarų posėdyje jau antrą kartą kilo diskusija dėl tarpvyriausybinės konferencijos surengimo laiko. Pagal Kopenhagos viršūnių tarybos nutarimą kita TVK turėtų prasidėti 2004 metais. Tuo tarpu Italija, pirmininkaujanti ES 2003 m. antrajame pusmetyje, norėtų, kad TVK būtų pradėta jau šiais metais, tam, kad 2006 m. tvirtinant kitą ES finansinę perspektyvą, būtų taikomos naujosios ES Konstitucinės sutarties nuostatos.

Kitas ypatingai svarbus parlamentarams klausimas - Konvento plenariniame posėdyje vyksianti diskusija dėl protokolų projektų “Dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo” ir “Dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje”. Šiuo klausimu kalbėjusi Didžiosios Britanijos Bendruomenių rūmų narė ir Konvento darbo grupės dėl nacionalinių parlamentų vaidmens sustiprinimo vadovė Gisela Stuart pabrėžė, kad be galo svarbu, jog parlamentarai nevienareikšmiškai pasisakytų už teigiamą, konstruktyvų nacionalinių parlamentų vaidmenį, vykdant parlamentinę ES reikalų kontrolę nacionaliniame lygmenyje. Gisela Stuart paragino kolegas paremti jos nuomonę, kad šiandien nacionalinių parlamentų įtaka, sprendžiant ES reikalus, yra per silpna, o 6 savaičių laikotarpis, skirtas nacionalinių parlamentų nuomonei dėl Komisijos ES teisės aktų pasiūlymų pareikšti, yra pernelyg dažnai pažeidinėjamas. Pasitaiko, kad per šį laikotarpį, nesulaukus parlamentų nuomonės, yra priimami preliminarūs formalūs ar neformalūs vyriausybių atstovų Taryboje sprendimai Komisijos pasiūlymų atžvilgiu. Giselos Stuart ir visų pasisakiusiųjų parlamentarų nuomone minėtųjų protokolų pagalba reikia užkirsti kelią šiai ydingai, bendrajam Europiniam interesui kenkiančiai praktikai. Taip pat svarbu stiprinti politinę subsidiarumo principo kontrolę. Tai be galo svarbus nacionalinių parlamentų vaidmuo. Buvo pažymėta, jog būtina pradėti konstruktyvų nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento bendradarbiavimą, kuris dar gana dažnai vertinamas kaip “politinis turizmas”. Šiam tikslui galėtų pasitarnauti tarpparlamentinis susitarimas bei sustiprintas COSAC.

Plenarinio posėdžio pradžioje Konvento Pirmininkas Valery Giscard D’Estaing Konventui pristatė naujus ES Konstitucinės sutarties I dalies 38-40 straipsnių projektus dėl Sąjungos finansų (CONV 602/03) ir Konstitucinės sutarties I dalies 31 straipsnio bei II dalies straipsnių projektus dėl Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės (CONV 624/03). Šių straipsnių pataisas reikia pateikti Konvento sekretoriatui iki š.m. kovo 26 dienos.

Kovo 17 d. Konvento posėdis buvo skirtas diskusijai dėl ES Konstitucinės sutarties 24-33 straipsnių projektų (CONV 571/03), reglamentuojančių ES instrumentus ir procedūras. Konvento sekretoriatas gavo 237 šių straipsnių pataisas. Konstitucijos 24-33 straipsniais reglamentuojama nauja ES teisės aktų sistema. Siūloma teisės aktų skaičių sumažinti nuo 15 iki 6, nustatyti jų hierarchiją ir suteikti jiems plačiajai visuomenei suprantamus pavadinimus. Ši sistema buvo sutikta palankiai. Konvento nariai daugiausia dėmesio skyrė naujiems teisės aktų ir procedūrų pavadinimams, sąvokų apibrėžimui ir naujųjų instrumentų santykiui su galiojančiais ES teisės aktais. Pavyzdžiui, siūloma bendro sprendimo procedūrą pavadinti įstatymų leidžiamąja procedūra (legislative procedure), reglamentus ir direktyvas pakeisti Europos įstatymais ir Europos rėminiais įstatymais (European laws, European framework laws), įvesti deleguotųjų aktų kategoriją. Kita naujovė – Mastrichto sutartimi įtvirtintos ramsčių sistemos panaikinimas. Siūloma iki šiol tarpvyriausybiniu bendradarbiavimu grindžiamos bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse instrumentus bei procedūras reglamentuoti tame pačiame Konstitucijos skyriuje kaip ir viršvalstybiškumo principais grindžiamų sričių instrumentus bei procedūras. Numatoma, kad instrumentai bus tie patys, tačiau skirsis jų priėmimo procedūros.

Kovo 18 d. Konvento posėdis buvo skirtas dviejų protokolų projektams: “Dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo” ir “Dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje”. Pasisakiau visais šio Konvento darbotvarkės klausimais, ypatingą dėmesį skirdamas nacionalinių parlamentų vaidmens ES didinimui. Kaip ir kiti Lietuvos Seimo nariai parėmiau Giselos Stuart pasiūlymus dėl minėtųjų protokolų pataisų, išskyrus jos siūlymą dėl nacionalinio parlamento apibrėžimo. Konvento Prezidiumas pritarė daugumos Konvento narių siūlymui, kad vykdant subsidiarumo kontrolę ir skaičiuojant 1/3 nacionalinių parlamentų balsus, galinčius sustabdyti Komisijos pasiūlymą, būtų laikomasi taisyklės: vienas nacionalinis parlamentas - vienas balsas. Tuo tarpu Gisela Stuart, kaip dviejų rūmų parlamentą turinčios šalies atstovė, kartu su keletu Vokietijos atstovų Konvente siūlė kiekvienam nacionaliniam parlamentui suteikti po du balsus. Dviejų rūmų parlamento atveju kiekvieniems rūmams tektų po vieną balsą, o vienų rūmų parlamentui - du balsai. Mano nuomone, šis sprendimas nėra geras, nes ginčai dėl vieningos šalies parlamento nuomonės gali persikelti į ES lygmenį ir turėti neigiamų pasekmių sprendimų priėmimo procesui.

Kovo 19 d. dalyvavau Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomi Graikijos pirmininkavimo ES programos instituciniai aspektai, subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas, Europos politinių partijų statutas ir finansavimas bei kiti klausimai.

Tą pačią dieną Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas, vadovaujamas komiteto pirmininko Elmaro Broeko, balsavo dėl kiekvienos iš šalių kandidačių pasirengimo narystei ES. Daugiausia balsų “už” surinko Vengrija ir Malta – 58, antroje vietoje Lietuva ir Kipras – 57, Estija, Slovakija ir Slovėnija – 56, Latvija – 55, Čekija – 54 ir Lenkija - 53. Ataskaitos apie Lietuvos pasirengimą pranešėjas - Europos Parlamento narys iš Graikijos Ioannis Souladakis.

Kovo 19 d. vakare Europos Parlamente kartu su Europos Parlamento Pirmininko Pat Cox įgaliotu ES-Lietuvos Jungtinio parlamentinio komiteto pirmininku Gordonu Adamu atidariau parodą „Baltijos laisvė - Europos atsakomybė“, š.m. sausio 12-13 d. eksponuotą LR Seime vykusios konferencijoje, skirtos Europos Parlamento 1983 m. sausio 13 d. rezoliucijos “Dėl padėties Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje” dvidešimtmečiui paminėti. Parodos atidaryme dalyvavo

Europos Parlamento nariai, Latvijos, Estijos ir Lietuvos misijų ir ambasadų atstovai, Briuselyje dirbantys ir gyvenantys lietuviai, estai ir latviai bei žiniasklaidos atstovai. Sprendžiant pagal susidomėjimą paroda, manau, kad mintis eksponuoti šią parodą Europos Parlamente tikrai pasiteisino.

Kitas (neeilinis) Konvento posėdis įvyks 2003 m. kovo 26 d. Briuselyje.

PRIDEDAMA:

1. Konvento dokumentas CONV 602/03, 6 lapai,

2. Konvento dokumentas CONV 614/03, 20 lapų,

3. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-03-17 pasisakymas dėl ES Konstitucinės sutarties projekto 24-33 straipsnių, 1 lapas,

4. Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-03-18 pasisakymas dėl protokolų “Dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje” ir “Dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo”, 1 lapas,

5. Vytenio Povilo Andriukaičio kalba 2003-03-19 atidarant parodą „Baltijos laisvė - Europos atsakomybė“ Europos Parlamente, 1 lapas.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2003 03 24.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas