Lietuvos Respublikos Seimas

D.Veličkos komandiruotės į Latviją 2003m.vasario 7 d. ataskaita

Posėdžio darbotvarkė:

1. Atidarymas.

2. Baltijos Asamblėjos 2002 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaita.

3. Baltijos Asamblėjos 2004 m. biudžeto tiksliniai skaičiai.

4. Baltijos Asamblėjos finansinių lėšų naudojimo nuostatų pakeitimai.

5. Kiti klausimai.

Posėdžio dalyviai:

- Domininkas Velička, komiteto pirmininkas

- Laine Tarvis, komiteto pirmininko pavaduotoja

- Uldis Mārtiņš Klauss, komiteto pirmininko pavaduotojas

- Jevgenija Stalidzāne, komiteto narė

- Baiba Moļņika, Baltijos Asamblėjos sekretorė

- Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

- Ene Rõngelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

- Ingrida Sticenko, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

- Vija Breča, Baltijos Asamblėjos buhalterė

- Gundega Caune, vertėja

- Astrīda Lūce, redaktorė

- Iraida Jegupenkova, redaktorė

1. Atidarymas

D. Velička pradėjo BA Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdį. Jis supažindino komiteto narius su posėdžio darbotvarke ir pasiūlė aptarti Baltijos Asamblėjos finansinių lėšų naudojimo nuostatus posėdžio pradžioje. Posėdžio dalyviai pritarė šiam pasiūlymui.

2. Baltijos Asamblėjos finansinių lėšų naudojimo nuostatų pakeitimai

D. Velička suteikė žodį U. M. Klauss, kuris supažindino komiteto narius su nuostatų pakeitimais.

U. M. Klauss supažindino komiteto narius su šių straipsnių pakeitimais (žr. priedus: pakeisti Baltijos Asamblėjos finansinių lėšų naudojimo nuostatai):

9 straipsnis – komiteto nariai pritarė pakeitimui

10 straipsnis – komiteto nariai pritarė pakeitimui

13 straipsnis – komiteto nariai pritarė pakeitimui

B. Molnika paaiškino, kad nacionaliniams parlamentams priimtiniau mokėti kas ketvirtį nei vieną kartą per metus.

14 straipsnis – komiteto nariai pritarė pakeitimui

15 straipsnis – komiteto nariai pritarė pakeitimui pažymėdami, kad būtina pabrėžti iš kokių išteklių bus gaunamas papildomas finansavimas. Komiteto nariai įtraukė šį pasiūlymą į pakeitimus.

20 straipsnis – komiteto nariai pritarė pakeitimui

21 straipsnis – komiteto nariai pritarė pakeitimui

22 straipsnis – komiteto nariai pritarė pakeitimui

Po šios įžangos U. M. Klauss paklausė, ar nėra daugiau pasiūlymų iš Lietuvos ir Estijos delegacijų.

D. Velička pasidomėjo galimais 7 straipsnio pakeitimais, pabrėždamas, kad nacionalinės delegacijos negali pateikti planuojamų finansinių išteklių pagal darbo planą.

I. Stalidzane pasiūlė, kad delegacijos galėtų pateikti preliminarų biudžeto projektą arba planuoti, ką būtų galima laikyti pagrindu tolesniam darbui planuojant biudžetą. Komiteto nariai pritarė šiam pasiūlymui ir įtraukė jį tarp pakeitimų.

Kadangi daugiau pasiūlymų nebuvo, komiteto nariai sutiko padaryti būtinus nuostatų pakeitimus ir juos perduoti teisės komitetui.

Komiteto sprendimas: pateikti pakeistus Baltijos Asamblėjos finansinių lėšų naudojimo nuostatus teisės komitetui tolesniam svarstymui.

3. Baltijos Asamblėjos 2002 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaita

D. Velička supažindino su 2002 m. Baltijos Asamblėjos biudžeto įgyvendinimo ataskaita. Jis pažymėjo, kad nebuvo sunkumų vykdant 2002 m. biudžeto pajamų dalį, kai Estijos Parlamentas sumažino savo narystės mokestį. Dėl to Prezidiumas, Biudžeto ir kontrolės komitetas ir sekretoriatas sumažino kiekvieno 2002 m. antrojo pusmečio renginio išlaidas. Jis su pasitenkinimu pažymėjo, kad Baltijos Asamblėja tęsia savo darbą net ir tokiomis aplinkybėmis.

D. Velička suteikė žodį B. Molnika, kuri pristatė ataskaitą.

B. Molnika pristatė 2002 m. Baltijos Asamblėjos biudžeto įgyvendinimo ataskaitą pabrėždama, kad finansavimo sumažinimas turėjo daugiau įtakos veiklai, susijusiai su Baltijos Asamblėjos apdovanojimais bei komiteto darbu. Ji pranešė, kad 5440 USD biudžeto deficitas bus padengtas iš 2003 m. biudžeto lėšų. O Latvijos Parlamento permoka bus pervesta į 2003 m. biudžetą, ir, atitinkamai, bus mažinamas 2003 m. Latvijos narystės mokestis.

D. Velička paprašė užduoti klausimus.

L. Tarvis pažymėjo, kad Baltijos Asamblėja parodė gerą pavyzdį, kaip tapyti biudžeto lėšas.

Komiteto sprendimas: komitetas nusprendė pritarti 2002 m. Baltijos Asamblėjos biudžeto įgyvendinimo ataskaitai ir ją pateikti tvirtinti BA 22-ajai sesijai Vilniuje.

4. Baltijos Asamblėjos 2004 m. biudžeto tiksliniai skaičiai

Komiteto nariai buvo supažindinti su BA 2004 m. biudžeto tiksliniais skaičiais.

D. Velička paprašė B. Molnika trumpai pristatyti dokumentą.

B. Molnika supažindino komiteto narius su siūlomais tiksliniais skaičiais. Ji paaiškino, kad planuojama didinti BA biudžetą 5%, kaip buvo numatyta ankstesniame Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdyje. Visos pozicijos planuojamos atsižvelgiant į Latvijos banko infliacijos lygio 2004 m. prognozes – 2,4%. Pozicija „komitetų posėdžiai“ palyginus išaugo, nes planuojama surengti daugiau posėdžių kaip ir 2003 m., nes komitetai taps vadovaujančia jėga bendradarbiaujant su Baltijos Ministrų Taryba ir Šiaurės Taryba. Planuojant seminarus, konferencijas ir kitus renginius buvo atsižvelgta į pasiūlymą dėl parlamentinės programos įgyvendinimo. Taip pat planuojama šiek tiek padidinti finansavimą sekretoriatui, nes 2004 m. nuomos kainos gali pakilti. B. Molnika apibendrino, kad visos planuojamos išlaidos yra labai preliminarios, tik prognozės. Išsamesnį vaizdą bus galima susidaryti tiktai gavus pasiūlymus dėl Baltijos Asamblėjos 2004 m. darbo plano.

D. Velička paprašė išsamesnių paaiškinimų dėl parlamentinei programai reikalingų lėšų.

B. Molnika pateikė preliminarius paskaičiavimus, pabrėždama, kad vis dar nėra nustatytos nacionalinių delegacijų, išskyrus Latvijos, pozicijos dėl parlamentinės programos finansavimo. Tačiau preliminarūs paskaičiavimai parodo, kad parlamentinei programai būtinos lėšos yra didesnės, nes ją galima būtų planuoti atsižvelgiant į BA biudžeto padidėjimą 5%.

D. Velička pasidomėjo Estijos ir Lietuvos delegacijų nuomone.

L. Tarvis pažymėjo, kad nebūtų protinga viršyti 5% ribą.

E. Rõngelep pridūrė, kad bus sunku prašyti finansavimą didinti ir 5%.

U.M. Klauss supažindino su Latvijos delegacijos pasiūlymu nerengti bendrų nacionalinių parlamentų komitetų ir Baltijos Asamblėjos komitetų posėdžių, bet aktyviau dalyvauti vienas kito renginiuose.

D. Velička pasiūlė atskirti parlamentinės programos eilutę planuojant 2004 m. tikslinius skaičius tokiu būdu pažymint lėšas, kurios galėtų būti skiriamos parlamentinei programai atsižvelgiantį į viso biudžeto padidėjimą 5%.

Komiteto sprendimas: komitetas nusprendė patvirtinti 2004 m. tikslinius skaičius ir juos perduoti Prezidiumui ir nacionalinėms delegacijoms tolesniam nagrinėjimui.

5. Kiti klausimai

D. Velička pasiūlė kitą Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdį surengti rugsėjo 25 - 26 d. Panevėžyje, o ne Rygoje, pažymėdamas, kad čia labai dinamiška verslo aplinka ir parlamentarams būtų naudinga su ja susipažinti.

U. M. Klauss padėkojo už kvietimą. Tačiau jis panešė komiteto nariams, kad toks kvietimas turėtų būti išnagrinėjamas atsižvelgiant į planuojamas Latvijos parlamentarų komandiruotes ir tada galėtų būti priimtas galutinis sprendimas.

D. Velička patikino, kad visi klausimai, susiję su komiteto posėdžio vieta, galėtų būti nesunkiai išsprendžiami. Jis padėkojo visiems komiteto nariams už aktyvų darbą ir baigė posėdį.

Tvirtino:

D. Velička, Baltijos Asamblėjos Biudžeto ir kontrolės komiteto pirmininkas

Parengė:

R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2003 03 21.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas